FDU prava 25 mensie

Grant pre umenie

Fakulta dramatických umení vytvorila grantový systém zriadením grantového fondu fakulty GRANT PRE UMENIE.

Poslaním grantového fondu na podporu tvorivej, publikačnej a vzdelávacej činnosti pedagógov a študentov Fakulty dramatických umení (ďalej len FDU) je podporovať a stimulovať rozvoj aktivít tvorivých zamestnancov a študentov. Podporovať prezentáciu originálnych výsledkov práce na významných, renomovaných umeleckých, vedeckých fórach a v odborných profesijných periodikách, podporovať samostatnú prípravu, tvorbu a realizáciu vlastných umeleckých, vedeckých a vzdelávacích projektov, podporovať zvyšovanie umelecko-pedagogickej alebo vedecko-pedagogickej kvalifikácie.

Vedenie FDU Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje otvorené výzvy na predkladanie projektov zo zriadeného grantového fondu FDU Akadémie umení v Banskej Bystrici GRANT PRE UMENIE.

GRANT PRE UMENIE na podporu umeleckej, vedeckej a vzdelávacej činnosti FDU je určený pre finančné krytie projektov troch programov:

Program 01 podpora tvorivej, publikačnej a vzdelávacej činnosti interných pedagógov a interných aj externých doktorandov FDU.

Program 02 podpora umeleckej tvorby študentského kolektívu FDU pod garanciou interného pedagóga, prípadne v spolupráci s externými profesionálnymi tvorcami alebo interného a externého doktoranda FDU.

Program 03 podpora projektov realizovaných cez iné grantové systémy, ktorých riešiteľom je FDU, podpora aktívnej účasti študentských kolektívov na umeleckých, vedeckých podujatiach a vzdelávacích akciách pod garanciou interného pedagóga alebo doktoranda FDU, domáca a medzinárodná reprezentácia tvorby FDU. Súčasťou tohto programu je podpora zvyšovania umelecko-pedagogickej alebo vedecko-pedagogickej kvalifikácie.

Koordinátor GRANT PRE UMENIE:
Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. - prodekanka pre rozvoj