FDU prava 25 mensie

Akreditované študijné programy II. stupeň Magisterské štúdium

Študijný odbor 8202 Umenie

Forma štúdia: denná

Študijný program: Divadelné umenie

Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Informačné listy


Študijný program sa realizuje v dennej forme prezenčnou metódou, ktorá spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte učiteľa so študentom. Niektoré špecifické predmety sa vyučujú formou blokového vyučovania a výnimočne sa môže pri špeciálnych predmetoch pristúpiť aj k dištančnej metóde vyučovania. Denná forma štúdia je organizovaná tak, aby štúdium podľa odporúčaného študijného plánu v závislosti od študijného programu a z hľadiska časovej náročnosti zodpovedalo práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok, vrátane samostatnej tvorivej činnosti a samostatného štúdia. Študijný program je orientovaný primárne na študenta. Základným predpokladom štúdia v tomto študijnom programe je talent, ktorého mieru škola preverí v rámci prijímacieho konania.

Štúdium je ťažiskovo založené na rozširovaní a rozvíjaní už získaných základných dramaturgicko – režijných a hereckých dispozícií študenta v závislosti od zamerania absolvovaného bakalárskeho štúdia. Celé magisterské štúdium je v kľúčových oblastiach orientované predovšetkým projektovo – študent vytvára svoje umelecké výstupy v rámci rôznorodých projektov. Rozširuje svoje praktické skúsenosti s inscenačným procesom pod vedením profesionálneho režiséra z externého prostredia, vytvára vlastné umelecké výstupy na pôde FDU, prípadne spolupracuje s externými profesionálnymi inštitúciami. Rozvíja svoju tvorivosť v rámci divadelného umenia prostredníctvom vytvárania ďalších individuálnych či skupinových scénických diel. V rámci toho má možnosť získať aj skúsenosť s organizáciou celého procesu tvorby tohto diela od vzniku prvotnej idey a projektu, cez fundraising, realizáciu až po samotné uvedenie tohto diela. Participuje podľa svojej špecializácie herecky, dramaturgicko - režijne na rozhlasovom projekte. Pri hereckej špecializácii môže participovať na filmovom projekte. Má možnosť ďalej sa rozvíjať tiež pri práci na dabingovom projekte. Počas štúdia sa študent stretáva s rôznymi súčasnými tvorivými prístupmi v rámci divadelného umenia. Konfrontuje sa s tvorbou študentov iných umeleckých škôl v rámci účinkovania predovšetkým na študentských divadelných festivaloch. Dôraz sa v magisterskom štúdiu kladie na rozvíjanie tvorivej univerzálnosti študenta a s tým spojenej uplatniteľnosti v praxi. Cieľom je tiež samostatná tvorivá invenčnosť študenta na poli rôznych dramatických umení.
Prednášky, a profilové predmety vedú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na funkčnom mieste docenta alebo profesora, prednášky z vybraných kapitol aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa. Semináre a cvičenia vedú okrem profesorov a docentov odborní asistenti, asistenti, lektori, odborníci z praxe a študenti v študijnom programe 3. stupňa študujúci dennou formou.

Charakteristickým znakom celého vzdelávacieho procesu je aktívna komunikácia, iniciácia, orientácia a supervízia v problematike tvorby divadelného diela s dôrazom na študijný program. Rozvoj tvorivých schopností na poli rôznych divadelných foriem. Rozvoj schopností pri organizovaní a vytváraní vlastného kompletného scénického diela. Rozvíjanie tvorivých schopností v rámci ďalších dramatických umení (film a rozhlas). Rozvoj schopností zapojenia sa do kolektívneho tvorivého procesu, schopností komunikovať v tomto procese od prvotnej idey až po výsledný scénický tvar. Dôležitým elementom štúdia je rozvíjanie celkového ponímania divadla v rôznorodosti a pestrosti jeho súčasných foriem.

V 1. ročníku v povinne voliteľnom predmete Inscenačná prax I a II študenti rozširujú svoju doterajšiu prax v scénickej tvorbe. Študenti si v tomto predmete volia z dvoch profilových zameraní, pričom sa orientujú buď na rozvíjanie dramaturgicko – režijných kompetencií alebo hereckých kompetencií. Cieľom v oboch spomínaných zameraniach je inscenačný tvar na profesionálnej úrovni. Okrem vytvorenia scénického diela v zimnom semestri je úlohou študentov v letnom semestri rozvíjať svoju schopnosť reprízovať toto dielo – byť schopný udržať kvalitu inscenovaného tvaru v čase a minimálne na úrovni dosiahnutej počas inscenačného procesu a tiež reflektovať postupy, ktoré boli počas tvorivého procesu využité s poukázaním na ich účinnosť a možné zdokonalenia. Povinne voliteľný predmet Inscenačná prax , ktorý stojí uprostred rozvoja tvorivých schopností študenta, dopĺňajú v prvom ročníku hlavné predmety, ktorých náplňou je rozvíjanie čiastkových teoretických a praktických kompetencií pre zvládanie samostatného inscenačného procesu v rámci súčasného smerovania divadelného umenia: Inscenačné dejiny slovenskej a svetovej drámy 20. a 21. storočia, Súčasné herecké techniky, Nové trendy divadla 20. a 21. storočia. Medzi povinné predmety prvého ročníka magisterského stupňa patrí aj predmet Autorský seminár v rámci, ktorého študenti oboch zameraní slobodne rozdelení do pracovných tímov, pripravujú vlastné scénické projekty, ktoré budú realizované v druhom ročníku magisterského štúdia.

V kategórii povinne voliteľných predmetov zameraných na jazykovú prípravu, rozvíjajú študenti svoje jazykové zručnosti užšie zamerané na umenie a konkrétne divadelné umenie v predmete Odborná angličtina.

Tretiu skupinu povinne voliteľných predmetov tvoria predmety označené ako „odborné rozširujúce“. V rámci týchto predmetov majú študenti možnosť rozvíjať sa v dvoch trajektóriách súvisiacich s ich profilovým zameraním. Pre užšie profilovanie v trajektórii dramaturgia – réžia sú vhodné predmety: Divadelný tvorivý seminár, Dramaturgické a režijné divadelné praktikum, Dráma – divadlo – spoločnosť, Kapitoly z dejín divadelnej réžie. Pre užšie profilovanie v trajektórii herectvo sú vhodné predmety: Dabingový projekt, Filmová a televízna spolupráca režiséra s hercom, Interpretačný seminár. Predmet Projektová tvorba a produkcia je vhodný pri sledovaní ktorejkoľvek trajektórie, nakoľko tento predmet rozvíja schopnosti a zručnosti pre fungovanie v oblasti financovania zriaďovanej či nezriaďovanej kultúry. Predmet je priamo naviazaný na tímovú spoluprácu na projektoch v rámci predmetov Autorský seminár (1. ročník) a nadväzujúci predmet Autorský projekt (2. ročník).

Výberové predmety majú doplnkový charakter a rozširujú individuálne zameranie študentov. Medzi výberové predmety viazané na prvý rok magisterského štúdia patria Analýza a interpretácia dramatického diela, Kolaboratórium, Osobnosti súčasnej slovenskej réžie a dramaturgie, Rečová kultúra a komunikácia, Svetelný dizajn a scénické priestory.

Samostatnú skupinu tvoria výberové predmety, ktoré nie sú viazané na určitý rok štúdia. V odporúčanom študijnom pláne sú označené ako „Voľne zapísateľné“. Z týchto predmetov si študent volí tie predmety, ktoré chce absolvovať a zároveň ich absolvuje v roku alebo semestri štúdia, ktorý si študent sám určí. Ide teda o jednotnú skupinu voliteľných predmetov pre obidva roky magisterského štúdia. Patria sem predmety Ansámblový spev, Laboratórium, Prax v odbore, Video seminár súčasnej divadelnej tvorby. Študent tak okrem možnosti individualizovanej trajektórie štúdia získava aj väčšiu možnosť určovať časovú podobu svojho individuálneho študijného plánu. Zároveň tak v rámci týchto predmetov môžu prichádzať do interakcie študenti z rôznych ročníkov, čo môže zase ešte inak vplývať na ich osobnostno – herecký rozvoj a zároveň rozširovať sociálne kontakty aj priamo v procese štúdia.

V 2. ročníku, po absolvovaní všetkých povinností v prvom roku štúdia, pokračujú študenti v predmete Autorský projekt I a II. Ide o predmet zameraný na realizáciu divadelného diela plne v kompetencii študentov pod supervíziou skúsených pedagógov. Študenti v rámci tvorivých tímov vytvárajú scénické diela na základe vlastného projektu – vytvárajú monodrámy, alebo sa zoskupujú a kolektívne tvoria scénické diela v menších kolektívoch. Študenti majú možnosť pracovať na vlastných projektoch v rámci jednotlivých profilových zameraní samostatne alebo sa pri realizácii môžu spájať do tímov naprieč zvolenými profilovými zameraniami. Môžu si tiež prizvať spolupracovníkov z externého prostredia, ktorých sami oslovia. Študenti tak rozvíjajú vlastnú divadelnú tvorivosť, tvoria diela na základe svojich aktuálnych osobných tém. Učia sa organizovať svoj tvorivý proces a komunikovať. Rozvíjajú svoje schopnosti byť tvorivý kolektívne aj individuálne. Rozširovanie tvorivých kompetencií v rámci súčasných trendov v divadelnom umení zabezpečuje povinný predmet Fyzické divadlo. Teoretické kompetencie sú v zimnom semestri zabezpečované povinným predmetom Nové trendy divadla 20. a 21. storočia pokračujúcim aj v druhom roku magisterského štúdia. Ponuku povinných predmetov uzatvára predmet Diplomový seminár.

V druhom ročníku magisterského stupňa si študenti, podobne ako v prvom roku štúdia, môžu v rámci povinne voliteľných predmetov voliť vlastnú trajektóriu, ktorá ich profiluje výraznejšie v zameraní na dramaturgiu – réžiu alebo herectvo prípadne kombinovane. Pre sledovanie trajektórie v zameraní dramaturgia – réžia sú vhodné predmety Divadelný tvorivý seminár a Dramaturgické a režijné divadelné praktikum. Pre sledovanie trajektórie v zameraní herectvo sú vhodné predmety Herecká prax v projektoch Divadla AU a Workshop. Medzi predmety vhodné pre obidve zamerania patria Divadlo a nové médiá, Manažérske minimum v divadelnom umení, Praktikum scénografickej a kostýmovej tvorby a Teória divadla – hodnotové systémy. Medzi predmety v odporúčanom študijnom pláne, ktoré podporujú projektovú a skupinovú tvorbu patria Rozhlasové praktikum a Rozhlasový projekt. Predmet produkcia a projektová tvorba nadväzuje na predmety rovnakého pomenovania z prvého ročníka.
Skupinu výberových predmetov druhého ročníka magisterského stupňa tvoria predmety Kolaboratórium, Sumarizácie dejín a teórie, Vizuálne pramene divadla ako komunikačný a rekonštrukčný nástroj, Kapitoly z českého divadla, Žánre hudobného divadla.

Štúdium v programe Divadelné umenie na magisterskom stupni štúdia je orientované predovšetkým na tvorbu plnohodnotných scénických diel v rámci súčasných divadelných trendov. Tvorba študentov je prezentovaná verejne na pôde FDU v rámci Divadla Akadémie umení, čím študenti získavajú potrebnú inscenačnú prax. Okrem toho majú študenti možnosť konfrontovať svoju tvorbu na divadelných festivaloch a prehliadkach s tvorbou študentov iných umeleckých škôl i s profesionálmi z odboru. Rozširujú svoje skúsenosti aj na poli ďalších médií: Filmová a televízna spolupráca režiséra s hercom, Rozhlasové praktikum, Rozhlasový projekt. Oboznamujú sa na praktickej úrovni so súčasnými tvorivými postupmi v rámci hereckých techník: Súčasné herecké techniky, Fyzické divadlo. Nadobúdajú schopnosti a zručnosti vytvárať svoje vlastné budúce projekty v rámci zriaďovanej či nezriaďovanej (nezávislej) kultúry: Projektová tvorba a produkcia, Manažérske minimum v divadelnom umení. V súvislosti s externým prostredím a prepájaním štúdia s praxou je výučba rozšírená aj o predmet Prax v odbore a o prácu s vybraným lektorom z praxe v predmete Workshop. To im umožňuje overovať a konfrontovať svoje nadobúdané skúsenosti na pôde školy s podmienkami v reálnej praxi a zároveň rozširovať svoje skúsenosti o nové impulzy. Študenti tak získavajú priestor na formovanie vlastných tvorivých postojov a vyhraňujú sa ako svojbitní umelci vo sfére divadelného umenia.

Pre plnohodnotné uplatnenie v praxi získavajú dôležité teoretické zázemie v oblasti súčasnej divadelnej tvorby v povinných teoretických predmetoch Inscenačné dejiny slovenskej a svetovej drámy 20. a 21. storočia, Nové trendy divadla 20. a 21. storočia, ktoré sú orientované na teórie, praktiky, metódy a techniky v súčasnej divadelnej tvorbe. Skladbu týchto povinných teoretických predmetov dopĺňajú teoretické povinne voliteľné predmety: Divadlo a nové médiá, Dráma – divadlo – spoločnosť, Kapitoly z dejín divadelnej réžie, Teória divadla – hodnotové systémy
a divadelná tvorba. Teoretickými predmetmi v skupine výberových predmetov sú, Analýza a interpretácia dramatického diela, Osobnosti súčasnej slovenskej réžie a dramaturgie, Rečová kultúra a komunikácia, Svetelný dizajn a scénické priestory, Sumarizácie dejín a teórie, Vizuálne pramene divadla ako komunikačný a rekonštrukčný nástroj, Kapitoly z českého divadla, Žánre hudobného divadla, Video seminár súčasnej divadelnej tvorby.

Profil absolventa
• Absolvent magisterského štúdia (Mgr. art.) získa teoretické a praktické poznatky z divadelného umenia a zvláda ich využitie pri výkone povolania na vysokokvalifikovanej úrovni alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Získa prehľad o historických a súčasných podobách divadelného umenia a scénickej tvorby. Osvojí si postupy a poznatky, ktoré sú využiteľné v súčasnej dramatickej tvorbe. Je schopný samostatne hľadať a nachádzať produktívne podnety pre konštruovanie myšlienkových konceptov, je schopný podávať náročné umelecké výkony.
• Získa tvorivé schopnosti pre samostatnú divadelnú tvorbu s dôrazom na osobnostný prejav a individuálnu umeleckú výpoveď, dokáže analyzovať umelecké postupy, ktoré je schopný tvorivým spôsobom aplikovať a ďalej rozvíjať, získa interpretačné a realizačné techniky jednotlivých zložiek divadelného umenia uplatniteľné v nových trendoch divadelnej tvorby.
• Získa široké historické a aktuálne poznatky v súvislosti s metódami tvorby, ktoré má doplnené o praktické skúsenosti z workshopov a projektov vedených uznávanými odborníkmi z praxe. Dokáže realizovať javiskovú, filmovú, či rozhlasovú predstavu, formulovať teoretické názory vo svojej odbornosti, schopnosť skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckého diela a umeleckého výkonu a komunikuje v cudzom jazyku na pokročilej úrovni.
• Získa teoretický a praktický základ v oblasti projektovej tvorby a produkcie, aby bol schopný svoju umeleckú tvorbu samostatne manažovať. Získa manažérske a právnické minimum využiteľné v umeleckej produkcii, aby bol schopný pružne reagovať na požiadavky súčasnej kultúrnej sféry, aby sa mohol realizovať v oblasti nezávislej umeleckej tvorby, a aby bol funkčnou súčasťou rôznorodo zameraných umeleckých projektov.
• Získa schopnosť analyticky a kriticky myslieť, svojou tvorbou formuje percipienta a presadzuje morálne a etické hodnoty v spoločnosti s ohľadom na estetické a sociokultúrne požiadavky. Dokáže špecifikovať a navrhovať umelecky originálne a inovatívne riešenia a efektívne sa rozhodovať pri výbere a použití umeleckých metód a techník. Prehlbuje schopnosť tvorivého hľadania a objavovania súvislostí, nových pohľadov a umeleckých postupov, dokáže formulovať problematiku, voliť a obhájiť si vlastné riešenia.
• Je schopný komunikovať a pracovať s kolektívom, vrátane riešenia krízových situácií, je pripravený prebrať zodpovednosť za rozhodovanie a riešenie odborných problémov, má prehľad o tvorivých výrazových prostriedkoch uplatňovaných pri tvorbe súčasných dramatických a scénických diel a vie ich sám aplikovať, vytvoriť, prezentovať a obhájiť celkové scénické dielo, vrátane jeho odbornej reflexie.

Na základe získaných schopností a vedomostí je spôsobilý samostatne a koncepčne umelecky tvoriť na špičkovej úrovni, dokáže interpretovať a verejne prezentovať svoju tvorbu v národnom aj medzinárodnom kontexte.
Na základe výberu z odporúčaných trajektórií predmetov sa absolvent profiluje ako osobitý divadelný tvorca, ktorého schopnosti sú vyšpecifikované podľa konkrétnej umeleckej profesie, ktorej sa bude prakticky venovať.

Uplatniteľnosť absolventov
Absolvent magisterského študijného programu Divadelné umenie získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie herca, režiséra alebo dramaturga ako samostatného divadelného tvorcu na úrovni magistra umenia.
• Absolvent magisterského štúdia nachádza uplatnenie v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať v divadle a iných profesionálnych umeleckých telesách, filme a multimédiách, strednom a vysokom umeleckom školstve, žurnalistike a publicistike.
• Je technicky aj osobnostne pripravený pre samostatné kreatívne pôsobenie vo všestranne zameranej divadelnej tvorbe.
• Má všetky predpoklady pracovať ako nezávislý tvorca, ale aj ako člen umeleckého tímu, adaptovať sa do tímovej práce a schopnosť viesť kolektív, udržiavať kontakt s najnovším vývojom v disciplínach dramatického umenia a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.
• Absolvent sa môže uplatniť ako člen umeleckých súborov profesionálnych divadiel, tvorca nezávislých umeleckých projektov, filmový, rozhlasový, dabingový tvorca, vo vedúcich funkciách kultúrnych inštitúcií a dramatických odborov umeleckých škôl a v širokom spektre umeleckej, výchovno-vzdelávacej a organizačnej činnosti, ktorá si vyžaduje vysokú kvalifikáciu.
• Absolvent magisterského štúdia môže pokračovať, po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, v doktorandskom stupni štúdia v nadväzujúcom alebo príbuznom študijnom programe.

Študijný program: Filmová a televízna réžia a scenáristika

Opis študijného programu
Odporúčaný študijný plán
Informačné listy


Charakteristika predmetov študijného plánu z pohľadu opisu študijného odboru
Obsahom študijnej programu Filmová a televízna réžia a scenáristika na magisterskom stupni je pokračovanie a rozširovanie bakalárskeho štúdia v teoretickom a praktickom osvojovaní si vedomostí, metód a postupov, žánrov a štýlov tvorby audiovizuálnej kultúry v celom jej komplexe.

