FDU prava 25 mensie

Akreditované študijné programy III. stupeň Doktorandské štúdium

 

Študijný odbor 8202 Umenie

Študijný program: Divadelné umenie

Opis študijného programu
    • denná forma štúdiaenglish version of Study programme description
    • externá forma štúdiaenglish version of Study programme description
Odporúčaný študijný plán
    denná forma štúdia
    • externá forma štúdia
Informačné listy

    • denná forma štúdia
     • externá forma štúdia


Študijný plán doktorandského študijného programu Divadelné umenie ponúka vyváženú skladbu predmetov teoretickej, metodologickej, jazykovej a umeleckej povahy, prostredníctvom ktorých študent realizuje projekt svojej dizertačnej práce, a dosahujú sa optimálne výsledky vzdelávania a prípravy vysoko špecializovaných osobností v oblasti divadelného umenia a širšie vnímanej umeleckej kultúry. Rovnako ponúka vyváženú a logicky zostavenú skladbu študijnej, jazykovej, pedagogickej a vedeckej a umeleckej časti štúdia. Vzhľadom na kolektívny charakter divadelnej tvorby kultivujeme po celú dobu doktorandského štúdia v poslucháčoch zmysel pre tímovú prácu a zodpovednosť za jej výsledky.

Fakulta dramatických umení kladie veľký dôraz na kvalitu vedenia poslucháča v 3. stupni jeho školiteľom. Školiteľ v komunikácii s doktorandom zostavuje individuálny študijný plán doktoranda, selektuje a odporúča z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov tie, ktoré študentovi pomôžu dôkladnejšie preniknúť do problematiky, ktorou sa výskumne zaoberá, dáva súhlas na zapájanie sa poslucháča do umeleckých, výskumných a pedagogických aktivít a garantuje úroveň jeho tvorivých výstupov (napr. konferenčných, výskumno-umeleckých, publikačných a pod.).
Základnou charakteristikou doktorandského štúdia v študijnom programe Divadelné umenie je fakt, že výskumný projekt každého poslucháča integruje v sebe dve rovnocenné zložky - teoretickú a umeleckú (praktickú). Skladba študijného plánu kladie dôraz tak na kvalitnú teoretickú prípravu poslucháčov, ako aj na podporu ich vlastnej originálnej umeleckej činnosti, vytvára dostatočný priestor na absolvovanie študijného pobytu/stáže na niektorej zahraničnej partnerskej vysokej škole/inštitúcii. Niektoré umelecké školy majú tendenciu klásť dôraz viac na umelecký výstup a text dizertačnej práce redukujú na interpretáciu tohto umeleckého diela. To je však cesta podľa nášho názoru nekompatibilná s charakteristikou doktorandského štúdia ako vyššieho stupňa vzdelania a s aktuálnym vývinom v oblasti divadelného umenia a myslenia o divadle, kde je pre mnohé špičkové umelecké osobnosti typické to, že sú rovnako rešpektovanými umelcami, ako aj divadelnými teoretikmi, historikmi či priekopníkmi nových metód a sú schopné teoreticky riešiť problémy a problematiky umeleckej praxe. Mnohé z týchto osobností doma i v zahraničí plnili a plnia kľúčové úlohy a misie v spoločenskom, kultúrnom a politickom živote a podieľajú sa na formovaní spoločenského vedomia.


Študijný plán je tvorený:
• študijnou časťou (povinné predmety, povinne voliteľné predmety profilového a odborného zamerania, voliteľné/výberové predmety),
• študijnou časťou jazykovej prípravy,
• pedagogickou časťou,
• vedeckou a umeleckou časťou,
• dizertačnou skúškou a obhajobou písomnej práce k dizertačnej skúške,
• obhajobou dizertačnej práce a umeleckého výkonu.

Jednotlivé časti študijného plánu a jeho odporúčaná časová postupnosť sú ďalej štruktúrované podľa vnútornej a obsahovej logiky do podoby povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Najväčšiu mieru flexibility ponúkajú povinne voliteľné predmety, ktoré sú zároveň najpočetnejšou skupinou predmetov v celom študijnom pláne.
Študent doktorandského štúdia si v spolupráci so školiteľom vypracuje plán svojho štúdia – individuálny plán doktoranda -, kde okrem povinných predmetov rozvrhnutých primárne do prvých dvoch rokov štúdia, identifikuje aj predmety povinne voliteľné (z časti študijnej, jazykovej prípravy, pedagogickej a vedeckej a umeleckej) a predmety výberové, podľa relevancie k téme výskumu doktoranda. Vytvorí si v spolupráci so školiteľom predbežný harmonogram vedeckých/umeleckých výstupov a aktivít s orientačným súpisom možností (platforiem), prostredníctvom ktorých ich bude realizovať.

