FDU prava 25 mensie

Akreditované študijné programy I. stupeň Bakalárske štúdium

Študijný odbor 8202 Umenie

Forma štúdia: denná

Študijný program: Herectvo

Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Informačné listy


Charakteristika študijného plánu študijného programu Herectvo
Bakalársky študijný program Herectvo sa zameriava na získanie vedomostí, znalostí, zručností a odborných postojov v intenciách študijného programu v študijnom odbore Umenie na úrovni 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky. 

Študijný program sa realizuje v dennej forme prezenčnou metódou, ktorá spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte učiteľa so študentom. Niektoré špecifické predmety sa vyučujú formou blokového vyučovania a výnimočne sa môže pri špeciálnych predmetoch pristúpiť aj k dištančnej metóde. Denná forma štúdia je organizovaná tak, aby štúdium podľa odporúčaného študijného plánu v závislosti od študijného programu a z hľadiska časovej náročnosti zodpovedalo práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok, vrátane samostatnej tvorivej činnosti a samostatného štúdia. Študijný program je orientovaný primárne na študenta. Základným predpokladom štúdia v tomto študijnom programe je talent, ktorého mieru škola preverí v rámci prijímacieho konania.  

Štúdium je ťažiskovo založené na praktickom rozvíjaní osobnostno - hereckých dispozícií študenta nevyhnutných pre tvorbu hereckej postavy v rámci interpretačného divadla. Zároveň študent získava praktické zručnosti od analýzy dramatickej predlohy, cez schopnosť prispôsobenia sa rámcovej réžijno-dramaturgickej koncepcii, stelesnenie dramatickej postavy v priestore až po jej komplexné fungovanie v rámci finálneho inscenačného tvaru. Študent teda nadobúda skúsenosť inscenačného procesu z pozície herca. Dôraz sa pritom kladie predovšetkým na rozvíjanie vlastnej interpretačnej invenčnosti študenta v tomto inscenačnom procese. 

Prednášky, a profilové predmety vedú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na funkčnom mieste docenta alebo profesora, prednášky z vybraných kapitol aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa. Semináre a cvičenia vedú okrem profesorov a docentov odborní asistenti, asistenti, lektori a študenti v študijnom programe 3. stupňa študujúci dennou formou. 

Charakteristickým znakom celého vzdelávacieho procesu je aktívna komunikácia, iniciácia a orientácia v problematike divadelného umenia s dôrazom na študijný program. Rozvoj schopností prinášať vlastné osobné aktuálne témy v rámci interpretácie určitej hereckej postavy. Rozvoj schopností zapojenia sa do kolektívneho tvorivého procesu, schopností komunikovať v tomto procese od prvotnej idey až po výsledný scénický tvar, schopnosť reagovať na impulzy režiséra a tvorivo ich spracovávať a to všetko v rámci rôznych žánrov interpretačného divadla. 

Profil absolventa
Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.) získa teoretické a praktické poznatky v oblasti hereckého umenia a zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Získa prehľad o historických a súčasných podobách divadelného umenia. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik javiskového diela.

• Získa tvorivé schopnosti pre samostatnú hereckú tvorbu, umelecké videnie a schopnosť osobnostnej výpovede, interpretačné a realizačné techniky jednotlivých zložiek divadelného umenia, javiskovú predstavivosť, orientáciu vo vzťahoch k dramatickému textu, priestoru a času, poznanie významu pojmu aj funkcie tvorivosti a osobitosti a chápanie nevyhnutnosti ich prítomnosti vo svojej práci.
• Ovláda postupy a prostriedky hereckej interpretácie dramatickej predlohy vo všetkých zložkách hereckého prejavu, pozná zákonitosti tvorby hereckej postavy ako individuálnej umeleckej výpovede.
• Získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie tvorby v divadelnom umení
z pohľadu historického a súčasného, vie sa orientovať v systéme tvorivých postupov a metód hereckej tvorby a aplikovať ich v tvorivom procese, má schopnosť interpretovať dramatický text, realizovať javiskovú predstavu, formulovať teoretické názory vo svojej odbornosti, schopnosť skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckého diela a umeleckého výkonu a komunikuje v cudzom jazyku na pokročilej úrovni.

Na základe získaných schopností a vedomostí je spôsobilý samostatne a koncepčne vytvoriť hereckú postavu ako funkčnú súčasť divadelnej inscenácie, dokáže interpretovať a verejne prezentovať svoju tvorbu, dokáže tvorivo pracovať individuálne i kolektívne, dokáže tvorivo prepájať jednotlivé komponenty hereckého umenia (pohyb, hlas, reč...), dokáže reagovať na požiadavky režiséra a tvorivo ich spracovávať.

Uplatniteľnosť absolventov
• Absolvent bakalárskeho študijného programu Herectvo získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie herca na úrovni bakalára umenia.
• Je technicky aj osobnostne pripravený pre samostatné kreatívne pôsobenie v oblastiach hereckej tvorby.
• Má všetky predpoklady pracovať efektívne a samostatne ale aj ako člen umeleckého tímu, adaptovať sa do tímovej práce a schopnosť viesť kolektív, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.
• Absolvent sa môže uplatniť ako člen umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, ako pracovník kultúrnych zariadení, vo vedúcich funkciách amatérskych súborov a dramatických odborov umeleckých škôl a konzervatórií a v širokom spektre umeleckej, výchovno-vzdelávacej a organizačnej činnosti.
• Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať, po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok v magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom alebo príbuznom študijnom programe.

