FDU+logo720

O Fakulte

Akadémia umení (AU) v Banskej Bystrici bola založená 1.júla 1997 ako vysoká škola umeleckého zamerania, ktorú tvorili Fakulta múzických umení (FMU) a Fakulta výtvarných umení (FVU).

fdu1

FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ (FDU) vznikla rozhodnutím Akademického senátu Akadémie umení v októbri 1998 (s účinnosťou od 1. januára 1999) z Katedry herectva a réžie, ktorú zastrešovala Fakulta múzických umení. Vláda SR svojím uznesením vyčlenila finančné prostriedky na zakúpenie budovy Spoločenského domu Pozemných stavieb v Banskej Bystrici pre potreby pedagogickej činnosti FDU. Objekt po niekoľkých rokoch prešiel rozsiahlou prestavbou a v súčasnosti je FDU priestorovo aj technicky vybavená na špičkovej úrovni. Popri filmovom štúdiu, veľkokapacitnej prednáškovej a kino projekčnej sále, dabingovom a zvukovom štúdiu, využíva fakulta pre výučbu odborných predmetov aj tri divadelné scény – v priestoroch FDU novozrekonštruované Divadelné štúdio FDU s kapacitou 120 divákov, komornú scénu v Klube HaD s kapacitou 50 divákov a štúdio D44 s kapacitou 44 divákov v suterénnych priestoroch historickej budovy Štátnej vedeckej knižnice v centre mesta Banskej Bystrice.

V čase vzniku mala FDU iba študentov denného štúdia v študijných programoch Herectvo, Divadelná réžia a Teória a dejiny dramatických umení.

V roku 2002 získala FDU oprávnenie na výučbu študijných odborov Divadelné umenie a Filmové umenie a multimédiá, ktoré doteraz fakultu profilujú.

V roku 2010 bolo FDU udelené oprávnenie na doktorandské štúdium v študijnom odbore Divadelné umenie.

Fakulta dramatických umení je verejnou vysokou školou univerzitného typu. Prvou dekankou FDU bola prof. Božidara Turzonovová. Po nej viedli fakultu prof. Ing. Ivan Stadtrucker, CSc. (2002-2006), doc. Mgr. art. Matúš Oľha (2006-2008), prof. Ľjuboslav Majera (2008) a doc. Mgr. Milan Švehlík, ArtD. (2008-2013). V roku 2013 bol do funkcie dekana zvolený doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD.

Zárukou kvality pedagogického procesu od založenia fakulty boli významné osobnosti slovenskej i zahraničnej divadelnej kultúry a filmového umenia. V študijnom odbore Divadelné umenie to boli herci, divadelní a televízni režiséri, divadelní kritici, dramaturgovia a teatrológovia - prof. B. Turzonovová, Mgr. art. J. Adamovič, CSc., PhDr. A. Maťašík, PhD., PhDr. A. Kret, CSc., prof. PhDr. J. Mistrík, DrSc., prof. J. Svoboda, prof. PhDr. M. Mistrík, DrSc., PhDr. M. Polák, Mgr. art. I. Rapaičová, Mgr. art. A. Záborská, ArtD., PhDr. Š. Fejko, doc. I. Pavlitová, doc. J. Přeučil, Mgr. art. J. Sarvaš, doc. Mgr. art. M. Oľha, PhD., doc. PhDr. M. Babiak, Mr., doc. PhDr. M. Mikola, CSc., prof. PhDr. J. Findra, DrSc., doc. PhDr. J. Sládeček, PhD., prof. PhDr. O. Bakoš, CSc., prof. MgA. J. Vedral, PhD., doc. E. Holičková, ArtD., Mgr. art. A. Turčan, doc. Mgr. art. F. Výrostko, Mgr. art. J. Valek a ďalší. V študijnom odbore Filmové umenie a multimédiá pedagogicky pôsobili významní domáci i zahraniční umelci a pedagógovia. Z domácich osobností to boli televízni a filmoví režiséri a dramaturgovia – prof. I. Ciel, prof. Ing. I. Stadtrucker, CSc., doc. M. Plítková ,ArtD, Mgr. M. Minárik, E. Grečner, doc. Mgr. art. A. Szomolányi, ArtD. a ďalší pedagógovia. Zo zahraničných osobností pedagogicky pôsobili dramatik a dramaturg prof. MgA. J. Vedral, PhD., český herec doc. J. Přeučil, významní filmoví režiséri prof. J. Svoboda, prof. D. Klein, doc. J. Gogola, doc. O. Sommerová, prof. G. Markovič a ďalší pedagógovia.

Fakulta dramatických umení počas svojho pätnásťročného pôsobenia prešla vnútornou reštrukturalizáciou, ktorá prispela k rozšíreniu a skvalitneniu študijných programov a rozšíreniu pedagogického zboru.

V súčasnosti v študijnom odbore Divadelné umenie je možné študovať v bakalárskych a magisterských stupňoch v študijných programoch Herectvo, Divadelná dramaturgia a réžia. Od r. 2010 je možné v internej i externej forme pokračovať v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore Divadelné umenie.