Povinné predmety: Prehľad teórií divadla a drámy I.-II., Teórie hereckej kreativity I.-II., Estetické koncepty moderného divadla I.-II. , Doktorandský seminár I.-VII. sú zároveň profilovými predmetmi a poskytujú spolu s predmetom Metodológie a metódy divadelného výskumu I.-II. študentovi potrebné metodologické, teoretické, umelecko-výskumné a konzultačné zázemie (jadro), ktoré študent ďalej samostatne využíva a rozvíja pri voľbe vlastnej trajektórie (vzhľadom na jeho špecifickú orientáciu) prostredníctvom povinne voliteľných a výberových predmetov.

Povinne voliteľné predmety študijnej časti/predmety profilového a odborného zamerania/ ,spolu s predmetom Divadelné laboratórium vedeckej a umeleckej časti študijného plánu, sú zostavené tak, že ponúkajú študentovi po porade so školiteľom vždy možnosť flexibilnej voľby posilnenia, rozšírenia a doplnenia jeho vedomostí a zručností v metodologickej, teoretickej, analyticko-interpretačnej a umeleckej línii - podľa jeho preferencií a zamerania dizertačnej práce (študijný plán doktoranda). Tieto predmety zároveň korešpondujú, keďže ide o nadväzujúci študijný program magisterského stupňa, s možnosťou profilovania študenta v dramaturgickej, režijnej, hereckej línii a/alebo ich vzájomných prienikoch (napr. ďalšie dva profilové predmety Herec a performer v procese tvorby I.-II., Réžia a variabilita divadelného priestoru I.-II. alebo povinne voliteľné predmety Divadelný umelec ako interface I.-II., Experimentálne divadlo – Podnety medzivojnových avantgárd pre súčasnosť I.-II., Kreativita v nezávislom divadle I., Metodika a etika záverečnej a umeleckej práce I.)

Povinne voliteľné predmety v časti jazykovej prípravy, predmet Cudzí jazyk – interpretačné semináre I.-II., rozvíjajú jazykové schopnosti a kompetencie tak, že študent je schopný reflektovať a interpretovať umelecké, dielo, výkon, sebareflektovať vlastné tvorivé výsledky, prezentovať časti vlastného výskumu v cudzom jazyku a viesť o nich debatu.
Povinne voliteľné predmety v pedagogickej časti, predmet Vyučovacia a iná pedagogická činnosť pripravuje študenta počas celého trvania štúdia na možnosť pôsobenia vo vzdelávacej/školskej sfére. Zároveň mu umožňuje stať sa súčasťou pedagogického procesu na FDU AU z pozície asistenta, pod gesciou etablovaných kolegov – učiteľov FDU AU -, a tak prinášať aj do pedagogického procesu nové generačné podnety, podieľať sa na prednáškach, seminároch, cvičeniach, konzultáciách, oponovaní záverečných prác na nižšom bakalárskom stupni.

Povinne voliteľné predmety vo vedeckej a umeleckej časti zas umožňujú študentovi získavať súčasné
poznatky, nové skúsenosti, zručnosti a kompetencie v oblasti výskumu divadelného umenia a diseminácie výsledkov z tohto výskumu, podporujú jeho samostatné vedecké bádanie, výskumno-tvorivú činnosť, internacionalizáciu bádania a realizáciu jeho umeleckých zámerov i výstupov. Predmet Divadelné laboratórium môže študent využiť na overovanie jeho výskumných téz v pedagogicko-umeleckej praxi na FDU AU a/alebo na tvorbu jeho záverečného umeleckého výkonu v gescii pridelených pedagógov, príp. odborníkov z umeleckej praxe (schvaľuje na návrh školiteľa odborová komisia doktorandského štúdia), a to aj v tom prípade, ak študent realizuje svoj záverečný umelecký výkon mimo pôdy FDU AU - v divadelnej profesionálnej praxi, kde mu je rovnako pridelená odborovou komisiu doktorandského štúdia osoba gestora.

Výberové predmety sú doplňujúcimi predmetmi štúdia, napr. predmet Výskumno-vzdelávacie semináre v centre Kleió, je simulátorom praxe, zameraným najmä na v súčasnosti nevyhnutné zvládnutie grantovej a projektovej činnosti, organizácie odborných a umeleckých podujatí, správne manažérske návyky, rozvoj komunikačných, prezentačných a sebaprezentačných zručností a kompetencií, ako aj posilnenie domácich a medzinárodných kontaktov a vyhľadávania vhodných mobilít či tvorivých štipendií, ktoré mu uľahčia vstup do reálnej praxe a zvýšia možnosti jeho uplatniteľnosti na trhu práce.

