FDU+logo720

Katedra Herectva

 katedra herectva  
Vedúci katedry:
 
 
Poštová adresa: 
Katedra herectva
Fakulta dramatických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Horná 95
974 01 Banská Bystrica
 
Telefonický kontakt: 
048/4320 305
Pedagogickí pracovníci

prof. Ljuboslav Majera
doc. Mgr.art. Dušan Jarjabek
doc. Jan Přeučil
Mgr.art. Anna Gromanová, PhD.
Mgr.art. Richard Sanitra, ArtD.
Mgr.art. Tomáš Mischura, ArtD.
Mgr.art. Soňa Kočanová, ArtD.
Mgr.art. Barbora Špániková, ArtD.
Mgr.art. Zuzana Budinská, ArtD.
Mgr.art. Juraj Sarvaš
Mgr.art. Anna Hajduková
Paedr. Mária Strenáčiková, PhD.
Oľga Hromadová
doc.Mgr.art.František Výrostko

Zdeno Huszárik

 

Doktorandi

Mgr. art. Marek Rozkoš
Mgr. art. Veronika Slamková
Mgr. art. Ľubomír Mindoš

Študijný program herectvo má za cieľ rozvoj kreatívnych dispozícií študenta, nielen v klasickom činohernom herectve, ale zameriava sa najmä na prípravu interdisciplinárne vybavených hercov, v moderných profesiách, filmového, televízneho, rozhlasového a dabingového herectva a multimediálnych performácií. Umelecké štúdium herectva je koncipované v troch základných rovinách: psychosomatickej, kreatívnej a teoretickej. Prvá rovina – prehĺbenie a rozvoj vlastnej identity a tvorivej individuality. Druhá rovina – rozvoj fyzického výrazu a rečovej komunikácie. Tretia rovina – je štúdium teórie, dejín umenia, najmä dramatického, ale aj filmového. Bakalársky stupeň končí vytvorením dramatickej postavy pod vedením pedagóga v bakalárskej inscenácii na pôde školy a v magisterskom stupni samostatným umeleckým výkonom buď v inscenácii v réžii pedagóga katedry dramaturgie, réžie a teatrológie v divadelných štúdiách fakulty alebo v profesionálnom divadle.

V prvom ročníku magisterského stupňa si študent vytvorí aj monodramatický umelecký výkon, ktorým sa prezentuje jeho individuálna herecká kreácia. Poslucháč získava: prístup k štúdiu v rámci interkulturálneho kontextu, interpersonálne zručnosti súvisiace s tímovou prácou, široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností (dabing, rozhlasové herectvo, základy filmového a televízneho herectva), tvorivé hľadanie a objavovanie súvislostí, nových pohľadov a umeleckých postupov, tvorivé interpretačné a realizačné techniky, schopnosť vymedziť súvis medzi umeleckým dielom, umeleckým výkonom a divákom, schopnosť medzinárodnej spolupráce pri realizácii umeleckej tvorby a pri výskume. Študenti sa každoročne úspešne zúčastňujú na slovenských a medzinárodných divadelných prehliadkach, festivaloch, workshopoch a konferenciách. Absolvent študijného programu HERECTVO získa prehľad o historických a súčasných podobách divadelného umenia. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód na vznik javiskového diela. Absolventi štúdia sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, ako pracovníci kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách amatérskych súborov a dramatických odborov umeleckých škôl a konzervatórií a v širokom spektre umeleckej, výchovno – vzdelávacej a organizačnej činnosti. Rovnako sú tvorivou osobnosťou v odbore herectva a to vo všetkých oblastiach jeho uplatnenia (divadlo, televízia, film, rozhlas, dabing). Štúdium je uzatvorené realizáciou uceleného umeleckého projektu (divadelného, rozhlasového, filmového a televízneho).