FDU prava 25 mensie

O projekte

Akadémia umení v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou, jednou z dvoch umeleckých vysokých škôl na Slovensku, zabezpečujúcou vzdelávanie v oblasti teórie a praxe odborov múzického, výtvarného, filmového a dramatického umenia. Počas svojej relatívne krátkej existencie sa vypracovala na kvalitnú a vyhľadávanú inštitúciu, ktorej sa dlhodobo darí napĺňať svoje pedagogické a umelecké ciele, má živé pracovné styky s inými vysokými školami podobného zamerania doma i v zahraničí.
V tomto roku sa pedagógovia a študenti Fakulty dramatických umení rozhodli pripraviť jedenásty ročník medzinárodného medziodborového projektu za účasti vysokých umeleckých škôl pod názvom ARTORIUM. Uskutoční sa v dňoch 18.10.2021 - 21.10.2021 v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Projekt je venovaný prezentácii najmä divadelných inscenácií európskych vysokých umeleckých škôl, výtvarnému, filmovému a hudobnému umeniu, a tiež kreatívnym dielňam.


Projekt ARTORIUM ponúka tvorivý priestor študentom, pedagógom a umeleckej obci mesta na konfrontáciu a percepciu umeleckej tvorby rôznych žánrov, ktorá vznikla na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici a pôde prizvaných vysokých umeleckých škôl v ostatnom akademickom roku: Akademie múzických umění v Prahe (Česká republika), Univerzitet u Novom Sadu – Akademija umetnosti (Srbsko) a Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Slovinsko), Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (Rakúsko), Vysoká škola muzických umení (Slovesnko).


Zámerom Fakulty dramatických umení ako hlavného usporiadateľa projektu je ponúknuť mladým ľuďom priestor na umeleckú tvorbu, na jej prezentáciu a konfrontáciu tvorivých postupov a výsledkov v rámci tvorby európskych vysokých umeleckých škôl, a zároveň povzbudiť záujem o umeleckú produkciu v regióne.


Jedenásty ročník medzinárodného festivalu vysokých umeleckých škôl – Artorium 2021 sa bude niesť v duchu motta: „Reštart the art”, ktoré bolo vytvorené organizátormi zrušeného ročníka Artoria 2020 ako posolstvo pre tohtoročný festival.