FDU+logo720

PREDĹŽENIE PRERUŠENIA PREZENČNEJ VÝUČBY

 

Vzhľadom na vývoj aktuálnej situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 a na základe usmernení MŠVVaŠ SR a rektorka AU BB sa:

Predlžuje prerušenie prezenčnej výučby do 29. marca 2020.

- Budovy jednotlivých fakúlt školy sú pre študentov a pedagógov naďalej zatvorené.
- Žiadame všetkých zamestnancov zapojených do vzdelávacieho procesu, aby študentom poskytovali všetky potrebné informácie a podklady, aby sa mohli počas prerušenia prezenčnej výučby venovať samoštúdiu. Žiadame pedagógov, aby zvolili vhodnú dištančnú metódu vyučovania. Týmito opatreniami chceme eliminovať dopad mimoriadnej situácie na proces výučby.
- V platnosti ostáva aj rušenie všetkých zasadnutí samosprávnych akademických orgánov ako sú vedecké rady či akademické senáty a všetky hromadné podujatia v priestoroch univerzity.
- Študenti, sledujte, prosím, svoje univerzitné e-mailové schránky, webovú stránku AU a webové stránky fakúlt AU BB.

Vážení naši kolegovia, pedagógovia, zamestnanci, študenti.
Touto cestou vás prosíme, aby ste naďalej rešpektovali opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a MŠVVaŠ SR.

https://www.minedu.sk/data/att/15972.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/15971.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/15974.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/15927.pdf

Všetky nariadenia rektora AU BB ostávajú v platnosti do odvolania mimoriadnej situácie.

Vedenie Akadémie umení pozorne monitoruje aktuálnu situáciu na SR, a následne reaguje na všetky odporúčania ministerstiev SR.

V týchto dňoch si všetci želáme jedno spoločné: zdravie a zvládnutie mimoriadnej situácie s minimálnymi dopadmi na ľudské zdravie. Veríme, že sa nám spoločne podarí situáciu zvládnuť a čoskoro sa vidíme na pôde našej Akadémie.

S pozdravom vedenie Akadémie umení.

Vedenie Akadémie umení, Banská Bystrica,
Aktualizované: 23.03. 2020

Dôležité informácie k situácii

Ministerstvo vnútra SR
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=mv-sr-k-vyhlaseniu-krizovej-situacie-v-suvislosti-s-koronavirusom

Úrad verejného zdravotníctva SR
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/

Aktuality Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR

Prehľad ponúk IT firiem, ktoré sa rozhodli pomôcť v súčasnej situácii aj so zabezpečením dištančného vzdelávania, nájdete na tejto stránke - https://www.slovensko.sk/sk/it-firmy-pomozte-slovensku.

https://www.minedu.sk/mimoriadna-videokonferencia-ministrov-skolstva-krajin-eu-k-sireniu-koronavirusu/

https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/