Študijný program: Divadelná dramaturgia a réžia

Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Informačné listy


Charakteristika študijného plánu študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia
Bakalársky študijný plán študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia sa realizuje v dennej forme kombinovanou metódou. Praktické a špecializačné predmety a predmety interdisciplinárneho charakteru sú vyučované prezenčne, ktorá spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte učiteľa so študentom. Teoretické predmety je možné vyučovať formou dištančnej metódy. Denná forma štúdia je organizovaná tak, aby štúdium podľa odporúčaného čtudijného plánu v závislosti od študijného programu a z hľadiska časovej náročnosti zodpovedalo práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok, vrátane samostatnej tvorivej činnosti a samostatného štúdia. Študijný program je orientovaný primárne na študenta.

Štruktúra vyučovacieho procesu v bakalárskom stupni sa opiera o štyri základné piliere: predmety umelecké, teoretické, analyticko-interpretačné a špecializačné. Základ tvoria profilové predmety študijného programu, ktoré sú prierezovo nosné vo všetkých štyroch okruhoch. Viaceré z nich sú realizované vo viacerých ročníkoch, čím sa zabezpečuje systematickosť a vývojová kontinuita s aditívnym efektom nadobúdania analyticko-interpretačných schopností a rozvíjania praktických zručností študenta v oblasti dramaturgickej a režijnej tvorby.

Profil absolventa
Absolvent bakalárskeho stupňa je systematicky vedený k profilácii vlastnej tvorivej divadelnej (režijnej a dramaturgickej) osobnosti na základe komplementarity postupne prehlbovaných vedomostí, zručností, skúseností a získavaných kompetencií v odbore umenie so zameraním na divadelné umenie a scénickú tvorbu.
• Získa a osvojí si tvorivé praktické umelecké zručnosti, skúsenosti, profesijné návyky a teoreticko-historické vedomosti nevyhnutné pre profesionálnu divadelnú prax ako aj ďalšie rozvíjanie kreativity, vzdelávanie a sebavzdelávanie študenta ako komplexne pripravenej osobnosti pre riešenie samostatných či čiastkových umeleckých úloh a projektov na úrovni zodpovedajúcej stupňu vzdelávania, resp. ktoré sú potrebné k dosiahnutiu profesionálneho štandardu vo zvolenom študijnom programe.
• Ovláda tvorivé postupy, metódy a prostriedky tak činohernej dramaturgie a autorskej tvorby ako aj činohernej réžie, vrátane režijno-hereckej práce či základov hereckého umenia a tvorby, s dôrazom na tímovú spoluprácu pri vytváraní scénického diela, čo zároveň predpokladá aj ovládanie a komunikáciu nielen v slovenskom, ale aj cudzom jazyku.
• Dokáže uplatňovať skúsenosti a zručnosti pri tvorivom čítaní, analýze a interpretácii a ďalšej práci s dramatickým textom (schopnosť pracovať s významami a podtextami dramatického textu na vyššej individuálnej úrovni) a prepájať ich s postupmi teoretickej a praktickej dramaturgie. Okrem základných metód a modelov analýzy a interpretácie dramatického textu (napr. literárno-teoretická, estetická, dramaturgická, jazyk a reč drámy, štruktúra a stavba drámy a dramatického dialógu, tvorivé výrazové prostriedky dramatického textu, autorské stratégie stvárňovania, funkcie jednotlivých zložiek) vie uplatniť aj sémantickú perspektívu a perspektívu úpravy a stvárnenia dramatického textu v závislosti od jeho potenciálneho estetického a emocionálneho účinku. Analýzu, interpretáciu a komparatívne postupy vie aplikovať tak pri umeleckých, ako aj odborných textoch a tvorbe inscenácie.
• Dokáže uplatniť dramaturgicko-analytické a kritické myslenie, komunikovať a pracovať s kolektívom, vrátane riešenia krízových situácií (je pripravený prebrať zodpovednosť za rozhodovanie a riešenie odborných problémov), má prehľad o tvorivých výrazových prostriedkoch uplatňovaných pri tvorbe dramatických a inscenačných diel a je ich schopný napokon aplikovať - vytvoriť, prezentovať a obhájiť vlastnú dramaturgickú a dramaturgicko-režijnú koncepciu.
• Ovláda režijné postupy koordinácie a vedenia jednotlivých inscenačných zložiek, dokáže ich syntetizovať do umeleckej koncepcie a inscenačného zámeru, neskôr organizovať a viesť inscenačný proces, čo je nevyhnutným predpokladom porozumenia štruktúry divadelnej inscenácie, procesu tvorby scénického diela, estetickým a spoločenským funkciám divadelného diela, divadelnej recepcii a reflexii, ktoré zahŕňajú komunikačný potenciál inscenácie ako súčasti tvorby hodnotového umeleckého diskurzu.
• Je schopný samostatného vytvorenia scénického diela, resp. útvaru, (tvorba monológu, dialógu, jednoaktovky a celovečerného predstavenia), jeho verejnej prezentácie, propagácie (tvorba účinných dramaturgických a propagačno-dokumentačných textov) a zároveň spätnej sebareflexie a zhodnotenia.
• Absolvent má potrebný historický, teoretický a kontextový rozhľad v problematike slovenského a svetového divadla a drámy ako súčasti národných a európskych, resp. svetových kultúr, dôležitých vývinových spoločensko-umeleckých etapách a smerovaniach, výrazných umeleckých tendenciách, estetikách, poetikách, osobnostiach a ich dielach - smery, druhy, prúdy, žánre, znaky a črty, tvorivé a životné postoje. Pozná základné teoretické (teatrologické, estetické, sociologické a pod.) koncepty, paradigmy a pohľady na divadlo a drámu, ktoré mu umožňujú ďalšie prehlbovanie vedomostí a orientáciu v umeleckom divadelnom diskurze. Vie zaujať aktívny prístup k umeleckému reflektovaniu minulosti a prítomnosti, ich vzájomnému ovplyvňovaniu sa v kontexte konkrétneho miesta, regiónu, štátu a pod. Tiež dokáže samostatne prepájať získané vedomosti v oblasti dejín a teórie, ako aj ich ďalšie aplikovanie pre potreby vlastnej tvorivej činnosti.
• Podobne ako v oblasti dejinného divadelného diania a vývinu nadobudne základný prehľad aj v oblasti súčasných tendencií v slovenskej a zahraničnej divadelnej tvorbe, inscenačných postupoch, hereckých technikách, režijných metódach a konvenciách dramaturgickej tvorby, vytvorí si základný prehľad aktuálnej scénickej tvorby a diania doma a v zahraničí, ovláda divadelnú terminológiu a správne ju používa.
• Pri svojom štúdiu i umeleckej tvorbe dokáže samostatne pracovať s mnohorakými zdrojmi a prameňmi, vyhľadávať ich, kriticky ich prehodnocovať, spracovať a aplikovať pre potreby svojej režijnej a dramaturgickej praxe.
Súčasťou aktívneho formovania osobnosti absolventa je jeho schopnosť vnímania, pochopenia a interiorizácie (zvnútornenia) etických a mravných hodnôt a noriem, rešpektovanie základných princípov ľudských práv, ohľaduplnosti, konsenzu a rovnakého zaobchádzania, rešpektovanie autorskej etiky a etického narábania s duševným vlastníctvom iných osôb (tvorcov) a osvojenie si správania, ktoré je s týmto v súlade.

