FDU prava 25 mensie

Doplňujúce pedagogické štúdium 2021/2022

1. DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR - sekcie regionálneho školstva podľa paragrafu 42 ods. 2 písm. e ) zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch má akreditovaný program doplňujúceho pedagogického štúdia.

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Divadelná dramaturgia a réžia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov konzervatória a učiteľa základnej umeleckej škole.

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Herectvo na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov konzervatória a učiteľa základnej umeleckej škole.

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Filmová a televízna réžia a scenáristika na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na základnej umeleckej škole.

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Herectvo v odbore Divadelné umenie. Na základných umeleckých školách a konzervatóriách divadelno-dramatického vzdelávania v špecializáciách:

- Dramatická príprava
- Dramatika a slovesnosť
- Prednes ( umelecký prednes, rétorika)
- Pohyb
- Práca v súbore
- Štúdium rolí a umelecký prednes
- Základy dramatickej tvorby
- Dejiny dramatickej tvorby
- Teoretické predmety dramatického umenia
- Herecká tvorba
- Rečová kultúra a komunikácia
- Herectvo

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia v odbore Divadelné umenie na základných umeleckých školách a konzervatóriách divadelno-dramatického vzdelávania v špecializáciách:

- Dramatická výchova
- Dramatika a slovesnosť
- Práca v súbore
- Štúdium divadelných rolí

- Základy dramatickej tvorby
- Základy slovesnej tvorby
- Poetika
- Dejiny dramatickej tvorby
- Teoretické predmety dramatického umenia
- Herecká tvorba
- Rečová kultúra a komunikácia
- Pohyb
- Umelecký prednes
- Estetika dramatického umenia
- Dejiny divadla
- Rozbor drámy
- Interpretácia divadelnej hry
- Práca v súbore

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika na základných umeleckých školách v špecializáciách:
- Audiovizuálna tvorba
- Videotvorba
- Scenáristická tvorba
- Kameramanská tvorba
- Strihová tvorba
- Zvuková tvorba
- Produkcia filmu
- Réžia filmu
- Práca s hercom
- Televízna tvorba
- Teoretické predmety filmového umenia

2. TERMÍNY A INFORMÁCIE

Termín podania prihlášky: do 24. septembra 2021
Začiatok štúdia vždy od októbra príslušného akademického roka.
Prihláseným uchádzačom pošleme e-mailom ďalšie náležitosti a informácie k štúdiu.

Prihláška na štúdium:
Uchádzači o externú formu štúdia, vyplnia prihlášku a priložia kópiu diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške a štruktúrovaný životopis.
Prihlášky posielajte na adresu:
Fakulta dramatických umení
Študijné oddelenie
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica

1/ Uchádzači, ktorí v minulosti ukončili štúdium na FDU AU BB nemusia dávať požadované
doklady notársky overiť,
2/ uchádzači z iných vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v študijnom odbore Umenie,
študijnom programe: Herectvo, Divadelná dramaturgia a réžia alebo Filmová a televízna
réžia a scenáristika, prílohy dajú overiť notárom.

Prihlášku na doplňujúce pedagogické minimum si môže podať len uchádzač, ktorý má ukončené úplné vysokoškolské štúdium, ( t.j. II. stupeň VŠ štúdia ).

Výučba
-  miesto prednášky si určuje prednášajúci buď na Fakulte dramatických umení, Horná 95, Banská Bystrica alebo v budove rektorátu AU BB, Kollárova 22, Banská Bystrica
-  prednášky bývajú zväčša v sobotu od cca 10:00 hod. do 15:00 hod. Prihlásený študent dostane rozvrh
-  v 1. ročníku môže prebiehať kombinovanou formou ( prezenčne alebo dištančne ) – určuje prednášajúci
-  v 2. ročníku výučba prebieha prednostne prezenčnou formou – taktiež určuje prednášajúci

3 . POPLATKY

Poplatok za externú formu štúdia – 600,00 € za jeden akademický rok
Poplatok môže byť uhradený v dvoch splátkach takto:
vždy do 31. 10. príslušného akademického roka – 300,00 €
vždy do 30. 03. príslušného akademického roka – 300,00 €
Názov účtu adresáta: Podnikateľská činnosť Akadémia umení v B. Bystrici
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Kód banky: 8180
Variabilný symbol (VS): 50111
Správa pre príjemcu: FDU DPS + meno a priezvisko študenta

Kontaktná osoba:  048/4320 320, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

docPrihláška na stiahnutie