úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: FAKULTA / O FAKULTE :::
 
   Akadémia umení (AU) v Banskej Bystrici bola založená 1.júla 1997 ako vysoká škola umeleckého zamerania, ktorú tvorili Fakulta múzických umení (FMU) a Fakulta výtvarných umení (FVU).
   FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ (FDU) vznikla rozhodnutím Akademického senátu Akadémie umení v októbri 1998 (s účinnosťou od 1. januára 1999) z Katedry herectva a réžie, ktorú zastrešovala Fakulta múzických umení. Vláda SR svojím uznesením vyčlenila finančné prostriedky na zakúpenie budovy Spoločenského domu Pozemných stavieb v Banskej Bystrici pre potreby pedagogickej činnosti FDU. Objekt po niekoľkých rokoch prešiel rozsiahlou prestavbou a v súčasnosti je FDU priestorovo aj technicky vybavená na špičkovej úrovni. Popri filmovom štúdiu, veľkokapacitnej prednáškovej a kino projekčnej sále, dabingovom a zvukovom štúdiu, využíva fakulta pre výučbu odborných predmetov aj tri divadelné scény – v priestoroch FDU novozrekonštruované Divadelné štúdio FDU s kapacitou 120 divákov, komornú scénu v Klube HaD s kapacitou 50 divákov a štúdio D44 s kapacitou 44 divákov v suterénnych priestoroch historickej budovy Štátnej vedeckej knižnice v centre mesta Banskej Bystrice.
   V čase vzniku mala FDU iba študentov denného štúdia v študijných programoch Herectvo, Divadelná réžia a Teória a dejiny dramatických umení.
   V roku 2002 získala FDU oprávnenie na výučbu študijných odborov Divadelné umenie a Filmové umenie a multimédiá, ktoré doteraz fakultu profilujú.
   V roku 2010 bolo FDU udelené oprávnenie na doktorandské štúdium v študijnom odbore Divadelné umenie.
Fakulta dramatických umení je verejnou vysokou školou univerzitného typu. Prvou dekankou FDU bola prof. Božidara Turzonovová. Po nej viedli fakultu prof. Ing. Ivan Stadtrucker, CSc. (2002-2006), doc. Mgr. art. Matúš Oľha (2006-2008), prof. Ľjuboslav Majera (2008) a doc. Mgr. Milan Švehlík, ArtD. (2008-2013). V roku 2013 bol do funkcie dekana zvolený doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD.
   Zárukou kvality pedagogického procesu od založenia fakulty boli významné osobnosti slovenskej i zahraničnej divadelnej kultúry a filmového umenia. V študijnom odbore Divadelné umenie to boli herci, divadelní a televízni režiséri, divadelní kritici, dramaturgovia a teatrológovia - prof. B. Turzonovová, Mgr. art. J. Adamovič, CSc., PhDr. A. Maťašík, PhD., PhDr. A. Kret, CSc., prof. PhDr. J. Mistrík, DrSc., prof. J. Svoboda, prof. PhDr. M. Mistrík, DrSc., PhDr. M. Polák, Mgr. art. I. Rapaičová, Mgr. art. A. Záborská, ArtD., PhDr. Š. Fejko, doc. I. Pavlitová, doc. J. Přeučil, Mgr. art. J. Sarvaš, doc. Mgr. art. M. Oľha, PhD., doc. PhDr. M. Babiak, Mr., doc. PhDr. M. Mikola, CSc., prof. PhDr. J. Findra, DrSc., doc. PhDr. J. Sládeček, PhD., prof. PhDr. O. Bakoš, CSc., prof. MgA. J. Vedral, PhD., doc. E. Holičková, ArtD., Mgr. art. A. Turčan, doc. Mgr. art. F. Výrostko, Mgr. art. J. Valek a ďalší. V študijnom odbore Filmové umenie a multimédiá pedagogicky pôsobili významní domáci i zahraniční umelci a pedagógovia. Z domácich osobností to boli televízni a filmoví režiséri a dramaturgovia – prof. I. Ciel, prof. Ing. I. Stadtrucker, CSc., doc. M. Plítková ,ArtD, Mgr. M. Minárik, E. Grečner, doc. Mgr. art. A. Szomolányi, ArtD. a ďalší pedagógovia. Zo zahraničných osobností pedagogicky pôsobili dramatik a dramaturg prof. MgA. J. Vedral, PhD., český herec doc. J. Přeučil, významní filmoví režiséri prof. J. Svoboda, prof. D. Klein, doc. J. Gogola, doc. O. Sommerová, prof. G. Markovič a ďalší pedagógovia.
   Fakulta dramatických umení počas svojho pätnásťročného pôsobenia prešla vnútornou reštrukturalizáciou, ktorá prispela k rozšíreniu a skvalitneniu študijných programov a rozšíreniu pedagogického zboru.