V študijnom programe Herectvo ide o rozvoj kreatívnych dispozícií talentovaných študentov nielen v tradičnom type činoherného herectva, ale aj o rozvoj interdisciplinárne vybavených profesionálov pripravených realizovať svoj tvorivý potenciál vo filmovom, televíznom, rozhlasovom umení a multimediálnych performácií. Bakalársky stupeň končia poslucháči vytvorením dramatickej postavy pod vedením pedagóga v bakalárskej inscenácii na pôde školy a v magisterskom stupni absolvent končí umeleckým výkonom buď v inscenácii poslucháča Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie alebo pedagóga réžie v Divadelnom štúdiu fakulty, alebo v profesionálnom divadle.

fdu2

Študijný program Divadelná dramaturgia, réžia a teatrológia pripravuje absolventov uvedených profesií, kde získavajú vedomosti z oblasti dejín svetového a slovenského divadla, poznávajú štýly, žánre a postupy z divadelnej tvorby. Vzdelávanie kladie dôraz na kreativitu študentov. Obsah štúdia je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii umeleckého diela či už vo forme autorskej (vytvorenie dramatického alebo analytického textu) alebo réžie divadelného predstavenia. V bakalárskom stupni štúdia poslucháči získavajú poznatky z obidvoch profesií a slobodne sa môžu rozhodnúť ktorým smerom sa chcú ďalej špecializovať. V magisterskom stupni je štúdium už špecializované na dramaturgiu alebo réžiu. Bakalárske dramaturgické i režisérske výstupy realizujú poslucháči na pôde školy. Magisterské absolventské projekty je možné realizovať okrem školy aj v profesionálnych divadlách.

V študijnom odbore Divadelné umenie sa od roku 2010 pedagogicky realizuje aj III. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium, ktoré je interného a externého charakteru. Interné štúdium poslucháč absolvuje za 3 roky, externé štúdium trvá 5 rokov. Poslucháči doktorandského štúdia absolvujú súbor prednášok a seminárov z oblasti divadelnej problematiky a pravidelne sa zúčastňujú na kolokviách špecificky zameraných k jednotlivým témam budúcich dizertačných prác. Absolventi doktorandského štúdia okrem rozšírenia teoretických vedomostí z oblasti divadla získajú tiež skúsenosti z vedeckého prístupu k danej problematike. Súčasťou doktorandského štúdia je účasť poslucháčov na vedecko-výskumnej aktivite v kreatívnom, dokumentačnom a informačnom centre Fakulty dramatických umení Kleió, v ktorom tiež prebieha bloková teoretická výučba. Zabezpečujú ju vynikajúci odborníci a špecialisti z jednotlivých divadelných profesií.

Na FDU sa od r. 2003 každoročne koná v celoslovenskom kontexte jediná medzinárodná Banskobystrická teatrologická konferencia Dnes a tu. Doteraz sa uskutočnilo desať ročníkov za účasti významných osobností z oblasti divadla zo Slovenska i zahraničia (Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Maďarsko, Francúzsko, Rusko). Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie je iniciátorom tohto teatrologického podujatia a jej vedúci PhDr. A. Maťašík, PhD. je zároveň vedeckým tajomníkom konferencie, kde organizačne a edične zabezpečuje odborné príspevky jednotlivých referentov.

Súčasťou divadelných aktivít FDU je tiež každoročný medzinárodný divadelný festival vysokých škôl Artorium. Okrem divadelných predstavení sa koná množstvo workshopov z oblasti divadelných aktivít, pod vedením významných divadelných osobností zo Slovenska i zahraničia.

V študijnom odbore Filmové umenie a multimédia je v súčasnosti možné študovať v dvoch študijných programoch:
Filmová dokumentárna tvorbu a Filmová dramaturgia a scenáristika.

Študijný program Filmovej dokumentárnej tvorby (FDT) vychádza z tradičných profesií, ktoré sa podieľajú na vzniku filmu – od vytvorenia projektu (scenáristickú prípravu), cez réžiu, kameru, zvuk, strih až po záverečné práce. Štúdium je postavené na dôslednom rozvíjaní a pestovaní individuálnej autorskej tvorby v spolupráci s príslušným pedagógom. Výsledkom je autorský film, ktorý poslucháč predvedie na verejnej klasifikačnej projekcii. Študent má možnosť a aj povinnosť program prispôsobiť podľa osobného záujmu a rozšíriť ho o špecializáciu podľa voliteľných a výberových predmetov: kamera, scenáristika, strih, produkcia atď. Poslucháči môžu „nonfiction“ film využívať nielen ako priestor pre experimentovanie, ale tiež ako priestor pre prípravu na prácu v hranom filme a tak podľa osobnostného záujmu rozvíjať svoj talent mimo hraníc dokumentárnej tvorby.

fdu3

Študijný program Filmovej dramaturgie a scenáristiky ponúka záujemcom získať teoretické a praktické poznatky z filmového umenia a multimédií. Poslucháč získava prehľad o historických a súčasných podobách filmového umenia a multimédií a zároveň si osvojí praktický základ tvorivých postupov a metód pre tvorbu a realizáciu literárnej prípravy filmového a multimediálneho diela a jeho dramaturgie. Ťažisko štúdia je v individuálnej umeleckej autorskej práci študenta vedeného príslušným pedagógom. Štúdium sa končí ústnymi skúškami a písomnými seminárnymi prácami.