Ponuka povinne voliteľných predmetov vo vedeckej a umeleckej časti štúdia predstavuje identickú skladbu predmetov takmer počas celého trvania štúdia - študent si predmety vyberá na základe vlastných potrieb a cieľov jeho výskumno-tvorivých aktivít. Predmety sú identifikovateľné na základe príslušného roku a semestra štúdia a ich absolvovanie je podmienené splnením požadovaných vedeckých a umeleckých výstupov v konkrétnom roku a semestri štúdia – napr. predmety Umelecká, vedecká a publikačná činnosť, Dlhodobá zahraničná mobilita/stáž, Krátkodobá zahraničná mobilita/stáž.

Špecifikom doktorandského štúdia v študijnom programe Divadelné umenie na FDU AU, ktoré sa už osvedčilo, sú pravidelné semestrálne doktorandské kolokviá, na ktorých sú prítomní: osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP), všetci študenti (dennej aj externej formy), školitelia, konzultanti a ďalší prizvaní pedagógovia. Kolokviá slúžia ako súčasť priebežnej internej evaluácie kvality dosahovaných výsledkov doktorandského štúdia a jeho výstupov v každej z jeho častí (práca a postup v dizertačnom projekte, študijné výsledky, pedagogická, umelecká/vedecká aktivita, ako aj celkový prístup študenta ku štúdiu). Ide o kolektívne, kvalitatívne a kvantitatívne transparentné posúdenie a kontrolu priebehu a dosiahnutých výsledkov štúdia každého doktoranda, ale aj školiteľa/pedagóga, ako aj návrh prípadných odporúčaní (usmernenia, podnety, návrh na odstránenie konkrétnych nedostatkov a pod.).
Systém semestrálnych doktorandských kolokvií v prepojení na povinne voliteľné predmety vedeckej a umeleckej časti štúdia zabezpečuje priebežný prehľad o pokroku, ktorý jednotliví poslucháči dosiahli, umožňuje systematicky plánovať vedeckú/umeleckú časť štúdia a prepájať ich s internými platformami AU BB (časopisy, konferencie, festival, konferenčné vystúpenia a zborníky, umelecké projekty).

FDU AU má už dlhodobo etablované (podporné) platformy, prostredníctvom ktorých môžu doktorandi realizovať svoje cesty v štúdiu a dosahovať požadované výstupy vedeckých a umeleckých tvorivých činností:
• Centrum pre výskum dramatických umení – Kleió;
• každoročný projekt Banskobystrickej teatrologickej konferencie (integrovaný doktorandský blok);
• každoročný medzinárodný festival vysokých umeleckých škôl ARTORIUM;
• periodické vydávanie recenzovaného časopisu pre výstupy doktorandov Acta teatralia neosoliensis a odborného časopisu ART3.

Pri realizácii programu prebieha úzka kooperácia s Odborovou komisiou doktorandského štúdia Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v študijnom programe Divadelné umenie.
Odporúčaný študijný plán doktorandského štúdia v študijnom programe Divadelné umenie je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia, zodpovedajúcej študijnému programu. V odporúčanom študijnom pláne fakulta odporúča študentom, v ktorej časti štúdia by mali absolvovať jednotlivé predmety študijného programu. Odporúčaný študijný plán zverejňuje fakulta najneskôr do začiatku zápisu predmetov v príslušnom akademickom roku.

Ciele a výstupy vzdelávania, súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia, ako aj ďalšie náležitosti (názvy, druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností, kredity, prekurzory - podmieňujúce predmety, pracovná záťaž, personálne zabezpečenie predmetov, spôsob ukončovania predmetov a pod.) sú konkretizované v informačných listoch predmetov.

Ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania

Cieľom doktorandského študijného programu Divadelné umenie je poskytnúť vynikajúcim absolventom magisterského štúdia v odbore Umenie a súvisiacich odboroch získanie rozšírených poznatkov založených na súčasnom stave umeleckého a vedeckého poznania a najmä možnosť vlastného príspevku k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania aj tvorivej činnosti v oblasti samostatnej teoretickej a umeleckej činnosti v divadelnom a širšie chápanom scénickom umení.

Profil absolventa
Absolvent doktorandského štúdia v programe Divadelné umenie (titul ArtD.) je komplexne pripravenou osobnosťou, schopnou vedecky spracovávať poznatky z praxe a teoreticky abstrahovať empirické skúsenosti, čo spoluvytvára (pri dobrom prehľade o odborných a vedeckých poznatkoch z oblasti teórie a dejín divadla a metodológie divadelnej vedy a výskumu) predpoklady aj pre jeho odbornú publikačnú aktivitu, ktorou sa podieľa na rozvoji divadelného umenia a myslenia o divadle a príbuzných disciplín.
Zároveň je profilovaný ako tvorca scénických diel s vyhranenou poetikou a originálnymi estetickými kvalitami - navrhuje umelecky originálne a inovatívne riešenia a efektívne sa rozhoduje pri výbere a použití umeleckých metód a techník. Má prehĺbenú schopnosť tvorivého hľadania a objavovania súvislostí, nových pohľadov a umeleckých postupov, ktoré dokáže obhájiť a teoreticky reflektovať, ako aj tvorivým spôsobom ďalej aplikovať a rozvíjať v ďalších oblastiach (vzdelávanie, kultúra, spoločnosť).

