FDU prava 25 mensie

Akademický senát FDU AU

Personálne zloženie AS FDU

Predseda AS FDU
Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD.
(Katedra herectva)
 
Podpredseda za zamestnaneckú časť
Mgr. Peter Himič, PhD.
(Katedra divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie)

Podpredsedníčka za študentskú časť
Bc. Terézia Šusteková
(Katedra herectva)

Tajomníčka
Mgr. Ingrid Dobišová
(THP)

Členovia zamestnaneckej časti AS FDU

Katedra herectva
Mgr. art. Anna Gromanová, Ph.D.
 
Katedra Filmovej dramaturgie a scenáristiky
PhDr. Kateřina Javorská
doc. Mgr. Vladimír Štric
 
Katedra divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie
doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. (od 01. 09. 2021)
 
Katedra dokumentárnej tvorby
Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.
doc. Ing. Peter Neštepný

Členovia študentskej časti AS FDU

Katedra dokumentrnej tvorby
Rebeka Bizubová
 
Katedra divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie
Lukáš Lipčák (od 01. 09. 2021)
 
Katedra Filmovej dramaturgie a scenáristiky
Kristína Anna Majcherová
 
Katedra herectva/študent III.stupňa štúdia
Mgr. art. et. Mgr. Filip Jekkel (od 26. 03. 2021)