FDU+logo720

Výberové konanie

V súlade s ustanoveniami § 32 zák. č. 131/2002 Zb. z. o vysokých  školách, jeho neskorších zmien a doplnkov ako aj v súlade s vnútornými predpismi Akadémie umení v Banskej Bystrici, vypisuje dekan Fakulty dramatických umení AU v Banskej Bystrici 

 

výberové konanie

na obsadenie funkcie

manažér Divadelného štúdia

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Divadelné umenie
  • riadiaca prax minimálne 4 roky (preferovaná je divadelná oblasť)
  • pokročilá znalosť MS Office, práca s PC na užívateľskej úrovni
  • komunikatívnosť, organizačné schopnosti, časová flexibilita
  • znalosť anglického jazyka na úrovni mierne pokročilý

Pracovná náplň zahŕňa chod Divadelného štúdia FDU, riadenie technického personálu, riadenie umeleckej produkcie štúdia, fundrising a realizáciu grantových projektov v odbore Divadelné umenie, nadväzovanie a rozvíjanie medzinárodných kontaktov a propagáciu umeleckej tvorby doma a v zahraničí. Finančné ohodnotenie sa riadi zákonom č. 553/2003 v znení neskorších predpisov.

Uchádzač k žiadosti o zaradenie do výberového konania doloží : životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a žiadosť o zaradenie do výberového konania.

Podmienky prijatia:

Výberová komisia pri rozhodovaní o prijatí vyhodnocuje celkový profil uchádzača a jeho manažérske schopnosti. Platové podmienky sa riadia zákonom č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Termín nástupu je dohodou.

Miesto a čas uskutočnenia výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.12.2018 od 9,00 hod v zasadacej miestnosti dekana fakulty

Žiadosť s podkladmi je potrebné zaslať v obálke s označením „Výberové konanie vedúci“ najneskôr do 06.12.2018 na adresu fakulty:

Fakulta dramatických umení

Horná 95

974 01 Banská Bystrica

                                                                                                                    

V Banskej Bystrici, 13.11.2018

 

 

Výberové konanie PDF