Vedomosti:
Absolvent má:
• komplexný historický, teoretický rozhľad v problematike európskeho a slovenského divadla a drámy, najmä od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť v celom spektre rozmanitých interdruhových a interdisciplinárnych (pluralitných) prejavov; pozná dôležité teoretické (estetické a teatrologické a metodologické) koncepty, paradigmy a pohľady na divadlo a drámu;
• dobrý prehľad aj v oblasti súčasných tendencií v slovenskej a zahraničnej divadelnej inscenačnej a performatívnej tvorbe, divadelných intervenciách do verejného priestoru či súčasnom divadelnom dianí doma aj v zahraničí; dokáže na pokročilej úrovni získané vedomosti samostatne prepájať a aplikovať pre potreby vlastnej tvorivej a výskumnej činnosti;
• štúdium divadelného umenia ako syntetického umenia mu sprostredkúva okrem umenovedného poznania aj vedomosti z príbuzných oblastí, najmä literatúry, sociológie, psychológie, antropológie, politiky, architektúry atď.

Pri svojom štúdiu i umeleckej tvorbe dokáže samostatne a precízne pracovať s mnohorakými zdrojmi a prameňmi, vyhľadávať ich, kriticky ich prehodnocovať, spracovať a aplikovať pre potreby svojej umeleckej a výskumnej praxe.

Zručnosti:
Absolvent ovláda široké spektrum postupov koordinácie a vedenia jednotlivých inscenačných zložiek, dokáže ich syntetizovať do umeleckej koncepcie a inscenačného tvaru, samostatne organizovať a viesť proces tvorby scénického diela smerom k dosahovaniu vytýčených estetických a spoločenských funkcií divadelného diela ako súčasti modelovania a tvorby hodnotového umeleckého diskurzu.

Dokáže samostatne vytvoriť a verejne prezentovať objektívne platné a argumentačne podložené kratšie odborné texty, ako aj práce syntetického charakteru, ktoré obstoja aj pri náročnejšom recenznom posúdení. Má rozvinuté syntetické a kreatívne myslenie, je schopný interdisciplinárneho výskumu a vie svoje vedomosti odovzdávať ďalej, napr. formou prednášok a učebných textov k prednáškam pre študentov či širšiu verejnosť.

Absolvent má schopnosť produktívneho sebavzdelávania ako automatickej súčasti samostatného riešenie náročnejších umeleckých a výskumných úloh a projektov.

Vie kultivovane komunikovať a manažérsky pracovať s kolektívom, vrátane riešenia krízových situácií, je pripravený prebrať zodpovednosť za rozhodovanie a riešenie odborných problémov, je spôsobilý samostatne a koncepčne umelecky tvoriť a myslieť, dokáže interpretovať a verejne prezentovať svoju tvorbu a výstupy výskumu v písomnej aj ústnej forme v národnom aj medzinárodnom kontexte.

Kompetencie:
Absolvent je umelecky, vedomostne, metodologicky komplexne pripravenou osobnosťou, ktorá môže výrazne formovať aktuálny divadelný umelecký aj teoretický diskurz, riadiť a usmerňovať mechanizmy profesionálnej kultúrnej, divadelnej a vzdelávacej inštitúcie, pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách a podieľať na celom spektre neformálneho vzdelávania prostredníctvom mimoumeleckých divadelných a kultúrnych aktivít.

Súčasťou aktívneho formovania osobnosti absolventa je jeho schopnosť vnímania, pochopenia a interiorizácie etických a mravných hodnôt a noriem, rešpektovanie základných princípov ľudských práv, ohľaduplnosti, konsenzu a rovnakého zaobchádzania, rešpektovanie autorskej etiky a etického narábania s duševným vlastníctvom iných osôb (tvorcov) a osvojenie si správania, ktoré je s týmto v súlade.