Obsah na magisterskom stupni je oproti bakalárskemu stupňu väčšmi postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii autorských umeleckých diel. Študentom umožňuje spoznať a analyzovať špecifickosť filmového rozprávania a jeho jednotlivých zložiek v realizácii literárneho scenára pre dlhometrážny hraný film a filmovej realizácie stredometrážneho dokumentárneho filmu. Umožňuje im porovnanie rôznych druhov narácie a to z hľadiska dramaturgicko-estetických východísk ako aj z hľadiska ich zamerania k budúcemu umeleckému dielu.
Vzdelávanie poslucháčov kladie dôraz na individualitu a tvorivosť študenta. Zároveň sa venuje špecifikám súčasných trendov v kinematografii a novým žánrovým formám filmového rozprávania.
Vymedzenie jadra znalostí:
• umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti filmového umenia a multimédií,
• tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe,
• tvorba mentálnych konceptov a verbálne alebo inak fixovaných projektov audiovizuálnych diel,
• zvládnutie technických a technologických prostriedkov, ktoré sa uplatňujú v realizačnom procese,
• poznávanie kontextu svojej vlastnej tvorby z hľadiska súčasných tendencií a trendov kinematografie, audiovízie a iných oblastí multimédií,
• štúdium kulturologických a teoretických aspektov tvorby.

Poslucháč magisterského štúdia získava teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave filmového umenia a rozvíja schopnosti ich tvorivého uplatnenia pri výkone povolania filmového, alebo multimediálneho tvorcu alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
Poslucháči magisterských ročníkov si tak počas štúdia prehĺbia vedomosti o súčasnom a svetovom filme, multimediálnom umení a formách ich distribúcie a vnímania vo všetkých relevantných súvislostiach, ako aj vedomosti o umeleckých procesoch, metódach a teoretických východiskách tvorby filmu a multimediálneho diela a jeho reflexie z hľadiska najnovších poznatkov.

Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika spája dve podoby autorskej participácie na vývoji a tvorbe audiovizuálneho diela a umožňuje adeptovi zostaviť si na základe osobných preferencií aj skúseností individuálne nastavenie študijného profilu. To poskytne jeho talentu možnosť individuálne sa rozvíjať a pri tom rešpektovať individualitu budúceho tvorcu audiovizuálneho diela.
• Študijný program je zostavený z dvoch katedier a pedagógovia obidvoch katedier spolu úzko spolupracujú a umožňujú tak študentom dokonale pochopiť vnútorné súvislosti tvorby a zvládnuť jednotlivé fázy vzniku audiovizuálneho diela.
• Študent má možnosť zvoliť si osobnosť na pedagogické vedenie jeho umeleckého výkonu - záverečnej práce a katedry mu zároveň umožňujú konzultácie počas jednotlivých fáz jej vývoja a realizácie.
• Študijný program je zaradený, podľa jednotnej klasifikácie študijných odborov, do kategórie umeleckých študijných programov. Ťažisko štúdia sa zameriava na rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti umeleckého výkonu a umeleckého diela na základe umeleckých princípov. Významnou a rozhodujúcou zložkou realizácie študijného programu je umelecký výkon. Ťažisko štúdia je v samostatnej tvorivej práci jednotlivých poslucháčov, ktorá rozvíja intelekt, trénuje pracovné zručnosti a pestuje talent.
• Film, ako syntetické umenie spája do výsledného tvaru zložky, ktoré majú rôzne špecifiká a vyjadrovacie prostriedky. Vychovať filmára v súčasnosti znamená vypestovať v ňom citlivosť na všetky druhy umenia, ktoré sa spájajú vo výslednom filmovom diele. Takto formulovaná úloha je podkladom pre vytvorenie študijného programu, ktorý tvoria povinné predmety umeleckej tvorby, povinné odborné a teoretické predmety a povinne voliteľná skupina predmetov prehlbujúcich zameranie.
• Odborné teoretické predmety rozširujú orientáciu študenta v odbore po absolvovaní bakalárskeho štúdia. Študent počas štúdia svoje vedomosti prejaví písomnými, ústnymi skúškami a seminárnymi prácami.
• Prostredníctvom povinne voliteľných predmetov má študent možnosť (ale aj povinnosť), podľa svojho talentu a záujmu, prehĺbiť ovládanie niektorej z tradičných filmových profesií. Povinne voliteľné predmety sú zostavené do sústavy, ktorá umožní ovládnuť a rozvinúť vybranú špecializáciu. To rozširuje profesijné vybavenie absolventa a umožňuje väčšiu variabilitu pri uplatnení v praxi.
• Výberové predmety si študent volí z aktuálneho zoznamu podľa vlastného záujmu a dispozície. Pri predmetoch s individuálnou výchovou musí preukázať talentové predpoklady. Záujem študentov môže ovplyvniť následnú ponuku výberových predmetov.
• Štúdium dopĺňajú tvorivé dielne a workshopy, ktoré sa sústredia na rôzne témy, aj príbuzných profesií a kde sa predstavia aj externí spolupracovníci a domáci a zahraniční hostia.