Kreatívne schopnosti a kompetencie uplatniteľné v praxi:
• základy divadelnej réžie (princípy tvorby mizanscén, aranžovanie postáv a scénických prvkov na javisku, spolupráca s ďalšími tvorcami podieľajúcimi sa na vzniku divadelného diela – herci, dramaturg, scénograf, kostymér, hudobník, produkčný manažér, zvukár, osvetľovač a i.),
• základy dramaturgie (analýza a interpretácia dramatického textu, analýza a interpretácia scénickej tvorby, dramaturgická explikácia diela, úprava textu, dramatizácia literárneho diela, komparácia umeleckých prekladov, dramaturgická koncepcia, tvorba bulletinu a anotácie k predstaveniu, práca s archívnymi a elektronickými zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a citačnými normami),
• základy autorskej práce s textom (tvorba autorských dialógov a kratších dramatických útvarov),
• písanie odborných a popularizačných textov (recenzie, kritiky, tlačové správy, práca s archívnymi a elektronickými zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a citačnými normami),
• kultivovaná schopnosť verbálne artikulovať komplexnú inscenačnú predstavu a jej myšlienkové akcenty, zvyšovanie jazykovej kultúry (ústne i písomné prejavy) zameraných k rozvíjaniu osobnostných kompetencií,
• poznanie základných mechanizmov profesionálnej divadelnej inštitúcie.

Ďalšie schopnosti a kompetencie uplatniteľné v praxi i osobnom rozvoji:
• komunikačné, sociolingvistické a sociokultúrne kompetencie a subkompetencie (ústne a písomné ovládanie jazyka, jazykových štruktúr a vystupovania s ohľadom na špecifickosť umeleckého diela, resp. umeleckého žánru a výkonu, konkrétne miesto a rôznorodú sieť medziľudských vzťahov, kultúrne a interkultúrne špecifiká; schopnosť prekonávať ťažkosti pri porozumení, vyjadrovaní a vlastnom formulovaní myšlienok; schopnosť voľby a adekvátneho použitia vyjadrovacích prostriedkov vzhľadom na partnera, prostredie, spoločenský úzus a očakávania, vrátane mimolingvistických prostriedkov, ako sú mimika, gestá, proxemika a pod.),
• kognitívne kompetencie (schopnosť samostatne získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie, orientovať sa v nich, pracovať s odbornou literatúrou a archívnymi prameňmi, vrátane tzv. oral history, schopnosť komparácie, analógie, zovšeobecnenie a syntézy, schopnosť získané vedomosti využívať v praxi a osobnom živote, schopnosť efektívneho učenia sa teoretických i praktických predmetov a interdisciplinárneho prístupu),
• sociálne (schopnosť nadväzovať a rozvíjať sociálne kontakty a vzťahy, rozvíjanie vlastností ako zodpovednosť, vytrvalosť, efektívna koordinácia a sebakoordinácia, schopnosť efektívnej samostatnej a tímovej práce, schopnosť riešiť intrapersonálne a interpersonálne vzťahy, asertívneho správania a vyrovnávania sa so zlyhaniami a psychicky vyčerpávajúcimi procesmi tvorby, schopnosť rozoznávať a identifikovať sa s pozitívnymi hodnotami, konštruktívnej kritiky v rámci pôsobenia v kolektíve a širšie vnímanej divadelnej komunite),
• technologické (ovládanie moderných technológií a postupov tvorby, intermediálnej komunikácie, etika médií).