   V súčasnosti v študijnom odbore Divadelné umenie je možné študovať v bakalárskych a magisterských stupňoch v študijných programoch Herectvo, Divadelná dramaturgia a réžia a od r. 2013 v bakalárskom stupni študijný program Divadelný manažment. Od r. 2010 je možné v internej i externej forme pokračovať v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore Divadelné umenie.
V študijnom programe Herectvo ide o rozvoj kreatívnych dispozícií talentovaných študentov nielen v tradičnom type činoherného herectva, ale aj o rozvoj interdisciplinárne vybavených profesionálov pripravených realizovať svoj tvorivý potenciál vo filmovom, televíznom, rozhlasovom umení a multimediálnych performácií. Bakalársky stupeň končia poslucháči vytvorením dramatickej postavy pod vedením pedagóga v bakalárskej inscenácii na pôde školy a v magisterskom stupni absolvent končí umeleckým výkonom buď v inscenácii poslucháča Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie alebo pedagóga réžie v Divadelnom štúdiu fakulty, alebo v profesionálnom divadle.
   Študijný proces v študijnom programe Herectvo v súčasnosti pedagogicky zabezpečujú doc. Mgr. art. F. Výrostko (vedúci katedry herectva), mim. prof. J. Přeučil (je členom pedagogického zboru od vzniku AU), prof. Ľ. Majera, doc. I. Pavlitová, doc. E. Holičková, ArtD., PhDr. A. Maťašík, PhD., Mgr. art. A. Záborská, ArtD., prof. PhDr. J. Findra, DrSc., Mgr. art. J. Sarvaš, Mgr. art. E. Večerová, Mgr. art. Ľ. Mindoš, Mgr. art. J. Oľhová, doc. PhDr. M. Babiak, Mr., Mgr. art. K. Hitzingerová, ArtD., Mgr. art. M. Timko, ArtD., PhDr. S. Kováčiková, ArtD. a ďalší pedagógovia.
   Študijný program Divadelná dramaturgia, réžia a teatrológia pripravuje absolventov uvedených profesií, kde získavajú vedomosti z oblasti dejín svetového a slovenského divadla, poznávajú štýly, žánre a postupy z divadelnej tvorby. Vzdelávanie kladie dôraz na kreativitu študentov. Obsah štúdia je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii umeleckého diela či už vo forme autorskej (vytvorenie dramatického alebo analytického textu) alebo réžie divadelného predstavenia. V bakalárskom stupni štúdia poslucháči získavajú poznatky z obidvoch profesií a slobodne sa môžu rozhodnúť ktorým smerom sa chcú ďalej špecializovať. V magisterskom stupni je štúdium už špecializované na dramaturgiu alebo réžiu. Bakalárske dramaturgické i režisérske výstupy realizujú poslucháči na pôde školy. Magisterské absolventské projekty je možné realizovať okrem školy aj v profesionálnych divadlách.
   Študijný program Dramaturgie, réžie a teatrológie pedagogicky zabezpečujú: PhDr. A. Maťašík, PhD. (vedúci katedry dramaturgie, réžie a teatrológie), prof. MgA. J. Vedral, PhD., prof. Mgr. art. J. Zavarský, prof. PhDr. O. Bakoš, CSc., prof. Mgr. Ľ. Majera, doc. PhDr. M. Babiak, Mr., doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD., doc. Mgr. art. Ľ. Fifik, PhDr. E. Knopová, PhD., Mgr. M. Timko, ArtD., Mgr. art. K. Hitzingerová, ArtD., PhDr. S. Kováčiková, ArtD., Mgr. art. K. Burdová, Mgr. art. J. Valek i ďalší pedagógovia.
   Od roku 2013 bol otvorený študijný program Divadelný manažment v bakalárskom stupni. Poslucháči tak získajú základné vedomosti z oblasti riadenia divadiel, kultúrnych inštitúcií, manažmentu kultúrnych centier, autorského práva, financovania kultúrnych aktivít a pod. Študijný program zabezpečujú pedagógovia i odborníci z univerzity ekonomického zamerania, tiež odborníci z praxe: doc. Ing. M. Seková, CSc., doc. Ing. M. Vaňová i ďalší.
   V študijnom odbore Divadelné umenie sa od roku 2010 pedagogicky realizuje aj III. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium, ktoré je interného a externého charakteru. Interné štúdium poslucháč absolvuje za 3 roky, externé štúdium trvá 5 rokov. Poslucháči doktorandského štúdia absolvujú súbor prednášok a seminárov z oblasti divadelnej problematiky a pravidelne sa zúčastňujú na kolokviách špecificky zameraných k jednotlivým témam budúcich dizertačných prác. Absolventi doktorandského štúdia okrem rozšírenia teoretických vedomostí z oblasti divadla získajú tiež skúsenosti z vedeckého prístupu k danej problematike. Súčasťou doktorandského štúdia je účasť poslucháčov na vedecko-výskumnej aktivite v kreatívnom, dokumentačnom a informačnom centre Fakulty dramatických umení Kleió, v ktorom tiež prebieha bloková teoretická výučba. Zabezpečujú ju vynikajúci odborníci a špecialisti z jednotlivých divadelných profesií.
