FDU+logo720

Doplňujúce pegagogické štúdium. Viac informácií tu

DOPLŇUJÚCE PEGAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR - sekcie regionálneho školstva podľa paragrafu 42 ods. 2 písm. e ) zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch má akreditovaný program doplňujúceho pedagogického štúdia.

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Divadelná dramaturgia a réžia  na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov konzervatória  a učiteľa  základnej umeleckej škole.

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Herectvo na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov konzervatória  a učiteľa  základnej umeleckej škole.

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Filmová a televízna réžia a scenáristika na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na  základnej umeleckej škole.

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Herectvo v odbore Divadelné umenie. Na základných umeleckých školách a konzervatóriách divadelno-dramatického vzdelávania v špecializáciách:

 • Dramatická príprava
 • Dramatika a slovesnosť
 • Prednes ( umelecký prednes, rétorika)
 • Pohyb
 • Práca v súbore
 • Štúdium rolí a umelecký prednes
 • Základy dramatickej tvorby
 • Dejiny dramatickej tvorby
 • Teoretické predmety dramatického umenia
 • Herecká tvorba
 • Rečová kultúra a komunikácia
 • Herectvo

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia v odbore Divadelné umenie na základných umeleckých školách a konzervatóriách divadelno-dramatického vzdelávania v špecializáciách:

 • Dramatická výchova
 • Dramatika a slovesnosť
 • Práca v súbore
 • Štúdium divadelných rolí
 • Základy dramatickej tvorby
 • Základy slovesnej tvorby
 • Poetika
 • Dejiny dramatickej tvorby
 • Teoretické predmety dramatického umenia
 • Herecká tvorba
 • Rečová kultúra a komunikácia
 • Pohyb
 • Umelecký prednes
 • Estetika dramatického umenia
 • Dejiny divadla
 • Rozbor drámy
 • Interpretácia divadelnej hry
 • Práca v súbore

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika na základných umeleckých školách v špecializáciách:

 • Audiovizuálna tvorba
 • Videotvorba
 • Scenáristická tvorba
 • Kameramanská tvorba
 • Strihová tvorba
 • Zvuková tvorba
 • Produkcia filmu
 • Réžia filmu
 • Práca s hercom
 • Televízna tvorba
 • Teoretické predmety filmového umenia

 

TERMÍNY A INFORMÁCIE

Termín podania prihlášky: do 06. septembra 2019

Začiatok štúdia vždy od októbra príslušného akademického roka.

Prihláseným uchádzačom pošleme e-mailom ďalšie náležitosti a informácie k štúdiu.

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM:

Uchádzači o externú formu štúdia, ktorí v minulosti ukončili štúdium na FDU vyplnia prihlášku a priložia kópie (neoverené) diplomu a vysvedčenia o ŠS a  štruktúrovaný životopis.

Uchádzači z iných vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v študijnom odbore divadelné umenie alebo filmové umenie a multimédiá, prílohy dajú overiť notárom.

Prihlášku na doplňujúce pedagogické minimum si môže podať len uchádzač, ktorý má ukončené úplné vysokoškolské štúdium, ( t.j. II. stupeň VŠ štúdia ).

Prihláška_DPŠ.xlsx

POPLATKY

Poplatok za externú formu štúdia – 600,00 € za jeden akademický rok

Poplatok môže byť uhradený v dvoch splátkach takto:

vždy do 31. 10. príslušného akademického roka – 300,00 €

vždy do 30. 03. príslušného akademického roka – 300,00 €

Názov účtu adresáta:             Podnikateľská činnosť Akadémia umení v B. Bystrici

Peňažný ústav:                      Štátna pokladnica

IBAN:                                    SK09 8180 0000 0070 0006 7872

BIC:                                      SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:                 5001

Správa pre prijímateľa:           meno a priezvisko uchádzača

KONTAKT

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

+421484320320