Uplatniteľnosť absolventov
• Absolvent bakalárskeho študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie divadelného režiséra a dramaturga na úrovni bakalár umenia.
• Na základe získaných teoretických a odborných vedomostí a overených zručností je pripravený na vykonávanie tak samostatnej tvorivej činnosti, ako aj tímovej spolupráce v oblasti divadelného umenia.
• Vie sa orientovať v spoločensko-kultúrno-historických súvislostiach a aplikovať daný dobový kontext do analytickej a syntetickej roviny pri tvorbe umeleckého diela.
• Má všetky predpoklady reagovať na spoločensko-kultúrny vývoj a je schopný prezentovať vlastný postoj v oblasti divadelného umenia.
• Po získaní titulu bakalár môže rozvíjať svoj odborný umelecký rast v nadväzujúcom magisterskom programe.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia štúdia sa môže uplatniť ako:
• režisér v profesionálnych nezávislých divadlách, ochotníckych divadlách a komorných štúdiových divadlách (schopnosť pripraviť a naštudovať inscenácie v rozsahu: jednoaktovka, kratšie dramatické útvary, celovečerná hra),
• asistent réžie v profesionálnych repertoárových divadlách (schopnosť konzultovať koncepciu inscenácie s režisérom, pomoc pri organizácii jednotlivých javiskových zložiek inscenácie, organizácia externých spolupracovníkov na umeleckom diele, príp. réžia pridelených sekvencií a krátkych scén),
• dramaturg v profesionálnych nezávislých divadlách, ochotníckych divadlách a komorných štúdiových divadlách,
• asistent dramaturga v profesionálnych repertoárových divadlách (schopnosť konzultovať koncepciu inscenácie s režisérom a dramaturgom, príprava podkladov a tvorba bulletinu, dramaturgická explikácia diela, anotácia diela, dramaturgické úpravy textu, komparácia umeleckých prekladov, práca so zdrojmi potrebnými k naštudovaniu inscenácie),
• režisér, manažér, dramaturg a koordinátor agentúrnych aktivít a malých divadelných projektov,
• režisér kultúrnych a eventových podujatí,
• lektor dramaturgie v profesionálnych divadlách,
• asistent a pomocný pracovník na umeleckých vedeckých pracoviskách,
• referent v oblasti kultúry,
• pracovník a metodik v osvetových strediskách,
• pracovník v oblasti reklamy, PR a marketingu pre umelecké projekty,
• pracovník v umeleckých agentúrach a produkčných spoločnostiach,
• lektor pri voľnočasových aktivitách a krúžkoch pre deti a dospelých v oblasti dramatického umenia,
• lektor divadelných workshopov a člen odborných komisií a porôt pri prehliadkach nezávislých a ochotníckych divadiel.

Študijný program: Filmová a televízna réžia a scenáristika

Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Informačné listy


Charakteristika predmetov študijného plánu z pohľadu opisu študijného odboru
Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika sa snaží prepojiť všeobecné umenovedné vzdelanie s praktickými skúsenosťami a jedná sa o tesné prepojenie teórie a praxe.
Zámerom študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika v bakalárskom stupni je poskytnúť študentom vedomosti a praktické skúsenosti z oblastí:
• tvorby a rozvíjanie talentu, poznanie a aplikovanie tvorivo-realizačných umeleckých činností v oblasti filmovej a televíznej scenáristiky a réžie – formou praktických cvičení
• techniky tvorby, autorskej interpretácie reality a realizácie programových textúr do podoby artefaktu
• dejiny filmového umenia televíznej a inej audiovizuálnej tvorby
• spoločenské, humanitné, umenovedné, ekonomické a právne súvislosti, ktoré sa viažu na oblasť audiovízie.

Naplnenie obsahu študijného programu
Film, ako syntetické umenie spája do výsledného tvaru zložky, ktoré majú rôzne špecifiká a vyjadrovacie prostriedky. Vychovať filmára v súčasnosti znamená vypestovať v ňom citlivosť na všetky druhy umenia, ktoré sa spájajú vo výslednom filmovom diele. Takto formulovaná úloha je podkladom pre vytvorenie študijného programu, ktorý tvoria povinné predmety umeleckej tvorby, povinné odborné a teoretické predmety a povinne voliteľná skupina predmetov prehlbujúcich zameranie.

Ťažisko štúdia je v individuálnej umeleckej autorskej práci študenta vedenej príslušným pedagógom. Osobný záujem študent realizuje výberom tém tvorivých cvičení a osobným profilovaním seminárnych prác.
Odborné teoretické predmety tvoria základ orientácie v odbore. Študent počas štúdia svoje vedomosti prejaví písomnými, ústnymi skúškami a seminárnymi prácami.
Prostredníctvom povinne voliteľných predmetov študent má možnosť aj povinnosť, podľa svojho talentu a záujmu, prehĺbiť ovládanie niektorej z tradičných filmových profesií (réžia, scenár, dramaturgia, strih, zvuk, kamera, produkcia). Povinne voliteľné predmety sú zostavené do sústavy, ktorá umožní ovládnuť a rozvinúť vybranú špecializáciu. To rozširuje profesijné vybavenie absolventa a umožňuje väčšiu variabilitu pri uplatnení v praxi.
Výberové predmety si študent volí z aktuálneho zoznamu podľa vlastného záujmu a dispozície. Pri predmetoch s individuálnou výchovou musí preukázať talentové predpoklady. Záujem študentov môže ovplyvniť ponuku výberových predmetov.
- Štúdium dopĺňajú tvorivé dielne a workshopy, ktoré sa sústredia na rôzne témy, aj príbuzných profesií a kde sa predstavia aj externí spolupracovníci a hostia.