   Doktorandské štúdium pedagogicky zabezpečujú: prof. MgA. J. Vedral, PhD., prof. Mgr. art. J. Zavarský, prof. Mgr. Ľ. Majera, prof. PhDr. O. Bakoš, CSc., PhDr. A. Maťašík, PhD, doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD., doc. PhDr. M. Babiak, Mr., PhDr. E. Knopová, PhD. a ďalší pedagógovia.
   Na FDU sa od r. 2003 každoročne koná v celoslovenskom kontexte jediná medzinárodná Banskobystrická teatrologická konferencia Dnes a tu. Doteraz sa uskutočnilo desať ročníkov za účasti významných osobností z oblasti divadla zo Slovenska i zahraničia (Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Maďarsko, Francúzsko, Rusko). Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie je iniciátorom tohto teatrologického podujatia a jej vedúci PhDr. A. Maťašík, PhD. je zároveň vedeckým tajomníkom konferencie, kde organizačne a edične zabezpečuje odborné príspevky jednotlivých referentov.
   Súčasťou divadelných aktivít FDU je tiež každoročný medzinárodný divadelný festival vysokých škôl Artorium. Okrem divadelných predstavení sa koná množstvo workshopov z oblasti divadelných aktivít, pod vedením významných divadelných osobností zo Slovenska i zahraničia.
   V študijnom odbore Filmové umenie a multimédia je v súčasnosti možné študovať v dvoch študijných programoch: Filmovú dokumentárnu tvorbu v bakalárskom i magisterskom stupni a Filmovú dramaturgiu a scenáristiku v bakalárskom stupni s perspektívou magisterského stupňa.
   Študijný program Filmovej dokumentárnej tvorby (FDT) vychádza z tradičných profesií, ktoré sa podieľajú na vzniku filmu – od vytvorenia projektu (scenáristickú prípravu), cez réžiu, kameru, zvuk, strih až po záverečné práce. Štúdium je postavené na dôslednom rozvíjaní a pestovaní individuálnej autorskej tvorby v spolupráci s príslušným pedagógom. Výsledkom je autorský film, ktorý poslucháč predvedie na verejnej klasifikačnej projekcii. Študent má možnosť a aj povinnosť program prispôsobiť podľa osobného záujmu a rozšíriť ho o špecializáciu podľa voliteľných a výberových predmetov: kamera, scenáristika, strih, produkcia atď. Poslucháči môžu „nonfiction“ film využívať nielen ako priestor pre experimentovanie, ale tiež ako priestor pre prípravu na prácu v hranom filme a tak podľa osobnostného záujmu rozvíjať svoj talent mimo hraníc dokumentárnej tvorby.
   Študijný program pedagogicky zabezpečujú prof. A. Fidyk, doc. Mgr. art. Ľ. Fifik, Mgr. art. Ľ. Viluda (vedúci katedry FDT), prof. PhDr. D. Fobelová, PhD., doc. Mgr. P. Dimitrov, ArtD., doc. Ing. P. Neštepný, doc. Mgr. Mária Ridzoňová – Ferenčuhová, ArtD., Mgr. art. Ivan Ostrochovský, ArtD., Mgr. Ing. Marián Hečko, ArtD. , Mgr. I. Demčák, Mgr. art. I. Kršiak a ďalší.
   Študijný program Filmovej dramaturgie a scenáristiky ponúka záujemcom získať teoretické a praktické poznatky z filmového umenia a multimédií. Poslucháč získava prehľad o historických a súčasných podobách filmového umenia a multimédií a zároveň si osvojí praktický základ tvorivých postupov a metód pre tvorbu a realizáciu literárnej prípravy filmového a multimediálneho diela a jeho dramaturgie. Ťažisko štúdia je v individuálnej umeleckej autorskej práci študenta vedeného príslušným pedagógom. Štúdium sa končí ústnymi skúškami a písomnými seminárnymi prácami.
   Štúdium pedagogicky zabezpečujú doc. Mgr. V. Štric, PhDr. K. Javorská (vedúca katedry), prof. J. Gogola, doc. D. Ditrichová, ArtD., doc. PhDr. K. Orban, PhD., prof. PhDr. J. Voráč, PhD., E. Grečner, Mgr. M. Palúch, PhD., Mgr. art. T. Rolík.
 
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER