úvod english e-mail
fakulta
katedry
štúdium
pre uchádzača
umelecká a vedecká činnosť
dokumenty a tlačivá
galéria
archív
kontakt
::: DIVADLO :::
program divadla na február
Program na február 2018
::: ČASOPIS :::
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2017 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.2
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2016 č.1
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2015
ACTA TEATRALIA NEOSOLIENSIS 2014
 
::: ĎAKUJEME :::
 
::: ŠTÚDIUM / KREDITOVÝ SYSTÉM :::
 
   Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Každý predmet, ktorého absolvovanie sa hodnotí, má v študijných programoch priradený počet kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradených k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijných programov (§ 62 ods. 2 zákona o vysokých školách) tvoriacim študijný predmet a vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie.
   Kredity sú číselné hodnoty priradené k jednotkám študijných programov, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na ich absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za jeden semester 30 kreditov. Za študijný predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
   Celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na riadne skončenie štúdia v jeho jednotlivých stupňoch
  • úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia predpokladá získanie minimálne 180 kreditov (trojročné štúdium)
  • úspešné absolvovanie magisterského štúdia predpokladá získanie minimálne 120 kreditov
   Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané:
  • v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia
  • v rámci časti štúdia na inej fakulte akadémie
  • v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečovaného náležitosťami prenosu kreditov
Formálne náležitosti prenosu kreditov
   Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je podľa § 7 vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia formálne podmienené:
  • prihláškou na výmenné štúdium
  • zmluvou o štúdiu
  • výpisom výsledkov štúdia
   Zmluva o štúdiu sa uzatvára medzi študentom, vysielajúcou vysokou školou a prijímajúcou vysokou školou pred nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu.
   Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva vysielajúca vysoká škola študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia. Výpis výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej fakultou.
© 2007-2010 FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ WEBMASTER