Ďalšie schopnosti a kompetencie uplatniteľné v praxi i osobnom rozvoji:
• komunikačné, sociolingvistické a sociokultúrne kompetencie a subkompetencie (ústne a písomné ovládanie jazyka, jazykových štruktúr a vystupovania s ohľadom na špecifickosť umeleckého diela, resp. výkonu, konkrétne miesto a rôznorodú sieť medziľudských vzťahov; schopnosť prekonávať ťažkosti pri porozumení, vyjadrovaní a vlastnom formulovaní myšlienok; schopnosť voľby a adekvátneho použitia vyjadrovacích prostriedkov vzhľadom na partnera, prostredie, spoločenský úzus a očakávania, vrátane mimolingvistických prostriedkov, ako sú mimika, gestá, proxemika a pod.),
• kognitívne kompetencie (schopnosť samostatne získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie, orientovať sa v nich, pracovať s odbornou literatúrou a archívnymi prameňmi, vrátane tzv. oral history, schopnosť komparácie, analógie, zovšeobecnenia a syntézy, schopnosť získané vedomosti využívať v praxi a osobnom živote, schopnosť efektívneho učenia sa teoretických i praktických predmetov a interdisciplinárneho prístupu),
• sociálne (schopnosť nadväzovať a rozvíjať sociálne kontakty a vzťahy, rozvíjanie vlastností ako zodpovednosť, vytrvalosť, efektívna koordinácia a sebakoordinácia, schopnosť efektívnej samostatnej a tímovej práce, schopnosť riešiť interapersonálne a interpersonálne vzťahy, asertívneho správania a vyrovnávania sa so zlyhaniami a psychicky vyčerpávajúcimi procesmi tvorby, schopnosť rozoznávať a identifikovať sa s pozitívnymi hodnotami, konštruktívnej kritiky v rámci pôsobenia v kolektíve a širšie vnímanej divadelnej komunite),
• technologické (ovládanie moderných technológií a postupov tvorby, intermediálnej komunikácie).

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov
Po absolvovaní štúdia je absolvent doktorandského študijného programu pripravený pracovať na rôznych pozíciách v prostredí profesionálnych umeleckých telies zriaďovaného a nezriaďovaného divadla, kultúrnych centier a inštitúcií, v mediálnom prostredí (rozhlase, televízii, dabingu, produkčných spoločnostiach). Absolventi sa uplatňujú v oblastiach:
• samostatná originálna divadelná tvorba na vysokej profesionálnej úrovni,
vedenie tvorivého kolektívu pri umelecky náročných aktivitách a projektoch;
• pedagogická činnosť na umeleckých vysokých školách a konzervatóriách;
• vo vedúcich funkciách v oblasti divadla, ktoré si vyžadujú okrem organizačných a manažérskych schopností aj teoretické znalosti z oblasti divadelného umenia, napríklad pri organizácii významných kultúrnych podujatí, festivalov a pod.;
• odborná činnosť v rezortných inštitúciách (napr. Divadelný ústav, Národné osvetové centrum a pod.);
• redakčná činnosť v odborných periodikách a vydavateľstvách;
• v centrálnych orgánoch štátnej správy zaoberajúcich sa riadením v oblasti scénických umení a umeleckým školstvom;
• v organizáciách tretieho sektora zameraných na oblasť divadla a scénických umení

Príklad povolaní:
• nezávislý umelec, herec, režisér, dramaturg, dramatik, scenárista, vydavateľský redaktor, kreatívny manažér, kreatívny producent, vedúci a riadiaci pracovník v oblasti kultúry, umelecký riaditeľ, výkonný riaditeľ umeleckej inštitúcie, vedúci pracovník v umeleckých agentúrach a produkčných spoločnostiach, koordinátor agentúrnych aktivít a divadelných projektov, projektový manažér, vedúci PR oddelení divadelných a kultúrnych inštitúcií, human resource manažér v umeleckých, kultúrnych a umelecko-vzdelávacích inštitúciách, asistent vysokej školy, výskumný pracovník vysokej školy, učiteľ konzervatória

Uplatniteľnosti absolventov:
Absolvent doktorandského študijného programu Divadelné umenie sa uplatňujú najmä ako výkonní umelci (herci, režiséri, dramaturgovia, scénografi), vo vedúcich pozíciách kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, v pedagogickej praxi (učitelia na rôznych úrovniach a stupňoch umeleckého vzdelávania), v dokumentačno-výskumných pozíciách (kurátori divadelných zbierok, výskumní pracovníci).