Predmety študijného programu sú na magisterskom stupni členené do troch základných skupín:
• Profilové predmety umeleckej výchovy sú zamerané na autorskú individuálnu tvorbu, ktorá vrcholí prácou na magisterskom umeleckom projekte. Doplnené sú o teoretické predmety, ktoré rozvíjajú špecifické znalosti študentov vo zvolenom odbore. Ťažisko je v samostatnej práci študenta a prebieha v osobnom kontakte s pedagógom, prípadne s kolegami pri riešení spoločnej úlohy s diferencovaným podielom každého jednotlivca. (Umelecký výkon – scenár hraného filmu, Umelecký výkon – realizácia dokumentárneho filmu, Filmová teória, Analyticko - kritický seminár, Réžia dokumentárneho filmu, Audiovizuálny projekt - práca s hercom, Filmová réžia
• Predmety všeobecného základu študijného programu a predmety odborné teoretické (Dejiny a film, Reklamná tvorba, Rozhlasový ateliér, Odborná angličtina, Manažment a produkcia, Film – umenie v čase, Televízia - masmediálne prostredie, Autorská kinematografia)
• Výberové predmety podľa aktuálnej ponuky akademického roka (študent môže využiť aj ponuku iných katedier)
Prednášky a profilové predmety vedú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na funkčnom mieste docenta alebo profesora, prednášky z vybraných kapitol aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa. Semináre a cvičenia vedú okrem profesorov a docentov odborní asistenti, asistenti, lektori a študenti v študijnom programe 3. stupňa študujúci dennou formou.
Charakteristickým znakom celého vzdelávacieho procesu je aktívna komunikácia, iniciácia a orientácia v problematike filmového umenia, s dôrazom na študijný program.

Obsah na magisterskom stupni štúdia je oproti bakalárskemu stupňu postavený viac na individuálnej tvorivosti a realizácii autorských umeleckých diel. Študentom umožňuje spoznať a analyzovať špecifickosť filmového rozprávania a jeho jednotlivých zložiek v realizácii literárneho scenára pre dlhometrážny hraný film a filmovej realizácie stredometrážneho dokumentárneho filmu. Umožní im porovnanie rôznych druhov narácie a to z hľadiska dramaturgicko-estetických východísk ako aj z hľadiska ich zamerania k budúcemu umeleckému dielu. Pri vzdelávaní poslucháčov pedagógovia kladú dôraz na individualitu a tvorivosť študenta. Zároveň sa venujú špecifikám súčasných trendov v kinematografii a novým žánrovým formám filmového rozprávania.
Ťažiskom magisterského stupňa štúdia študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika je príprava študenta na autorský umelecký výkon a jeho samotná realizácia. Študenti počas štúdia pod pedagogickým vedením pracujú na vlastnom umeleckom projekte, s ktorým sa uchádzajú o úspešné ukončenie magisterského štúdia.

Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika so zameraním na Dokumentárnu tvorbu:

• V 1. ročníku sa predmet Réžia dokumentárneho filmu zameriava na tvorivý proces literárnej prípravy, samotné nakrúcanie filmového diela. Prakticky sa nedá nájsť univerzálny model výučby, ktorý by zovšeobecňoval normy. Neexistuje koniec hľadania, ale môže dávať na základe kreatívnej výučby predpoklady na ďalšie hľadanie a tým aj porušovanie zažitých konvencii. Na základe rozmanitosti tém a osobností tvorcov výučba smeruje k individualite autora. Tomu sa prispôsobuje aj výber premietaných filmov, ktoré sa svojou tematickou príbuznosťou hodia pre inšpiráciu, ale i konfrontáciu s filmami, ktoré študenti pripravujú. Výučba vyžadujú tvorivý dialóg pre rozvoj kritickej mysle a nachádzania morálneho a etického aspektu umeleckého diela. Rozšírenie prednášok o iné dimenzie spoločenského poznania dáva presný zmysel, pretože všeobecná vzdelanosť patrí k pracovným nástrojom budúceho dokumentárneho režiséra.
Skladbu povinných praktických a teoretických predmetov dopĺňajú praktické a technologické povinne voliteľné predmety: Artfilm, Ateliér simulačného centra, Televízia - masmediálne prostredie, Rozhlasový ateliér, Ateliér audiovizuálnej reklamy a Audiovizuálny projekt - práca s hercom.
• V 2. ročníku je zámerom predmetu Réžia dokumentárneho filmu pokračovanie v profilácii osobnosti budúceho absolventa filmovej školy a vedenia poslucháča k autorskému dokumentárnemu filmu. Každý študent pracuje na realizácii absolventského dokumentárneho filmu až po finálnu verziu filmu.
Skladbu povinných praktických a teoretických predmetov dopĺňajú praktické a technologické povinne voliteľné predmety: Autorský dokumentárny film, Filmový projekt, Filmová réžia, Ateliér audiovizuálnej reklamy a Autorský dokumentárny film.

Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika so zameraním na scenáristiku

• V 1. ročníku sa predmet Autorská scenáristická a dramaturgická tvorba zameriava na scenár a dramaturgiu celovečerného filmu. Po tom, ako si študent magisterského odboru zvolil svojho vedúceho pedagóga sa pod jeho vedením intenzívne venuje literárnej príprave celovečerného scenára. Okrem vysoko individualizovanej tvorby sa študent sústreďuje aj na zber materiálu k téme svojho scenára. To je nedeliteľnou súčasťou pri hľadaní originálneho pohľadu na tému, pri uplatnení jedinečného tvorivého východiska a dôležitou súčasťou rozvíjania osobnosti tvorcu. Súbežne študent konfrontuje svoju autorskú víziu s trendami súčasnej slovenskej aj svetovej kinematografie, v tvorivom dialógu cibrí svoje kritické myslenie a hľadá tie aspekty umeleckého diela, ktoré splnia etické kritériá. V tomto procese je mimoriadne dôležité spoločenské poznanie, orientácia v komplikovanom súčasnom svete s jeho možnosťami aj obmedzeniami.
V ponuke predmetov figurujú predovšetkým také, ktoré rozširujú možnosti budúceho uplatnenia, ale aj rozširujú jeho znalosti smerom k špecifikám filmovej produkcie, ku komplikovanému procesu tvorby v televíznom prostredí, alebo zvyšujú jeho orientáciu v spoločensko-kultúrnych otázkach: Manažment a produkcia, Televízia – masmediálne prostredie, Film - umenie v čase, či Spoločenské súvislosti a film.
• V 2. ročníku sa predmet Autorská scenáristická a dramaturgická tvorba zameriava na scenár alebo dramaturgiu celovečerného filmu a explikáciu tohto filmu. Je to zakončenie dvojročného tvorivého procesu, pri ktorom sa budúci absolvent filmovej školy profiluje ako svojbytná tvorivá osobnosť.
Skladbu povinných predmetov dopĺňajú povinne voliteľné či výberové predmety: Filmový projekt, Filmová réžia, Ateliér simulačného centra.

Profil absolventa
Absolvent magisterského štúdia dokáže samostatne a tvorivo uplatniť svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na vytvorenie originálneho diela na vlastný námet a dokáže v ňom naplniť svoj autorský zámer. Takisto má vycibrenú schopnosť kritickej reflexie, takže svoje tvorivé podnety a postupy môže sprostredkovať iným. Dokáže koncepčne uvažovať a koordinovať štáb, kde uplatňuje svoje nadobudnuté skúsenosti. Je takisto schopný svoje vedomosti, získané z dôverného poznania slovenskej aj svetovej filmovej dokumentárnej aj hranej tvorby, ale aj televízneho prostredia a jeho multižánrového spektra využiť pri tvorbe vlastných audiovizuálnych projektov.

Absolvent magisterského štúdia získa teoretické aj praktické vedomosti, ktoré uplatní najmä v rôznych oblastiach audiovízie. Dokáže:
• tvoriť vlastné umelecké dielo – scenár hraného alebo dokumentárneho filmu alebo režírovať autorské dokumentárne dielo,
• dramaturgicky upravovať audiovizuálne diela,
• pracovať na viacerých postoch v rámci televíznej a filmovej tvorby a výroby a zdokonaľovať sa pri ich ovládaní (kamera, strih, zvuk, produkcia),
• aktívne reagovať na rýchlo sa meniace tvorivé prostredie v audiovizuálnych médiách, vďaka odbornému a teoretickému zázemiu,
• sledovať a tvorivo reagovať na podnety vychádzajúce z rozvoja audiovizuálnej techniky.

Na základe individuálneho talentu, osobných predpokladov a zvolenej špecializácie je pripravený:
• podieľať sa na autorskej práci pri tvorbe dokumentárneho filmu v náročných fyzických aj ekonomicko-organizačných podmienkach, kde je schopný pracovať samostatne,
• tvoriť audiovizuálne diela inšpirované podnetmi z iných umeleckých oblastí a ľudských činností. (artfilm, hudobný klip, populárno-vedecký film a pod.),
• po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia pôsobiť ako pedagóg odborných predmetov v strednom umeleckom školstve a ako vysokoškolský učiteľ,
• prezentovať vlastné riešenia zadaných úloh, autorských konceptov a projektov filmových diel.

Ciele a hlavné výstupy vzdelávania
Počas magisterského štúdia získajú poslucháči študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave filmového umenia a multimédií. Študijný program rozvíja schopnosti ich tvorivého uplatnenia pri výkone povolania filmového, alebo multimediálneho tvorcu, alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu v rámci doktorandského študijného programu. Jadro študijného programu tvoria povinné predmety umeleckej tvorby, povinné odborné teoretické predmety a povinne voliteľné predmety prehlbujúce špecifické zameranie.

