FDU prava 25 mensie

O fakulte

Akadémia umení (AU) v Banskej Bystrici bola založená 1. júla 1997 ako vysoká škola umeleckého zamerania, ktorú tvorili Fakulta múzických umení (FMU) a Fakulta výtvarných umení (FVU).

fdu1

FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ (FDU) vznikla rozhodnutím Akademického senátu Akadémie umení v októbri 1998 (s účinnosťou od 1. januára 1999) z Katedry herectva a réžie, ktorú zastrešovala Fakulta múzických umení. Vláda SR svojím uznesením vyčlenila finančné prostriedky na zakúpenie budovy Spoločenského domu Pozemných stavieb v Banskej Bystrici pre potreby pedagogickej činnosti FDU. Objekt po niekoľkých rokoch prešiel rozsiahlou prestavbou a v súčasnosti je FDU priestorovo aj technicky vybavená na špičkovej úrovni. Popri filmovom štúdiu, veľkokapacitnej prednáškovej a kino projekčnej sále, dabingovom a zvukovom štúdiu, využíva fakulta pre výučbu odborných predmetov aj tri divadelné scény – v priestoroch FDU novozrekonštruované Divadelné štúdio FDU s kapacitou 120 divákov, komornú scénu malého štúdia a v Klube HaD s rovnakou kapacitou 50 divákov.

V čase vzniku mala FDU iba študentov denného štúdia v študijných programoch Herectvo, Divadelná réžia a Teória a dejiny dramatických umení.

V roku 2002 získala FDU oprávnenie na výučbu študijných odborov Divadelné umenie a Filmové umenie a multimédiá, dnes už pod jednodným názvom - Umenie.

V roku 2010 bolo FDU udelené oprávnenie na doktorandské štúdium v študijnom programe Divadelné umenie.

Po komplexnej akreditácii v roku 2015 sa na FDU realizuje aj III. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium v študijnom programe Filmová a televízna réžia a scenáristika.

Fakulta dramatických umení je verejnou vysokou školou univerzitného typu. Prvou dekankou FDU bola prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová. Po nej viedli fakultu prof. Ing. Ivan Stadtrucker, CSc. (2002-2006), doc. Mgr. art. Matúš Oľha (2006-2008), prof. Ljuboslav Majera (2008), doc. Mgr. Milan Švehlík, ArtD. (2008-2013), prof. PhDr. Ján Sládeček, PhD. (2013-2018), doc. PhDr. Karol Orban, PhD. (2018-2020) a od decembra 2020 zastáva túto funkciu Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.

Zárukou kvality pedagogického procesu od založenia fakulty boli významné osobnosti slovenskej i zahraničnej divadelnej kultúry a filmového umenia. V študijnom odbore Divadelné umenie to boli herci, divadelní a televízni režiséri, divadelní kritici, dramaturgovia a teatrológovia - prof. B. Turzonovová, Mgr. art. J. Adamovič, CSc., PhDr. A. Maťašík, PhD., PhDr. A. Kret, CSc., prof. PhDr. J. Mistrík, DrSc., prof. J. Svoboda, prof. PhDr. M. Mistrík, DrSc., PhDr. M. Polák, Mgr. art. I. Rapaičová, Mgr. art. A. Záborská, ArtD., PhDr. Š. Fejko, doc. I. Pavlitová, doc. J. Přeučil, prof. J. Sarvaš, prof. M. Oľha, doc. PhDr. M. Babiak, Mr., doc. PhDr. M. Mikola, CSc., prof. PhDr. J. Findra, DrSc., prof. J. Sládeček, prof. PhDr. O. Bakoš, CSc., prof. MgA. J. Vedral, PhD., doc. E. Holičková, ArtD., Mgr. art. A. Turčan, doc. Mgr. art. F. Výrostko, Mgr. art. J. Valek a ďalší. V študijnom odbore Filmové umenie a multimédiá pedagogicky pôsobili významní domáci i zahraniční umelci a pedagógovia. Z domácich osobností to boli televízni a filmoví režiséri a dramaturgovia – prof. I. Ciel, prof. Ing. I. Stadtrucker, CSc., doc. M. Plítková ,ArtD, Mgr. M. Minárik, E. Grečner, doc. Mgr. art. A. Szomolányi, ArtD. a ďalší pedagógovia. Zo zahraničných osobností pedagogicky pôsobili dramatik a dramaturg prof. MgA. J. Vedral, PhD., český herec doc. J. Přeučil, významní filmoví režiséri prof. J. Svoboda, prof. D. Klein, doc. J. Gogola, doc. O. Sommerová, prof. G. Markovič a ďalší pedagógovia.

Fakulta dramatických umení počas svojho dvadsaťročného pôsobenia prešla vnútornou reštrukturalizáciou, ktorá prispela k rozšíreniu a skvalitneniu študijných programov a rozšíreniu pedagogického zboru.

V súčasnosti v študijnom odbore Umenie je možné študovať v bakalárskych a magisterských stupňoch v študijných programoch Herectvo, Divadelná dramaturgia a réžia, Filmová dokumentárna tvorbu a Filmová dramaturgia a scenáristika. Od r. 2010 je možné v internej i externej forme pokračovať v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore Divadelné umenie. Po komplexnej akreditácii v roku 2015 sa na FDU realizuje aj III. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium, ktoré je interného charakteru v študijnom programe Filmová a televízna réžia a scenáristika. Interné štúdium poslucháč absolvuje za 3 roky.