Študijný program: Filmová a televízna réžia a scenáristika

Opis študijného programu
    • english version of Study programme description
Odporúčaný študijný plán
Informačné listy


Doktorandský študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika sa zameriava na získanie vedomostí, znalostí, zručností a odborných postojov v intenciách študijného programu v študijnom odbore Umenie na úrovni 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.
• Študijný program sa realizuje len v dennej forme prezenčnou metódou, ktorá spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte učiteľa so študentom. (V prípade zavedenia výnimočného stavu alebo pandemických opatrení, je možné študijný program realizovať aj dištančne, prípadne kombinovane.) Denná forma štúdia je organizovaná tak, aby štúdium podľa odporúčaného študijného plánu v závislosti od študijného programu a z hľadiska časovej náročnosti zodpovedalo práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín pracovnej záťaže študenta za akademický rok, vrátane samostatného štúdia a samostatnej vedeckej, umeleckej a pedagogickej činnosti. (1 kredit = 25 až 30 hodín pracovnej záťaže). Základným predpokladom štúdia v tomto študijnom programe je preukázaná schopnosť realizovať umelecké dielo a teoretickú doktorandskú prácu počas doktorandského štúdia.
• Študijný plán študenta tvorený predmetmi určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje študent v spolupráci so svojim školiteľom, v rámci určených pravidiel a v súlade so Študijným poriadkom FDU a to spravidla na jeden akademický rok.
• Odporúčaný študijný plán sa zostavuje tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia, zodpovedajúcej študijnému programu. V odporúčanom študijnom pláne fakulta odporúča študentom, v ktorej časti štúdia by mali absolvovať jednotlivé predmety študijného programu. Odporúčaný študijný plán zverejňuje fakulta najneskôr do začiatku zápisu predmetov v príslušnom akademickom roku.

Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na:
• povinné – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu,
• povinne voliteľné – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom
• voliteľné (výberové) – ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.

Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme štúdia v zmysle Vyhlášky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia (ECTS). Každý predmet, ktorého absolvovanie sa hodnotí, má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Jeden kredit zodpovedá z hľadiska časovej náročnosti 30 hodinám práce vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti. Kredity získané za absolvované predmety sa zhromažďujú, čo znamená, že kredity získané za úspešné absolvovanie predmetov sa zratúvajú v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu.

Naplnenie obsahu študijného programu
Študijný program obsahuje dve zložky:
(1) umeleckú, ktorá zahrňuje špecializáciu na réžiu dokumentárneho filmu alebo na scenáristiku hraného a dokumentárneho filmu,
(2) teoretickú, ktorá zahrňuje teórie filmu, televízie a audiovizuálneho priemyslu.
• Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika spája dve podoby autorskej participácie na vývoji a tvorbe audiovizuálneho diela a umožňuje adeptovi zostaviť si na základe osobných preferencií aj skúseností individuálne nastavenie študijného profilu. To poskytne jeho talentu možnosť individuálne sa rozvíjať a pri tom rešpektovať individualitu budúceho tvorcu audiovizuálneho diela.
• Študijný program je zostavený z dvoch katedier a pedagógovia obidvoch katedier spolu úzko spolupracujú a umožňujú tak študentom pochopiť vnútorné súvislosti tvorby a zvládnuť jednotlivé fázy vzniku audiovizuálneho diela i jeho teoretickú reflexiu.
• Študijný program je zaradený, podľa jednotnej klasifikácie študijných odborov, do kategórie umeleckých študijných programov. Ťažisko štúdia sa zameriava na rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti umeleckého výkonu a umeleckého diela na základe umeleckých princípov. Základnou zložkou realizácie študijného programu je umelecký výkon a jeho teoretická reflexia. Ťažisko štúdia je v samostatnej tvorivej práci jednotlivých poslucháčov, ktorá rozvíja intelekt, trénuje pracovné zručnosti a pestuje talent.
• Film, ako syntetické umenie spája do výsledného tvaru zložky, ktoré majú rôzne špecifiká a vyjadrovacie prostriedky. Vychovať filmára v súčasnosti znamená vypestovať v ňom citlivosť na všetky druhy umenia, ktoré sa spájajú vo výslednom filmovom diele. Takto formulovaná úloha je podkladom pre vytvorenie študijného programu, ktorý tvoria povinné predmety umeleckej tvorby, povinné odborné a teoretické predmety a povinne voliteľná skupina predmetov prehlbujúcich zameranie.
• Teoretické predmety rozširujú špecializované odborové znalosti a poskytujú teoretické a metodologické opory pro realizácii dizertačného projektu.
• Prednášky a profilové predmety vedú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na funkčnom mieste docenta alebo profesora.
• Charakteristickým znakom celého vzdelávacieho procesu je aktívna komunikácia, iniciácia a orientácia v problematike filmového umenia, s dôrazom na študijný program.

Charakteristika predmetov študijného plánu z pohľadu opisu študijného odboru
Obsahom doktorandského študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika je teoretické a praktické osvojovanie si vedomostí, metód a postupov, žánrov a štýlov tvorby a reflexie audiovizuálnej kultúry v celom jej komplexe od klasického filmu až po aktuálne multimédiá. Obsah je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii autorského umeleckého diela alebo kreatívneho umeleckého výkonu a na ich teoretickej reflexii. Ozrejmuje študentom špecifickosť filmového rozprávania a jeho jednotlivých zložiek. Umožňuje im porovnanie rôznych druhov narácie a to z hľadiska dramaturgicko-estetických východísk ako aj z hľadiska ich zamerania k budúcemu umeleckému dielu. Dopĺňa sa štúdiom širších vedomostí z oblasti humanitných a spoločenských vied v rovine postačujúcich a doplňujúcich poznatkov a súvislostí. Vzdelávanie kladie dôraz na individualitu a tvorivosť študenta.

