FDU prava 25 mensie

Akreditované študijné programy I. stupeň Bakalárske štúdium

Študijný odbor 8202 Umenie

Forma štúdia: denná

 

Študijný program: Herectvo

Bakalársky študijný program Herectvo má za cieľ rozvoj kreatívnych dispozícií študenta, nielen v klasickom činohernom herectve, ale najmä na prípravu interdisciplinárne vybavených hercov, v moderných profesiách, filmového, televízneho, rozhlasového a dabingového herectva a multimediálnych performácií.
Bakalárske umelecké štúdium herectva je koncipované v troch základných rovinách: psychosomatickej, kreatívnej a teoretickej.
Prvá rovina - prehĺbenie a rozvoj vlastnej identity a tvorivej individuality.
Druhá rovina – rozvoj fyzického výrazu a kultúry reči.
Tretia rovina - je štúdium teórie, dejín umenia, najmä dramatického.
Základom výučby v bakalárskom študijnom programe Herectvo je predmet: Herecká výchova v dramatických útvaroch, v ktorom má študent dosiahnuť autentický herecký výraz vychádzajúci z jeho prirodzenosti. Má byť schopný tvoriť herecké etudy.V rámci scénickej tvorby má v rámci hereckých etúd zvládnuť prvé kontakty s hovoreným slovom. V rámci scénickej tvorby má v rámci hereckých etúd zvládnuť prvé kontakty s hovoreným slovom. Na spomínaný predmet je naviazaný predmet: Technika reči, na ktorom sa budujú u študenta základné technické schopnosti z oblasti techniky dychu, hlasu a artikulácie, ktoré sa majú stať zautomatizovaným východiskovým potenciálom pre ďalšiu prácu s rečovým výrazom. Osvojenie si základných ortoepických zásad v praktickom využití. V predmete Technika hlasu nadobudne základné remeselné znalosti a zručností z oblasti techniky hlasu.
Ich praktické využitie v procese hereckej tvorby v priestore ( veľké a malé divadelné priestory, práca s hlasom na mikrofón). Okrem toho si študent osvojí základy speváckej techniky a jej spojenie s technikou hovoreného slova. Herecká pohybová výchova má za cieľ cez rôzne cvičenia smerovať u adeptov herectva k flexibilite, plasticite, schopnosti improvizovať, schopnosti koordinovane a uvedomelo používať psychofyzický aparát a schopnosti samostatne pracovať pri tvorbe hereckej postavy. Spomínané nosné predmety hereckej výchovy sa prelínajú v predmete Divadelná spolupráca herca s režisérom. Študent okrem praktických predmetov, ktoré tvoria 70% odporúčané študijného plánu sú doplnené teoretickými znalosťami v predmetoch: Kapitoly z dejín slovenského divadla, Dejiny svetového divadla, Teória drámy, Analýza dramatického textu a Teórie a metódy hereckej tvorby.

Študijný program: Divadelná dramaturgia a réžia

Cieľom študijného odboru divadelné umenie a jeho študijných programov je vzdelávanie a výchova divadelných umelcov, rozvíjanie ich talentu, schopností, daností a zručností, potrebných k dosiahnutiu profesionálneho štandardu vo zvolenom študijnom programe. Obsahom je teoretické a praktické osvojovanie si vedomostí, metód a postupov, žánrov a štýlov divadelnej tvorby. Obsah je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii umeleckého diela, resp. umeleckého výkonu. Obsah sa dopĺňa štúdiom jednotiek študijných programov z oblasti humanitných a spoločenských vied v rovine postačujúcich a doplňujúcich poznatkov a súvislostí. Vzdelávanie kladie dôraz na kreativitu študenta. Jadro znalostí študijného odboru divadelné umenie tvoria talent, schopnosti, vedomosti a zručnosti, ktoré si osvojuje absolvent ako predpoklad pre jeho uplatnenie na trhu práce a v umeleckom prostredí.

Študijný program: Filmová a televízna réžia a scenáristika

Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristka sa snaží prepojiť všeobecné kulturologické vzdelanie s praktickými skúsenosťami a takisto sa usiluje o tesné prepojenie teórie a praxe.
Zámerom študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika v bakalárskom stupni je poskytnúť študentom vedomosti a praktické skúsenosti z oblastí:

 • tvorby a rozvíjanie talentu, poznanie a aplikovanie tvorivo-realizačných umeleckých činností v oblasti filmovej a televíznej scenáristiky a réžie – formou praktických cvičení
 • techniky tvorby, autorskej interpretácie reality a realizácie programových textúr do podoby artefaktu
 • dejiny filmového umenia televíznej a inej audiovizuálnej tvorby
 • spoločenské, humanitné, kulturologické, ekonomické a právne súvislosti, ktoré sa viažu na oblasť audiovízie.
Naplnenie obsahu študijného programu
- Film, ako syntetické umenie spája do výsledného tvaru zložky, ktoré majú rôzne špecifiká a vyjadrovacie prostriedky. Vychovať filmára v súčasnosti znamená vypestovať v ňom citlivosť na všetky druhy umenia, ktoré sa spájajú vo výslednom filmovom diele. Takto formulovaná úloha je podkladom pre vytvorenie jadra študijného programu.
- Jadro študijného programu tvoria povinné predmety umeleckej tvorby, povinné odborné teoretické predmety a povinne voliteľná skupina predmetov prehlbujúcich zameranie.
- Ťažisko štúdia je v individuálnej umeleckej autorskej práci študenta vedenej príslušným pedagógom. (Individuálne hodiny.) Osobný záujem študent realizuje výberom tém tvorivých cvičení a osobným profilovaním seminárnych prác.
- Odborné teoretické predmety tvoria základ orientácie v odbore. Študent počas štúdia svoje vedomosti prejaví písomnými, ústnymi skúškami a seminárnymi prácami.
- Prostredníctvom povinne voliteľných predmetov študent má možnosť aj povinnosť, podľa svojho talentu a záujmu, prehĺbiť ovládanie niektorej z tradičných filmových profesií. Povinne voliteľné predmety sú zostavené do sústavy, ktorá umožní ovládnuť a rozvinúť vybranú špecializáciu. To rozširuje profesijné vybavenie absolventa a umožňuje väčšiu variabilitu pri uplatnení v praxi.
- Povinné predmety doplňujúce všeobecné vzdelanie rozšíria jadro študijného programu o základnú orientáciu v histórii umenia a estetiky.
- Výberové predmety si študent volí z aktuálneho zoznamu podľa vlastného záujmu a dispozície. Pri predmetoch s individuálnou výchovou musí preukázať talentové predpoklady. Záujem študentov môže ovplyvniť ponuku výberových predmetov.
- Štúdium dopĺňajú tvorivé dielne, ktoré sa sústredia na rôzne témy, aj príbuzných profesií a kde sa predstavia aj externí spolupracovníci a hostia.

Nosné témy jadra programu sú:

 • autorská režijná tvorba
 • vznik scenára filmu
 • analýza reality a autorské definovanie projektu vo forme textu – analýza, selekcia syntéza
 • syntetizácia do formy audiovizuálného komunikátu – dokumentárny film alebo scenár hraného filmu
Zoznam nosných tém a alternatívnych jednotiek jadra
 
Umelecké znalosti:
- operácie s vyjadrovacími prostriedkami filmu
- pracovné postupy uplatňované pri tvorbe filmového diela
- mikrokompozícia, makrokompozícia, architektonika filmového diela
- tvorba mentálnych konceptov a ich verbálna alebo iná fixácia
- materializácia autorských predstáv do zmyslovo vnímateľnej podoby formou inscenácie v prirodzených alebo umelo vytvorených prostrediach
- zaznamenávanie materializovaných autorských predstáv prostredníctvom audiovizuálnych technických zariadení
- opracovanie a spracovanie audiovizuálnych záznamov do podoby artefaktu
- tvorba s profesionálnym filmovým štábom

Technické a technologické znalosti:
- ovládanie počítačovej techniky v procese tvorby filmu
- ovládanie zariadenia na záznam obrazu a zvuku
- postprodukčné spracovanie audiovizuálnych záznamov
- základy tvorby virtuálnej reality za pomoci počítačovej techniky
- schopnosť reagovať na vývoj nových zariadení a technológií
 
Ďalšie témy jadra znalostí
- dejiny svetového a slovenského filmu a televíznej tvorby
- vývoj filmových teórií a masmediálnej komunikácie
- dejiny umenia a estetiky
- etika tvorby
- manažment a marketing umenia a umeleckého diela
 
Predmety študijného programu sú na bakalárskom stupni členené do troch základných skupín:
 • Predmety všeobecného základu študijného programu a predmety odborné teoretické (Dejiny filmu, Estetika, Vývoj filmových teórií, Dejiny umenia, Jazyk filmu, Úvod do teórie dokumentárnej tvorby)
 • Profilové predmety umeleckej výchovy sú zamerané na autorskú individuálnu tvorbu, ktorá vrcholí prácou na bakalárskom umeleckom projekte. Doplnené sú o teoretické predmety, ktoré rozvíjajú špecifické znalosti študentov vo zvolenom odbore. Ťažisko je v samostatnej práci študenta a prebieha v osobnom kontakte s pedagógom, prípadne s kolegami pri riešení spoločnej úlohy s diferencovaným podielom každého jednotlivca. (Umelecký výkon – scenár hraného filmu, Umelecký výkon – realizácia dokumentárneho filmu, Základy filmovej dramaturgie, Dokumentárna tvorba, Filmová tvorba, Strihová skladba, Základy techniky, Teória drámy, Dejiny literatúry, Dejiny literatúry a film, Dramaturgický seminár – televízna tvorba pre deti a mládež, Rozhlasová tvorba, Metódy audiovizuálnej tvorby)
  Študent študijného programu je povinný zvoliť si aspoň päť predmetov z ponuky Profilových predmetov umeleckej výchovy - podľa svojej umeleckej orientácie.
 • Výberové predmety podľa aktuálnej ponuky akademického roka ( študent môže využiť aj ponuku iných katedier)
V bakalárskom stupni štúdia sú kľúčové Predmety všeobecného základu študijného programu a predmety odborne teoretické. Profilové predmety umeleckej výchovy kladú dôraz na individuálnu prípravu študenta na zvládnutie jeho umeleckého výkonu a na rozvoj jeho tvorivej osobnosti.