V študijnom programe Herectvo ide o rozvoj kreatívnych dispozícií talentovaných študentov nielen v tradičnom type činoherného herectva, ale aj o rozvoj interdisciplinárne vybavených profesionálov pripravených realizovať svoj tvorivý potenciál vo filmovom, televíznom, rozhlasovom umení a multimediálnych performácií. Bakalársky stupeň končia poslucháči vytvorením dramatickej postavy pod vedením pedagóga v bakalárskej inscenácii na pôde školy a v magisterskom stupni absolvent končí umeleckým výkonom buď v inscenácii poslucháča Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie alebo pedagóga réžie v Divadelnom štúdiu fakulty, alebo v profesionálnom divadle.

fdu2

Študijný program Divadelná dramaturgia, réžia a teatrológia pripravuje absolventov uvedených profesií, kde získavajú vedomosti z oblasti dejín svetového a slovenského divadla, poznávajú štýly, žánre a postupy z divadelnej tvorby. Vzdelávanie kladie dôraz na kreativitu študentov. Obsah štúdia je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii umeleckého diela či už vo forme autorskej (vytvorenie dramatického alebo analytického textu) alebo réžie divadelného predstavenia. V bakalárskom stupni štúdia poslucháči získavajú poznatky z obidvoch profesií a slobodne sa môžu rozhodnúť ktorým smerom sa chcú ďalej špecializovať. V magisterskom stupni je štúdium už špecializované na dramaturgiu alebo réžiu. Bakalárske dramaturgické i režisérske výstupy realizujú poslucháči na pôde školy. Magisterské absolventské projekty je možné realizovať okrem školy aj v profesionálnych divadlách.

Od roku 2010 sa na FDU pedagogicky realizuje aj III. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium, ktoré je interného a externého charakteru. Interné štúdium poslucháč absolvuje za 4 roky, externé štúdium trvá 5 rokov. Poslucháči doktorandského štúdia absolvujú súbor prednášok a seminárov z oblasti divadelnej problematiky a pravidelne sa zúčastňujú na kolokviách špecificky zameraných k jednotlivým témam budúcich dizertačných prác. Absolventi doktorandského štúdia okrem rozšírenia teoretických vedomostí z oblasti divadla získajú tiež skúsenosti z vedeckého prístupu k danej problematike. Súčasťou doktorandského štúdia je účasť poslucháčov na vedecko-výskumnej aktivite v kreatívnom, dokumentačnom a informačnom centre Fakulty dramatických umení Kleió, v ktorom tiež prebieha bloková teoretická výučba. Zabezpečujú ju vynikajúci odborníci a špecialisti z jednotlivých divadelných profesií.

FDU od r. 2003 organizuje medzinárodnú Banskobystrickú teatrologickú konferenciu, ktorú v súčasnosti môžeme považovať za najstaršiu kontinuálnu vedeckú platformu, podporujúcu rozvoj divadelnej vedy a teatrologického vzdelávania na Slovensku. Z pôvodnej ambície Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie - nahradiť na fakulte absentujúci odbor divadelnej vedy – sa prostredníctvom konferencie úspešne darí posilňovať oslabené postavenie divadelnej vedy na Slovensku a rozvíjať medzinárodný dialóg v tomto odbore. Prvých pätnásť rokov sa konferencia konala na počesť dramatika a divadelného teoretika Petra Karvaša v cykle nazvanom DNES a TU. Od r. 2018 konferencia tento cyklus opustila a každoročne sa usiluje prinášať aktuálne témy korešpondujúce s pohybmi v divadle a spoločnosti, posilňovať oslabený vzťah medzi živým divadlom a aktuálne realizovaným divadelným výskumom, prepájať divadelné/ scénické umenie s vedou a divadelnou praxou. Výstupmi konferencií sú aj recenzované vedecké zborníky, ktoré umožňujú príspevky medzinárodného tímu účastníkov konferencie plynulo aplikovať do pedagogického procesu.

Súčasťou divadelných aktivít FDU je tiež každoročný medzinárodný divadelný festival vysokých škôl Artorium. Okrem divadelných predstavení sa koná množstvo workshopov z oblasti divadelných aktivít, pod vedením významných divadelných osobností zo Slovenska i zahraničia.

Študijný program Filmovej dokumentárnej tvorby (FDT) vychádza z tradičných profesií, ktoré sa podieľajú na vzniku filmu – od vytvorenia projektu (scenáristickú prípravu), cez réžiu, kameru, zvuk, strih až po záverečné práce. Štúdium je postavené na dôslednom rozvíjaní a pestovaní individuálnej autorskej tvorby v spolupráci s príslušným pedagógom. Výsledkom je autorský film, ktorý poslucháč predvedie na verejnej klasifikačnej projekcii. Študent má možnosť a aj povinnosť program prispôsobiť podľa osobného záujmu a rozšíriť ho o špecializáciu podľa voliteľných a výberových predmetov: kamera, scenáristika, strih, produkcia atď. Poslucháči môžu „nonfiction“ film využívať nielen ako priestor pre experimentovanie, ale tiež ako priestor pre prípravu na prácu v hranom filme a tak podľa osobnostného záujmu rozvíjať svoj talent mimo hraníc dokumentárnej tvorby.

fdu3

Študijný program Filmovej dramaturgie a scenáristiky ponúka záujemcom získať teoretické a praktické poznatky z filmového umenia a multimédií. Poslucháč získava prehľad o historických a súčasných podobách filmového umenia a multimédií a zároveň si osvojí praktický základ tvorivých postupov a metód pre tvorbu a realizáciu literárnej prípravy filmového a multimediálneho diela a jeho dramaturgie. Ťažisko štúdia je v individuálnej umeleckej autorskej práci študenta vedeného príslušným pedagógom. Štúdium sa končí ústnymi skúškami a písomnými seminárnymi prácami.