- Predmety študijného programu sú na bakalárskom stupni členené do troch základných skupín:
• Profilové predmety umeleckej výchovy sú zamerané na autorskú individuálnu tvorbu, ktorá vrcholí prácou na bakalárskom umeleckom projekte. Doplnené sú o teoretické predmety, ktoré rozvíjajú špecifické znalosti študentov vo zvolenom odbore. Ťažisko je v samostatnej práci študenta a prebieha v osobnom kontakte s pedagógom, prípadne s kolegami pri riešení spoločnej úlohy s diferencovaným podielom každého jednotlivca. (Umelecký výkon – scenár hraného filmu, Umelecký výkon – realizácia dokumentárneho filmu, Základy filmovej dramaturgie, Dokumentárna tvorba, Filmová tvorba, Strihová skladba, Dejiny filmu, Filmové adaptácie literárnych diel, Dramaturgický seminár, Výroba filmu, Produkcia filmu)
• Predmety všeobecného základu študijného programu a predmety odborné teoretické (Vývoj filmových teórií, Dejiny umenia, Jazyk filmu, Úvod do teórie dokumentárnej tvorby, Metódy audiovizuálnej tvorby, Kreatívne písanie, Strihová a zvuk. Tvorba, Filmové žánre, Organizácia filmového festivalu, Filmová a televízna technika, )
• Výberové predmety podľa aktuálnej ponuky akademického roka (študent môže využiť aj ponuku iných katedier)
Prednášky a profilové predmety vedú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na funkčnom mieste docenta alebo profesora, prednášky z vybraných kapitol aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa. Semináre a cvičenia vedú okrem profesorov a docentov odborní asistenti, asistenti, lektori a študenti v študijnom programe 3. stupňa študujúci dennou formou.
Charakteristickým znakom celého vzdelávacieho procesu je aktívna komunikácia, iniciácia a orientácia v problematike filmového umenia, s dôrazom na študijný program.

Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika so zameraním na Dokumentárnu tvorbu:
Praktické cvičenia v bakalárskom štúdiu:
• Hlavnou ideou jednotlivých cvičení v prvých semestroch je praktický tréning profesijných návykov a skúseností, ktoré by sa mali prejaviť v semestrálnych a ročníkových filmoch. Jednotlivé cvičenia tvoria systematický postup k tomuto cieľu a sú obsahom viacerých odborných predmetov.
• Cvičenia vo vyšších ročníkoch sú koncipované tak, aby imitovali tvorbu a prácu na reálnych pracoviskách, viedli k pestovaniu individuálnej tvorivosti, remeselnej zručnosti, výchove k aktívnej spolupráci jednotlivých profesií.
• Poslucháči na príslušných cvičeniach pracujú pod vedením pedagógov v rámci individuálnej výchovy.
• Poslucháči na cvičeniach pracujú samostatne, prípadne v tvorivých skupinách podľa zadania a vlastného výberu.
• Poslucháč je povinný absolvovať všetky povinné cvičenia.
• Jednotlivé cvičenia môžu byť modifikované a upravované v rámci individuálnej výchovy. Podľa potrieb môžu byť cvičenia a dopĺňané o nové v rámci tém pri vzdelávacom procese.
Praktické realizačné cvičenia sú rozdelené do nasledujúcich skupín:
• FOTOGRAFIE - Fotografické cvičenia, ktorých cieľom je naučiť sa transformovať skutočnosť do plochy obrazu. (Veľkosti záberov, kompozícia postavy, rozloženie jednotlivých prvkov v ploche záberu, perspektíva, filmová os, využitie svetelnej atmosféry v exteriéri, využitie prirodzeného svetla, vyhľadávanie vhodného prostredia k realizácii budúcich pohyblivých projektov, postáv, kostýmov a pod.)
• FILMY - Zámerom krátkych filmových cvičení je systematické cvičenie filmových vyjadrovacích prostriedkov vo všetkých zložkách. Kamera. Strih. Réžia. Dramaturgia a scenáristika. Práca s hercom. Práca so zvukom.
• SEMESTRÁLNE, ROČNÍKOVÉ FILMY: Semestrálne, ročníkové filmy sú tvorivým stropom študenta, kde prejaví svoj talent a realizačné a organizačné schopnosti a stupeň ovládania profesie.
• BAKALÁRSKY FILM - SCENÁR A RÉŽIA - Záverečné tvorivé dielo, ktoré presvedčivo preukáže profesionálnu pripravenosť na zaujatie pozície v audiovizuálnom prostredí.

V 1. ročníku je zámerom predmetu Dokumentárna tvorba viesť študenta k samostatnej autorskej práci pri realizácii dokumentárneho filmu. Inšpirovať a iniciovať spôsob uvažovania dokumentaristu, nachádzania vnútornej témy alebo autorského programu z hľadiska subjektívneho názoru a vlastného filmového prejavu v procese premýšľania a hľadania vlastného pohľadu cez širokú autorskú a tematickú škálu diel domácej a zahraničnej dokumentárnej tvorby. Povinné praktické a teoretické predmety (Filmová a televízna dramaturgia, Filmová tvorba - praktické cvičenia, Výroba filmu, Dejiny filmu, Dejiny umenia, Anglický jazyk), dopĺňajú odborné povinne voliteľné predmety Strihová a zvuk. Tvorba, Filmová a televízna technika, Filmová tvorba a kreatívne písanie, ktoré spolu s výberovými predmetmi (Filmové žánre, Metódy mediálnej tvorby, Rozbory dokumentárnych filmov) umožňujú študentovi kreovať svoje vlastnú špecifikáciu v oblasti filmového umenia.
V 2. ročníku, po splnení všetkých študijných povinnosti v 1. roku štúdia, pokračujú študenti v predmete Dokumentárna tvorba, so zameraním na námet, prípravu, realizácia a spracovanie rozhovoru s autentickým protagonistom, alebo ankety na pripravenú tému do publicistického filmu. V letnom semestri je cieľom študentov pripraviť a realizovať dokumentárny portrét človeka. Skladbu povinných praktických a teoretických predmetov dopĺňajú praktické a technologické povinne voliteľné predmety: Vývoj dokumentárneho filmu a teórie, Strihová a zvuková tvorba, Kreatívne písanie, Slovenský etnografický film, Dejiny literatúry a film.
V 3. ročníku dochádza k užšej profilácii študenta. Snahou študijného programu je v širokom spektre žánrov a foriem vyprofilovať spolu s poslucháčom individuálny priestor, v ktorom bude môcť výrazne prejaviť svoju tvorivú osobnosť. Analyzovať tvorivý potenciál individuality poslucháča v oblasti filmu, ktorá korešponduje s naturelom i študijným zameraním poslucháča, a analyzovať ju z hľadiska filmografie i peripetií jej tvorivého vývoja. V zimnom semestri je cieľom pripraviť dokumentárny film na spoločnú tému. Každý študent nakrúti svoj pohľad na danú tému ako súčasť celku. Povinne voliteľnými predmetmi sú: Vývoj dokumentárneho filmu a teórie, Filmová a televízna technika, Filmová tvorba V.-VI. praktické cvičenia, doplnené o výberové predmety: Autorské právo, Kreatívne video a Vývoj filmových teórií.

Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika so zameraním na scenáristiku a dramaturgiu
Praktické cvičenia v bakalárskom štúdiu:
V prvých semestroch si študent osvojuje základy tvorivých postupov a metód pre literárnu prípravu filmového či televízneho diela a zároveň sa systematicky venuje pochopeniu dramaturgie audiovizuálneho diela. Autorská literárna práca je postavená na postupnom rozvíjaní individuálneho talentu jednotlivých študentov. Okrem toho získava študent scenáristiky vedomosti o histórii aj súčasnosti filmového umení, všeobecný prehľad v dejinách umenia vôbec, orientuje sa vo filmovej estetike a v ďalších odborných teoretických predmetoch získava ďalšie špecifické vedomosti.
Autorská práca v ďalších ročníkoch rozvíja ďalšie špecifické zručnosti v individuálnej práci, študent tiež rozvíja svoje schopnosti analyzovať iné audiovizuálne dielo a odporúčať vhodné postupy na dosiahnutie jeho konečného tvaru.
Poslucháči rozvíjajú svoje autorské schopnosti pod vedením pedagógov v rámci individuálnej výchovy.
Poslucháč je povinný absolvovať všetky povinné fázy vzniku literárnej predlohy audiovizuálneho diela.
V 1. ročníku predmetu Scenáristika študent absolvuje cyklus etúd na vopred stanovené modelové situácie, ktoré mu umožňujú pochopiť špecifiká písania pre film. Etudy sú zoradené od jednoduchých po komplikovanejšie a umožňujú tak študentovi pochopiť rozdiely medzi písaním literárnym a dramatickým. Zimný semester je tak pre študenta elementárnym školením filmového uvažovania, pochopenia princípov filmovej reči a poetiky. Okrem toho systematicky pracuje na zbere materiálu pre svoj ročníkový scenár, pričom neskúma iba fyzické prostredie, ale skôr sieť vzťahov, ktoré jeho postavy obklopujú. Zber materiálu je nedielnou súčasťou prípravy na tvorbu audiovizuálneho diela. Na konci zimného semestra študent odovzdá námet na pôvodný scenár v dĺžke 20 minút. V letnom semestri študenti rozvíjajú svoj pôvodný námet a pod vedením hlavného pedagóga píšu scenár 20-minútového hraného filmu. Súčasťou tohto procesu je aj dramaturgická reflexia textov, diskusie k jednotlivým fázam vzniku scenára aj spoločné hľadanie vhodných riešení. Na konci prvého ročníku absolvujú študenti klauzúrne skúšky, kde komisia zložená z pedagógov hodnotí ich výsledný scenár. Súčasne odovzdávajú svoj vlastný výber literárnej predlohy, na adaptácii ktorej budú pracovať v druhom ročníku a prezentujú svoj výber formou pitchingu pred svojim hlavným pedagógom.
Povinné praktické a teoretické predmety (Dejiny filmu, Dejiny umenia, Filmová a televízna dramaturgia, Anglický jazyk) dopĺňajú odborné povinne voliteľné tvorivé predmety (Autorská tvorba, Kreatívne písanie, Rozbory hraných filmov, Filmová tvorba), ktoré spolu s výberovými predmetmi (Filmová žurnalistika, Filmové žánre, Metódy mediálnej tvorby, Rozbory dokumentárnych filmov) umožňujú študentovi rozvíjať vlastné tvorivé myslenie.
V 2. ročníku pracujú študenti na tzv. malej adaptácii, riešia problematiku adaptácie konkrétnej látky, osvojujú si adaptačné postupy pri prevode literárneho textu do filmovej reči. Pre lepšie porovnávanie rozvinutých schopností jednotlivých študentov vyberá hlavný pedagóg z prezentovaných literárnych predlôh jednu, ktorú adaptuje každý študent. Výsledok na konci zimného semestra potom slúži na porovnanie scenáristických zručností jednotlivých študentov. Záverečnou prácou zimné ho semestra je tzv. malá filmová adaptácia literárnej predlohy. Súčasne študenti hľadajú literárnu predlohu k celovečernému formátu filmovej adaptácie literárneho diela pre letný semester. Zvolená predloha sa odovzdáva na konci zimného semestra spolu s hotovým scenárom tzv. malej adaptácie. V letnom semestri študenti intenzívne pracujú na veľkej adaptácii, ktorú takisto spoločne hodnotia z hľadiska dramaturgie. Tu už ide o individuálnu prácu, keďže každý študent si vyberal literárnu predlohu podľa svojich preferencií. Záverečnou prácou letného semestra je Adaptácia literárnej predlohy v dĺžke 60 minút. Na konci druhého ročníka odovzdáva študent aj originálny námet na svoj bakalársky scenár v dĺžke 60 minút, absolvuje klauzúrne skúšky a svoj námet predstavuje na pitching fóre. Jednotlivé námety na bakalárske scenáre si vyberajú všetci pedagógovia Autorskej tvorby a vedú potom jednotlivo vybraného študenta v 3. ročníku. Pre rozšírenie scenáristických zručností je súčasťou 2. ročníka aj Ateliér tvorby pre deti, v ktorom sa môže študent venovať špecifickej cieľovej skupine a naučiť sa vytvoriť pre konkrétnu vekovú skupinu malý scenáristický útvar. Táto zručnosť v profesijnom živote môže absolventovi pomôcť pri uplatnení.
Povinné praktické a teoretické predmety (Dejiny filmu, Dejiny umenia, Filmová a televízna dramaturgia, Organizácia filmového festivalu, Realizačná prax a práca v štúdiu, Filmová tvorba, Anglický jazyk) dopĺňajú odborné povinne voliteľné tvorivé predmety (Autorská tvorba, Filmová estetika, Filmové adaptácie literárnych diel, Kreatívne písanie, Rozbory hraných filmov, Filmová tvorba), ktoré spolu s výberovými predmetmi (Asistencia na projekte, Ateliér – tvorba pre deti, Metódy mediálnej tvorby, Dejiny slovenskej televízie) umožňujú študentovi ďalej vniknúť do komplikovaného sveta audiovízie a súčasne rozvíjať vlastné tvorivé myslenie.
3. ročník je v autorskej činnosti kompletne podriadený tvorbe bakalárskeho scenára vo všetkých jeho fázach. V zimnom semestri študent buduje svoju látku od námetu, cez treatment, synopsu až po scénosled. Píše hĺbkovú charakteristiku svojich postáv, zdôvodňuje ich motivácie, pracuje na dialógových aj vizuálnych riešeniach scenára. V letnom semestri sa potom venuje jednotlivým verziám scenára, prezentuje svoje tvorivé zámery a zdôvodňuje ich pred svojich hlavným pedagógom. Súbežne pracuje študent na explikácii svojho tvorivého zámeru, ktorá pozostáva z rozboru látky, jej dramaturgickej analýzy a porovnania špecifík príbehu s už existujúcimi audiovizuálnymi dielami. Takáto explikácia je hĺbkovou analýzou, ktorá umožní študentovi prezentovať nielen rozvinutú schopnosť analýzy, ale aj orientáciu a prehľad v širokom spektre filmových diel.
Povinné praktické a teoretické predmety (Dejiny filmu, Dejiny umenia, Produkcia filmu, Osobnosti svetového filmu) povinne voliteľné tvorivé predmety už reflektujú náročnosť 3. ročníka (Autorská tvorba, Filmové adaptácie literárnych diel,), pričom výberové predmety dopĺňajú scenáristické zručnosti študenta a jeho rozhľad v problematike (Autorské právo, Televízny seriál, Vývoj filmových teórií, Kreatívne video).

