FDU+logo720

AU FDU - Výberové konanie

V súlade s ustanoveniami § 77 zák. č. 131/2002 Zb. z. o vysokých  školách, jeho neskorších zmien a doplnkov ako aj v súlade s vnútornými predpismi Akadémie umení v Banskej Bystrici, vypisuje dekan Fakulty dramatických umení AU v Banskej Bystrici 

výberové konanie

na obsadenie funkčných miest, ktoré sú zároveň pracovnými miestami vysokoškolských učiteľov v týchto študijných odboroch:

V študijnom odbore 2.2.4.  Divadelné umenie

3 miesta vysokoškolských  učiteľov vo funkcii odborný asistent v študijnom programe Herectvo  

4 miesta vysokoškolských  učiteľov vo funkcii odborný asistent v študijnom programe Divadelná dramaturgia a réžia

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

Miesto odborného asistenta : VŠ vzdelanie umeleckého smeru III. stupňa.

Uchádzač k žiadosti o zaradenie do výberového konania doloží : životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  štruktúrovaný prehľad najvýznamnejšej publikačnej, umeleckej a vedeckej činnosti, súpis účasti na medzinárodných podujatiach a prehliadkach a súpis najvýznamnejších získaných domácich a zahraničných ocenení.

Podmienky prijatia:

Výberová komisia pri rozhodovaní o prijatí vyhodnocuje celkový vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický profil uchádzača, rozsah a spoločenský prínos jeho umeleckej resp. vedecko-pedagogickej činnosti. Platové podmienky sa riadia zákonom č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Termín nástupu je dohodou.

Miesto a čas uskutočnenia výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.09.2018 od 9,00 hod v zasadacej miestnosti dekana fakulty

Prihlášku so životopisom, dokladmi o najvyššom stupni vzdelania a prehľadu umeleckej, vedeckej a pedagogickej činnosti je potrebné zaslať s označením „Výberové konanie“ najneskôr do 20.09.2018 mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo  na adresu fakulty:

Fakulta dramatických umení

Horná 95

974 01 Banská Bystrica

                                                                                                                              doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.

                                                                                                                               dekan Fakulty dramatických umení

                                                                                                              

    V Banskej Bystrici, 03.09.2018

Výberové konanie FDU AU