FDU+logo720

Doplňujúce pedagogické štúdium

DOPLŇUJÚCE PEGAGOGICKÉ ŠTÚDIUM 2020/2021


Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na základe rozhodnutia
MŠVVaŠ SR - sekcie regionálneho školstva podľa paragrafu 42 ods. 2 písm. e ) zákona
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch má akreditovaný
program doplňujúceho pedagogického štúdia.


Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa
vysokoškolského štúdia v študijnom programe Divadelná dramaturgia a réžia na výkon
pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov konzervatória a učiteľa základnej
umeleckej škole

.
Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa
vysokoškolského štúdia v študijnom programe Herectvo na výkon pedagogickej činnosti
učiteľa umeleckých predmetov konzervatória a učiteľa základnej umeleckej škole.


Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme pre absolventov druhého stupňa
vysokoškolského štúdia v študijnom programe Filmová a televízna réžia a scenáristika na
výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na základnej umeleckej škole.


Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa
umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Herectvo v odbore
Divadelné umenie. Na základných umeleckých školách a konzervatóriách divadelnodramatického
vzdelávania v špecializáciách:


- Dramatická príprava
- Dramatika a slovesnosť
- Prednes ( umelecký prednes, rétorika)
- Pohyb
- Práca v súbore
- Štúdium rolí a umelecký prednes
- Základy dramatickej tvorby
- Dejiny dramatickej tvorby
- Teoretické predmety dramatického umenia
- Herecká tvorba
- Rečová kultúra a komunikácia
- Herectvo


Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa
umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Divadelná
dramaturgia a réžia v odbore Divadelné umenie na základných umeleckých školách
a konzervatóriách divadelno-dramatického vzdelávania v špecializáciách:


- Dramatická výchova
-  Dramatika a slovesnosť
-  Práca v súbore
-  Štúdium divadelných rolí
-  Základy dramatickej tvorby
-  Základy slovesnej tvorby
-  Poetika
-  Dejiny dramatickej tvorby
-  Teoretické predmety dramatického umenia
-  Herecká tvorba
-  Rečová kultúra a komunikácia
-  Pohyb
-  Umelecký prednes
-  Estetika dramatického umenia
-  Dejiny divadla
-  Rozbor drámy
-  Interpretácia divadelnej hry
-  Práca v súbore


Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa
umeleckých predmetov so zameraním na predmety študijného programu Filmová a televízna
réžia a scenáristika na základných umeleckých školách v špecializáciách:


-  Audiovizuálna tvorba
-  Videotvorba
-  Scenáristická tvorba
-  Kameramanská tvorba
-  Strihová tvorba
-  Zvuková tvorba
-  Produkcia filmu
-  Réžia filmu
-  Práca s hercom
-  Televízna tvorba
-  Teoretické predmety filmového umenia


TERMÍNY A INFORMÁCIE


Termín podania prihlášky: do 9. septembra 2020


Začiatok štúdia vždy od októbra príslušného akademického roka.


Prihláseným uchádzačom pošleme e-mailom ďalšie náležitosti a informácie k štúdiu.


PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM:


Uchádzači o externú formu štúdia, ktorí v minulosti ukončili štúdium na FDU vyplnia
prihlášku a priložia kópie (neoverené) diplomu a vysvedčenia o ŠS a štruktúrovaný životopis.


Uchádzači z iných vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v študijnom odbore divadelné
umenie alebo filmové umenie a multimédiá, prílohy dajú overiť notárom.


Prihlášku na doplňujúce pedagogické minimum si môže podať len uchádzač, ktorý má
ukončené úplné vysokoškolské štúdium, ( t.j. II. stupeň VŠ štúdia ).


POPLATKY


Poplatok za externú formu štúdia – 600,00 € za jeden akademický rok


Poplatok môže byť uhradený v dvoch splátkach takto:


vždy do 31. 10. príslušného akademického roka – 300,00 €
vždy do 30. 03. príslušného akademického roka – 300,00 €


Názov účtu adresáta: Podnikateľská činnosť Akadémia umení v B. Bystrici
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK09 8180 0000 0070 0006 7872
BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 5001
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača


KONTAKT


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


+421484320320

prihlaska