Profil absolventa
• Absolvent bakalárskeho študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika v odbore Umenie má nevyhnutné teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti filmového umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia.
• Absolvent bakalárskeho štúdia podľa zvolenej špecializácie ovláda minimálne jednu zo základných filmových profesií: réžia, scenár a dramaturgia, prípadne počas štúdia absolvoval kombináciu štúdia týchto profesií. Prípadne podľa individuálnych predpokladov a talentu môže tieto profesie doplniť o produkciu, kameru, strih a zvuk, tak aby sa pri výrobe audiovizuálneho diela mohol v týchto profesiách plnohodnotne podieľať na tvorbe umeleckého diela.
• Absolvent bakalárskeho štúdia so zameraním na scenáristiku a dramaturgiu má teoretické poznatky o scenáristickej tvorbe pre film, televíziu aj multimédiá. Má základné remeselné návyky nutné pre scenáristickú prax. V rámci trojročného bakalárskeho štúdia je schopný napísať stredometrážny scenár filmového aj televízneho audiovizuálneho diela, včítane adaptácie literárnej predlohy či scenára pre špecifické cieľové skupiny – deti a mládež. Orientuje sa v jednotlivých fázach scenára od námetu cez treatment, scénosled až po hotové dielo. Okrem toho vie dramaturgicky analyzovať dielo iného autora, pozná dramaturgické pojmy a postupy. Je schopný takisto analyzovať literárnu predlohu a zvoliť vhodné výrazové prostriedky pre jej audiovizuálne vyjadrenie.
• Režisér dokumentárneho filmu je hlavným autorom audiovizuálneho diela. V spolupráci s kolektívom spoluautorov vyberá a stvárňuje realitu do podoby samostatného audiovizuálneho celku. Hlavným cieľom jeho spolupráce s ostatnými tvorcami je účinnými a efektívnymi prostriedkami filmovej reči transformovať myšlienkové a príbehové posolstvo o živote človeka a udalostiach prebiehajúcich v reálnom svete a prezentovať audiovizuálne dielo v mediálnom priestore.
• Absolvent je schopný svoje vedomosti, získané z dôverného poznania slovenskej aj svetovej filmovej dokumentárnej aj hranej tvorby, ale aj televízneho prostredia a jeho multižánrového spektra, využiť pri tvorbe vlastných audiovizuálnych projektov alebo v tímovej spolupráci v oblasti televízie a filmu.

Ciele a hlavné výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho štúdia ma predpoklady koncepčne tvoriť samostatne umelecké diela menšieho rozsahu alebo sa zamerať na riadenie vlastných tvorivých umeleckých projektov v kooperácii v oblasti filmu, televízie a reklamy.
Absolvent bakalárskeho štúdia je podľa individuálneho talentu, osobných predpokladov a voliteľnej špecializácie je pripravený:
• má teoretické a praktické skúsenosti so scenáristickou a dramaturgickou prípravou hraného filmu v dĺžke jednej hodiny, zároveň dokáže tvorivo spracovať literárnu predlohu do podoby filmovej adaptácie,
• je pripravený autorsky sa podieľať na tvorbe dokumentárnych, publicistických a populárno-vedeckých filmov,
• má základné znalosti o tvorbe audiovizuálnych projektov pre špecifické cieľové skupiny (deti a mládež),
• samostatne pripraviť a realizovať krátkometrážny dokumentárny film,
• získa základné informácie a praktické skúsenosti z tvorivých filmových profesií, kamera, strih zvuk a produkcia, pričom na základe zvolenej špecializácie ich vie uplatniť v televíznom prostredí ako kameraman, strihač, produkčný alebo zvukár.
• prezentovať vlastné riešenia zadaných úloh, autorských konceptov a projektov filmových diel,
• osvojí si základné postupy pre pôsobenie v oblasti filmovej a televíznej žurnalistiky či kritiky,
• je pripravený pokračovať v magisterskom štúdiu.

Teoretické vedomosti:
Absolvent - bakalár filmového umenia získa:
• orientáciu v umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby filmu a audiovizuálneho diela a jej reflexie,
• základné vedomosti a orientáciu v dejinách filmu aj iných umení, filozofie, estetiky a kultúry všeobecne,
• základné vedomosti a orientáciu v histórii teoretických názorov na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu,
• základné vedomosti z teórie zmyslového vnímania a techník, prostriedkov a postupov využívania umelých zmyslových podnetov na ovplyvňovanie ľudského vedomia,
• základné znalosti právnych súvislostí v oblasti tvorby filmu.

Uplatniteľnosť absolventov
Absolvent bakalárskeho študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika sa v praxi môže uplatniť podľa svojich individuálnych vlastností, talentových predpokladov a záujmov, vyjadrených v špecializácii a voľbou výberových predmetov nasledovne:
• autor scenárov pre rôzne typy audiovizuálnych médií,
• ako dramaturg pri tvorbe audiovizuálnych programov,
• ako dramaturg dokáže viesť menšie televízne pracovisko, alebo video štúdio.
• ako režisér krátkometrážnych filmov,
• na profesionálnej úrovni zvláda základné filmové profesie, kameru, strih a zvuk, pričom na základe zvolenej špecializácie sa vie uplatniť v televíznom prostredí ako kameraman, strihač alebo zvukár,
• dokáže pružne reagovať na vývoj digitálnych médií a využiť ich v tvorivom procese,
• je pripravený spoluorganizovať rôzne prehliadky mediálnych programov, sympóziá, tvorivé dielne, filmové prehliadky,
• vo väčších štúdiách sa uplatní ako stredný obslužný personál pri tvorbe náročných audiovizuálnych projektov. (Asistent réžie, kamery, produkcie, manažmentu a pod.),
• je pripravený reflektovať audiovizuálnu tvorbu formou recenzií a kritík,
• po získaní titulu bakalár môže rozvíjať svoj odborný umelecký rast v nadväzujúcom alebo príbuznom magisterskom študijnom programe.