FDU+logo720

Ukončenie ubytovania v ŠD AU - viac info

Vážení študenti,

Podľa vývoja situácie ohľadne šírenia nákazy COVID-19 sa vedenie Akadémie umení v Banskej Bystrici rozhodlo, že výučba v letnom semestri sa ukončí dištančnou formou. V tejto súvislosti Vás chceme požiadať, aby ste ukončili svoje ubytovanie v študentskom domove a postupovali podľa pokynov a harmonogramu. Ubytovanie je nevyhnutné ukončiť najneskôr do 30.4.2020.

Alikvotná časť uhradeného poplatku za ubytovanie Vám bude vrátená po ukončení ubytovania na základe Vašej žiadosti, v ktorej je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý sa finančné prostriedky poukážu.

Ďakujeme za porozumenie a veríme, že budete postupovať koordinovane v zmysle pokynov, aby ste neohrozovali zbytočne seba alebo svoje okolie

Riaditeľka ŠD

Postup pri vysťahovaní zo ŠD AU

Žiadosť o vrátenie alikvotnej časti poplatku za ubytovanie