FDU prava 25 mensie

Akreditované študijné programy II. stupeň Magisterské štúdium

Študijný odbor 8202 Umenie

Forma štúdia: denná

 

Študijný program: Herectvo

Magisterský študijný program Herectvo má za cieľ viesť študenta k samostatnému tvorivému umeleckému výkonu. Absolvent disponuje schopnosťami vymedziť súvis medzi umeleckým dielom, umeleckým výkonom a divákom, prístup k štúdiu v rámci interkulturálneho kontextu, interpersonálne zručnosti súvisiace s tímovou prácou, široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností, tvorivé hľadanie a objavovanie súvislostí, nových pohľadov a umeleckých postupov, tvorivé interpretačné a realizačné techniky, schopnosť medzinárodnej spolupráce pri realizácii umeleckej tvorby a pri výskume.
V magisterskom stupni štúdia študijného programu Herectvo je koncepcia predmetov zameraná na prevažne praktickú časť. Študenti už nie sú zameraní iba na činohernú hereckú prácu, ale aj prácu herca pred kamerou, v dabingovom štúdiu a v rozhlase. V ročníku magisterského štúdia v rámci predmetu Príprava a realizácia absolventského projektu poslucháči pracujú s profesionálnym skúseným režisérom, ktorý ich vedie ku klasickému procesu inscenovania v profesionálnych divadlách. Študent tak získava praktické zručnosti a je pripravený do praxe. Individuálny prístup k hereckej tvorbe študent získava v predmete Divadlo jedného herca. Študent vytvorí hereckú postavu v rámci monodramatického žánru. Dokáže uvedomelo budovať postavu a využívať na to syntézu všetkých hereckých výrazových prostriedkov. Výsledkom by mala byť komplexná monodramatická inscenácia, ktorá sa stane súčasťou repertoáru školských inscenácií Akadémie umení. Náväzne v druhom ročníku, v predmete Inscenačná prax – Divadla jedného herca je študent súčasťou Inscenačného procesu, ktorý začína výberom vhodného dramatického textu, jeho následnou analýzou a inscenovaním v priestore s použitím všetkých dostupných inscenačných prostriedkov. Reprízovanosťou svojej vlastnej monodramatickej inscenácie získava individuálny rozmer v hereckej práci.
Predmet Filmová a televízna spolupráca režiséra s hercom poskytne študentovi znalosti hereckej práce vo filme a v televízii. Študent si na základe individuálnych cvičení osvojí základné princípy vystupovania pred televíznou kamerou.
Cieľom predmetu Príprava a realizácia divadelného predstavenia je profesionálna príprava absolventského magisterského predstavenia s poslucháčmi 2.ročníka II. stupňa Katedry herectva na pôde FDU a odborná konzultácia pri tvorbe hereckej postavy. Ďalej získanie divadelných skúseností (zapojenie ostatných divadelných zložiek do prípravy predstavenia: scénografia, choreografia, kostýmy, hudba, zvuk, atď.) a profesionálnych hereckých návykov požadovaných pri tvorbe divadelného predstavenia v profesionálnom prostredí.
Tieto znalosti tvoria 78% ECTS kreditov študijného programu v oboch rokoch magisterského štúdia. 

Študijný program: Divadelná dramaturgia a réžia

Organizácia štúdia v magisterskom stupni študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia vychádza z predpokladu, že absolvent bakalárskeho stupňa je vedomostne i prakticky pripravený rozvíjať svoje individuálne tvorivé dispozície. Ťažiskom výučby sú preto predmety - teoretické i praktické - orientované na podnecovanie tvorivých ambícií a osvojovanie si úlohy dramaturga a režiséra ako lídrov inscenačného kolektívu.
Práve pre potrebu úzkeho prepojenia prípravy dramaturgov a režisérov sa vedenie FDU rozhodlo vytvoriť spoločný magisterský študijný program, v ktorom sú vyrovnane zastúpené spoločné predmety základu študijného programu a predmety špecializácie. Ich architektúra je komplementárna, teda študijný program priamo zakladá spoluprácu študentov orientovaných na réžiu s poslucháčmi ktorí sa profilujú ako dramaturgovia, pričom spoločným výsledkom ich tvorivej práce sú inscenácie vytvorené v spolupráci s poslucháčmi katedry herectva.
Keďže zmyslom magisterského stupňa štúdia je poskytnúť absolventom Teoretické vedomosti a znalosti procesu tvorby, predpisuje študijný plán poslucháčom ako povinné predmety jadra prednášky z Teórie divadla, Analýzu dramatického textu a predmety Dráma - divadlo - spoločnosť a Divadelná tvorba a kultúrne politiky, ktoré sa sústreďujú na vnímanie divadelnej tvorby ako súčasti kultúrneho diania v spoločnosti. Absolvovaním týchto predmetov získa poslucháč schopnosť samostatného tvorivého, analytického a kritického myslenia na princípe rozvinutých talentových predpokladov a je orientovaný v mnohotvárnych podobách súčasného divadelného umenia. Získava tak predpoklady pre vlastnú umeleckú prácu.
Rozvíjanie vlastnej kreativity koncipujeme synchrónne s kultivovaním praktických schopností a zručností poslucháčov a študijný plán predpokladá, že absolvent dvojročného magisterského štúdia bude plne pripravený pre prax a teda bude spôsobilý uvedomovať si a vedome regulovať súvis medzi umeleckým dielom, umeleckým výkonom a divákom, hľadať a overovať nové interpretačné pohľady a experimentovať s umeleckými postupmi. Cez predmet Tímová príprava projektu inscenácie posilňujeme hlavné špecifikum štúdia na Fakulte dramatických umení - dôsledné uvedomovanie si a aplikáciu kolektívnej metódy tvorby inscenácie a zmyslom Divadelného tvorivého seminára je priebežná sebareflexia tvorivého procesu poslucháčmi.

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:
- štrukturálna analýza a tvorivé aplikácie interpretácie dramatického textu,
- tvorba dramaturgických a režijných koncepcií,
- realizácia javiskovej predstavy,
- súčasné trendy v metodológii tvorivých postupov v odbornostiach divadelného umenia,
- umelecký výkon,
Tieto znalosti tvoria 73% ECTS kreditov študijného programu v oboch rokoch magisterského štúdia.

Študijný program: Filmová a televízna réžia a scenáristika

 
Obsahom študijnej programu Filmová a televízna réžia a scenáristika na magisterskom stupni je pokračovanie a rozširovanie bakalárskeho štúdia v teoretickom a praktickom osvojovaní si vedomostí, metód a postupov, žánrov a štýlov tvorby audiovizuálnej kultúry v celom jej komplexe. Obsah na magisterskom stupni je oproti bakalárskemu stupňu väčšmi postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii autorských umeleckých diel. Študentom umožňuje spoznať a analyzovať špecifickosť filmového rozprávania a jeho jednotlivých zložiek v realizácii literárneho scenára pre dlhometrážny hraný film a filmovej realizácie stredometrážneho dokumentárneho filmu. Umožňuje im porovnanie rôznych druhov narácie a to z hľadiska dramaturgicko-estetických východísk ako aj z hľadiska ich zamerania k budúcemu umeleckému dielu. Vzdelávanie poslucháčov kladie dôraz na individualitu a tvorivosť študenta. Zároveň sa venuje špecifikám súčasných trendov v kinematrogafi a novým žánrovým formám filmového rozprávania.
 
Zoznam nosných tém a alternatívnych jednotiek jadra
Vymedzenie jadra znalostí:
- umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti filmového umenia a multimédií
- tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
- tvorba mentálnych konceptov a verbálne alebo inak fixovaných projektov audiovizuálnych diel
- zvládnutie technických a technologických prostriedkov, ktoré sa uplatňujú v realizačnom procese.
- poznávanie kontextu svojej vlastnej tvorby z hľadiska súčasných tendencií a trendov kinematografie, audiovízie a iných oblastí multimédií.
- štúdium kulturologických a teoretických aspektov tvorby a jej spoločenského
 
Jadrá znalostí formulované v nosných témach sú vyjadrené v jednotlivých predmetoch, ktoré tvoria viac ako 3/5 rozsahu študijného programu Filmové a televízna réžia a scenáristika.
Poslucháč magisterského štúdia získava teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave filmového umenia a multimédií a rozvíja schopnosti ich tvorivého uplatnenia pri výkone povolania filmového, alebo multimediálneho tvorcu alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
Jadro študijného programu tvoria povinné predmety všeobecného základu umeleckého študijného programu a povinne voliteľné predmety profilujúce študijný program katedry Filmovej dokumentárnej tvorby alebo Katedre scenáristiky.
 
Predmety študijného programu sú na magisterskom stupni členené do troch základných skupín:
Predmety všeobecného základu študijného programu a predmety odborné teoretické (Filmová teória, Kriticko-analytický seminár, Audiovizuálny projekt, Filmová réžia - teória a prax, Televízia – masmediálne prostredie, Menežment a produkcia)
Profilové predmety umeleckej výchovy sú jednoznačne zamerané na autorskú individuálnu tvorbu, ktorá vrcholí prácou na magisterskom umeleckom projekte. Jej ťažisko je v samostatnej práci študenta a prebieha v osobnom kontakte s pedagógom, prípadne s kolegami pri riešení spoločnej úlohy s diferencovaným podielom každého jednotlivca. (Umelecký výkon – scenár hraného filmu, Umelecký výkon – realizácia dokumentárneho filmu, Tvorivá dielňa, rozhlasová tvorba, Konzultačný seminár, Dabing – úpravy textov, Spoločenské súvislosti a film, Réžia dokumentárneho filmu a Dramaturgický seminár)
Študent študijného programu je povinný zvoliť si aspoň tri predmety z ponuky povinne voliteľných predmetov - podľa svojej umeleckej orientácie.
Výberové predmety podľa aktuálnej ponuky školského roka ( študent môže využiť aj ponuku iných katedier)
 
V magisterskom stupni štúdia sú kľúčové Predmety všeobecného základu študijného programu a predmety odborne teoretické. Profilové predmety umeleckej výchovy kladú dôraz na individuálnu prípravu študenta na zvládnutie jeho umeleckého výkonu a na rozvoj jeho tvorivej osobnosti.
 
V organizácii štúdia sa využíva sa kreditný systém. Počet kreditov je závislý od dôležitosti predmetu pre profilovanie študijného programu, dôraz sa kladie aj na predmety, ktoré podporujúce odborný charakter štúdia.
 
Poslucháči magisterských ročníkov si tak počas štúdia prehĺbil vedomosti o súčasnom a svetovom filme, multimediálnom umení a formách ich distribúcie a vnímania vo všetkých relevantných súvislostiach, ako aj vedomosti o umeleckých procesoch, metódach a teoretických východiskách tvorby filmu a multimediálneho diela a jeho reflexie z hľadiska najnovších poznatkov.
 
Absolvent magisterského študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika je pripravený vstúpiť do praxe ako samostatný tvorca vo filme a multimédiách, reklame a PR, investigatívnej žurnalistike, v masovo-komunikačných prostriedkoch, alebo po doplnení si potrebnej kvalifikácie ako učiteľ odborných predmetov na ZUŠ, v základnom a strednom školstve.