FDU prava 25 mensie

Akreditované študijné programy III. stupeň Doktorandské štúdium

Študijný odbor 8202 Umenie

 

Študijný program: Divadelné umenie

 
Opis študijného odboru napĺňa koncepcia doktorandského štúdia na Fakulte dramatických umení AU v Banskej Bystrici vnútorným členením obsahu štúdia do štyroch logických celkov.
 
Prvý smeruje k zvyšovaniu vedomostnej a metodologickej pripravenosti poslucháčov riešiť teoretické problémy umeleckej praxe. Poslucháči v rámci tohto bodu absolvujú pravidelne prednášky a semináre, ktorých zoznam je v prílohe Teoretický základ odboru. Priebežne je 7 semestrov povinný aj predmet Doktorandský seminár, ktorý sa sústreďuje na kontinuálne a sústavné monitorovanie a usmerňovanie práce na individuálnych výskumných projektoch a súčasne tvorí aj platformu pre vzájomnú komunikáciu poslucháčov a ich odbornú diskusiu. Tento segment štúdia prebieha v stanovených termínoch a je povinný pre poslucháčov v internej i externej forme štúdia.
 
Druhý blok štúdia je v plnej kompetencii školiteľa a obsahuje prácu na dizertačnom projekte v oboch jeho zložkách, teda aktivitu umeleckú i teoretický text.
 
Tretí blok štúdia obsahuje povinnosti a úlohy poslucháča v oblasti pedagogickej praxe a aktivitách, ktoré súvisia s organizáciou grantových projektov, konferencií, festivalov a pod. Súčasťou tohto bloku je aj aktivita poslucháčov vo Výskumnom, dokumentačnom a kreatívnom centre fakulty KLEIO, kde v stanovených termínoch interní doktorandi poskytujú konzultačné služby študentom 1. a 2. stupňa štúdia.
 
Štvrtý blok obsahuje ponuku výberových doplňujúcich predmetov, zameraných na špecifické problémy divadla. Poslucháči si podľa svojej profesijnej a výskumnej orientácie môžu vybrať predmety teoretické alebo praktické, podľa zamerania a potrieb svojho výskumu.

 

Študijný program: Filmová a televízna réžia a scenáristika

Charakteristika jadra študijného programu:
Jadro doktorandského stupňa študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika tvoria predmety orientované na :
- Prehlbovanie poznania teoretických východísk umeleckej tvorby a jej percepcie, systému komunikácie audiovizuálneho diela v spoločenskom prostredí. Najnovšie estetické a filozofické náhľady na audiovizuálnu tvorbu a komunikácie v médiách. Nové technológie a ich vplyv na tvorbu audiovizuálneho diela. Umelecká výpoveď z hľadiska masovokomunikačných procesov.
- Aplikáciu získaných poznatkov vo vlastnej umelecko-výskumnej práci v procese vývoja, mentálneho modelovania a vlastnej realizácie originálneho umeleckého diela
- Okrem toho má študent možnosť profilovať svoje štúdium voľbou výberových predmetov iných študijných programov v rovnakom stupni štúdia (študent môže využiť ponuku iných katedier a ateliérov na AU)

Obsahom doktorandského študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika je teoretické a praktické osvojovanie si vedomostí, metód a postupov, žánrov a štýlov tvorby audiovizuálnej kultúry v celom jej komplexe od klasického filmu až po aktuálne multimédiá. Obsah je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii autorského umeleckého diela alebo kreatívneho umeleckého výkonu. Ozrejmuje študentom špecifickosť filmového rozprávania a jeho jednotlivých zložiek. Umožňuje im porovnanie rôznych druhov narácie a to z hľadiska dramaturgicko-estetických východísk ako aj z hľadiska ich zamerania k budúcemu umeleckému dielu. Dopĺňa sa štúdiom širších vedomostí z oblasti humanitných a spoločenských vied v rovine postačujúcich a doplňujúcich poznatkov a súvislostí. Vzdelávanie kladie dôraz na individualitu a tvorivosť študenta.
 
Cieľom študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika je vzdelávanie a výchova filmových, televíznych a multimediálnych tvorcov scenáristov, dramaturgov a režisérov dokumentárnych filmov. Celkovým cieľom štúdia je:
- poskytnúť študentom najnovšie teoretické poznatky
- ďalej rozvíjať tieto znalosti
- schopnosť študentov aplikovať získané poznatky v tvorivej praxi
- podporiť a zdokonaľovať talent, kreativitu, schopnosti, zručnosti a profesionálne návyky potrebné na samostatnú tvorivú prácu a reflexiu modernej spoločnosti 21. storočia vo všetkých oblastiach audiovizuálnej tvorby
 
Na doktorandskej úrovni je študijný program doplnený o reflexiu svojej tvorby v kontexte dobových aktuálnych umeleckých výstupov. Je snahou umožniť doktorandovi objaviť paralely vlastnej tvorby s najúspešnejšími filmovými dielami súčasnosti. Absolvent doktorandského štúdia sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave výskumno – umeleckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku k nemu. Preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú, výskumnú a umeleckú činnosť v oblasti filmu a multimediálnych umení, a zverejňovaní jej výsledkov, formovaní trendov a koncepcií v oblasti umenia
Predmety sú zamerané hlavne na výskum teórie a praxe tvorby kinematografického obrazu s prihliadnutím na najnovšie trendy v oblasti digitálnej kinematografie.
Obsah sa dopĺňa štúdiom širších študijných odborov humanitných a spoločenských vied v rovine postačujúcich a doplňujúcich poznatkov a súvislostí.