Cieľom študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika je vzdelávanie a výchova filmových, televíznych a multimediálnych tvorcov, scenáristov a dramaturgov hraných a dokumentárnych filmov a režisérov dokumentárnych filmov. Celkovým cieľom štúdia je:
• poskytnúť študentom špecializované praktické a teoretické kompetencie pre umeleckú realizáciu a teoretickú reflexiu umeleckého diela,
• prehlbovať kreatívne schopnosti a kritické myslenie,
• posilňovať uplatniteľnosť absolventov na trhu práce vo vysoko kvalifikovaných a zodpovedných pozíciách,
• podporovať rozvoj filmového a audiovizuálneho priemyslu,
• rozširovať poznanie v oblasti umenia a prispievať ku spoločenskej kultivácii a rozmanitosti a k rozvoji znalostnej spoločnosti.

Na doktorandskej úrovni je študijný program doplnený o reflexiu svojej tvorby v kontexte dobových aktuálnych umeleckých výstupov. Je snahou umožniť doktorandovi objaviť paralely vlastnej tvorby s najúspešnejšími filmovými dielami súčasnosti. Absolvent doktorandského štúdia sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave výskumno – umeleckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku k nemu. Preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú, výskumnú a umeleckú činnosť v oblasti filmu a multimediálnych umení, a zverejňovaní jej výsledkov, formovaní trendov a koncepcií v oblasti umenia .
Predmety sú zamerané hlavne na výskum teórie a praxe tvorby kinematografického obrazu s prihliadnutím na najnovšie trendy v oblasti digitálnej kinematografie.
Obsah sa dopĺňa štúdiom širších študijných odborov humanitných a spoločenských vied v rovine postačujúcich a doplňujúcich poznatkov a súvislostí.

Študijný plán
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu.
Hlavnou časťou štúdia je realizácia dizertačného projektu, ktorý má dve zložky:
(1) umeleckú, ktorá zahrňuje realizáciu literárneho scenára alebo realizáciu dokumentárneho filmu,
(2) teoretickú, ktorá zahrňuje napísanie teoretickej práce.

Túto časť štúdia vyjadrujú v študijnom pláne primárne povinné a povinne voliteľné predmety (profilové zameranie), ktoré majú poskytnúť systematickú a cielenú oporu pri realizácii individuálneho dizertačného projektu. Kľúčovou formou výučby sú skupinové semináre a individuálne konzultácie, ktoré sa realizujú s ohľadom na riešené témy a realizačné metódy.

Ostatné predmety náležia do kategórie povinne voliteľných predmetov, ktoré rozširujú špecializované odborové vedomosti a schopností v oblastiach kreatívnej praxe, kritickej analýzy, technického vývoja a technologických inovácií, teórie a dejín filmu, televízie a audiovizuálneho priemyslu. Tieto predmety sa väčšinou realizujú formou spoločných prednášok a seminárov.

Primárnym zámerom týchto predmetov je poskytnúť študentovi nie návody na riešenie konkrétnych jednotlivostí umeleckého diela, ale podnety pre jeho vlastné uvažovanie o predmete jeho výskumu v kontexte najnovších poznatkov a poznania výsledkov tvorivých snažení jeho domácich a zahraničných kolegov.
Kreditmi je preto hodnotená aj aktívna účasť na domácich a zahraničných festivaloch, workshopoch a konferenciách a ďalšia umelecká, publikačná a odborná činnosť.

Počas doktorandského štúdia sa poslucháč doktorandského stupňa zapája do pedagogického procesu. Jeho účasť na pedagogickom procese je svojou podstatou multifunkčná, núti doktoranda formulovať exaktne nielen ním sprostredkovávané poznatky a vedomosti o predmete štúdia, ale aj prezentovať vlastné názory , postrehy a kritické úsudky.

Študijné plány doktorandského štúdia sú vytvárané individuálne s prihliadnutím zameranie témy dizertačnej práce doktoranda a zohľadňujú a ponechávajú priestor aj na ďalšie umelecké alebo výskumné aktivity doktoranda, za ktoré môže získať kredity.
Pri tvorbe študijného plánu sa uplatňujú tieto všeobecné pravidlá:
- voľba špecializácie v umeleckej zložke štúdia (réžie alebo scenáristiky), zadanie dizertačného projektu a spôsob jeho realizácie vo filmovej i teoretické časti
Kreditový systém sa uplatňuje aj vo všetkých formách doktorandského štúdia. Kredit je jednotkou pracovného zaťaženia doktoranda a v doktorandskom štúdiu je definovaný analogicky ako v bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.