Cieľom študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika je vzdelávanie a výchova filmových, televíznych a multimediálnych tvorcov. Celkovým cieľom štúdia je poskytnúť študentom potrebné teoretické a praktické základy pre samostatnú tvorivú prácu a reflexiu modernej spoločnosti 21. storočia vo všetkých oblastiach audiovizuálnej tvorby. Rozvíjanie ich talentu, schopností a zručností, vo využívaní najaktuálnejších praktík súčasnej audiovizuálnej tvorby potrebných k dosiahnutiu profesionálneho štandardu vo zvolenom študijnom programe.
• Obsah študijného programu sa kryje s obsahom študijného odboru Umenie a tým v plnej miere zodpovedá požiadavkám zákona.
• Pri tvorbe študijných plánov sa dodržiava zásada, aby počet hodín prednášok, seminárov a cvičení nepresahoval 30 hodín týždenne. Študent je povinný zapísať si v akademickom roku predmety v takej hodnote a druhu, aby splnil podmienky študijného programu. Podmienkou pre postup do ďalšieho ročníka je absolvovanie povinných a zvolených povinne voliteľných predmetov podľa príslušného študijného programu v minimálnej hodnote 60 kreditov.
• Profilové predmety umeleckej výchovy a predmety všeobecného základu študijného programu musí poslucháč absolvovať všetky bez možnosti presunu do ďalšieho ročníka. V prípade, že niektorý z uvedených predmetov neabsolvuje, môže požiadať o opakovanie ročníka. Podmienkou absolvovania študijného programu je absolvovanie všetkých zapísaných predmetov profilujúcich študijný program.

Charakteristika minimálnej a maximálnej vedomostnej úrovne študenta
Minimálna vedomostná úroveň
• Predmety klasifikované najnižšou známkou, menšia aktivita v samostatnej tvorbe, nižšia úroveň koncepčnej práce.
• Je schopný realizovať rutinné úlohy pri tvorbe autorských filmov.
• Je schopný pracovať v tvorivých štáboch.
• Je schopný plniť štandardné úlohy v oblasti audiovizuálnej publicistiky a komerčnej tvorby.
• Je schopný realizovať menej náročné audiovizuálne projekty.

Maximálna vedomostná úroveň
• Schopnosť pokračovať v štúdiu na doktorandskom stupni.
• Je autorom samostatných autorských filmov, scenárov, alebo iných audiovizuálnych diel.
• Jeho tvorba má pozitívny kritický ohlas v domácom aj zahraničnom prostredí.
• Je schopný koncepčne pracovať a zastávať riadiacu funkciu.
• Dokáže využívať vedomosti a zručnosti z predmetového kontextu odboru a študijného programu aj v pedagogickej práci.

Definovanie úrovne kvality absolventa
Študijný program je plne kompatibilný s požiadavkami kladenými na absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Stupeň náročnosti úloh, ktoré dokáže absolvent samostatne riešiť
• Dokáže cielene v realite hľadať a nachádzať produktívne podnety pre konštruovanie myšlienkových konceptov, prezentácií a reprezentácií skutočností i alternatívnych skutočností.
• Je schopný realizovať náročné filmové a multimediálne diela rôznych žánrov a formátov.
• Dokáže uplatňovať vo vlastnej tvorbe v súlade so svojim autorským zámerom experimentálne overené poznatky o pôsobivosti a účinnosti prostriedkov a postupov audiovizuálnych umení vo všetkých fázach prípravy a realizácie filmového a multimediálneho diela.
• Ovláda realizačnú techniku a je schopný sledovať a reagovať na jej vývoj.
• Má vedomosti a praktické zručnosti na riešenie úloh pri realizácii umelecky kvalitných filmov rôznej obťažnosti. O skutočnej schopnosti bude rozhodovať jeho talent, pracovitosť, povahové dispozície a získaná praktická skúsenosť.
• Dokáže pružne reagovať na vývoj digitálnych médií a využiť ich v tvorivom procese.
• Dokáže analyzovať a prezentovať vlastné riešenia zadaných úloh, autorských konceptov a projektov filmových diel

Teoretické vedomosti:
Absolvent - magister študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika získa:
• rozšírené vedomosti a orientáciu v dejinách filmu
• rozšírené vedomosti a orientáciu v histórii teoretických názorov na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu,
• orientáciu v umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby filmu a audiovizuálneho diela a jej reflexie,
• schopnosť tvorivo a morálne vyspelo reagovať na spoločenské udalosti

Uplatniteľnosť absolventov
Absolvent magisterského štúdia sa v praxi môže uplatniť podľa svojich individuálnych vlastností, talentových predpokladov a záujmov, vyjadrených voľbou povinne voliteľných a výberových predmetov ako:
• autor scenárov pre rôzne typy audiovizuálnych médií
• dramaturg pri tvorbe filmov a audiovizuálnych programov
• samostatný realizátor náročných filmových projektov komerčného charakteru
• režisér dokumentárnych filmov
• producent audiovizuálnych diel
• tvorca reklamy a PR
• člen odborných komisií pre audiovíziu,
• tvorca rozhlasových formátov
• pedagóg (po absolvovaní doplnkového, pedagogického minima)
• ako študent III. stupňa – doktorandského štúdia doma aj v zahraničí. (Podľa dispozícií a podmienok konkrétnych vysokých škôl).