Doktorand počas svojho štúdia získava kredity za tieto činnosti:
• absolvovanie študijnej časti, ktorá pozostáva najmä zo špecializovaných doktorandských prednášok a seminárov podľa študijného plánu doktoranda. Študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky. Za úspešne absolvovanú dizertačnú skúšku získa doktorand 20 kreditov. Štúdium vedeckej a odbornej literatúry nenahrádzajú absolvovanie povinných prednášok a seminárov, ktoré určuje študijný plán doktoranda, ani vykonávanie pedagogickej činnosti na vysokej škole, alebo fakulte, ktorá zahŕňa:
• samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy (publikácie, ukončenie definovanej etapy vo vlastnej výskumnej práci,
• samostatnú umeleckú činnosť;
• výkon pedagogickej činnosti na vysokej škole alebo fakulte, napríklad vedenie praktických cvičení či záverečných prác.

Ciele a výstupy vzdelávania, súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia, ako aj ďalšie náležitosti (názvy, druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností, kredity, prekurzory - podmieňujúce predmety, pracovná záťaž, personálne zabezpečenie predmetov, spôsob ukončovania predmetov a pod.) sú konkretizované v informačných listoch predmetov.

Kreditný systém v doktorandskom štúdiu
• Minimálny počet kreditov získaných v celom doktorandskom štúdiu je 180 kreditov.
• Minimálny počet kreditov potrebných na požiadanie o dizertačnú skúšku je 70 kreditov.
• Na dizertačnú skúšku je možne prihlásiť sa v dennej forme štúdia najskôr po 12 mesiacoch od začiatku štúdia a najneskôr do 18 mesiacoch od začiatku štúdia a v externej forme štúdia najskôr po 18 mesiacoch od začiatku štúdia a najneskôr do 36 mesiacoch od začiatku štúdia.
• Minimálny počet kreditov potrebných na požiadanie o obhajobu dizertačnej práce je 160 kreditov.
• Doktorand vypracuje individuálny študijný plán spolu so školiteľom do 30 dní od zápisu na štúdium.
• Školiteľ raz do roka písomne predloží hodnotenie doktoranda.
• Kredity sa zapisujú doktorandovi priebežne do systému AIS a index, prípadne aj do evidenčnej karty.
• Predmety a aktivity sa neklasifikujú, hodnotia sa len prospel/neprospel.

Pridelenie kreditov podľa jednotlivých činnosti doktoranda
Študent si zapisuje predmety , ktoré boli zaradené do jeho individuálneho študijného plánu. Za ich riadne absolvovanie získava príslušný počet kreditov. Pred dizertačnou skúškou študent preukazuje ďalšie aktivity, ktorých vykonávanie bolo rovnako zaradené do jeho študijného plánu a školiteľ, respektíve vedúci katedry, na pôde ktorého takéto aktivity preukázateľne vykonával, mu zapíše za ne zodpovedajúci počet kreditov.
Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku, napríklad v zahraničí, kredity získané na tomto pracovisku sa započítavajú v plnom rozsahu, ak bol na toto pracovisko vyslaný v rámci plnenia svojho študijného plánu, a ak sú kreditové systémy vysielajúceho a prijímajúceho pracoviska kompatibilné ).
Ak príde k zmene školiaceho pracoviska, zmene formy doktorandského štúdia, respektíve zmene študijného programu, doktorandovi možno uznať dovtedy získané kredity, ak je to v súlade s jeho novým študijným plánom. Doktorandovi, ktorý prišiel z pracoviska, na ktorom nie je zavedený kreditový systém štúdia, môže nové školiace pracovisko na fakulte prideliť adekvátny počet kreditov podľa svojho systému (priznanie kreditov). Nové školiace pracovisko môže doktorandovi v prípade potreby predpísať povinnosť získať doplňujúce kredity za činnosti, ktoré požaduje, napríklad za absolvovanie diferenčných predmetov, ukončených skúškou. O transfere alebo o priznaní kreditov rozhoduje dekan, po vyjadrení školiteľa a vedúceho katedry. V dennej aj externej forme doktorandského štúdia sa doktorand môže prihlásiť na dizertačnú skúšku, ak má naakumulovaných 70 kreditov, a najskôr po tom, ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce a obhajoby dizertačnej práce. Po tom, ako doktorand získa počas svojho štúdia 180 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu doktoranda na obhajobu, môže požiadať o povolenie jej obhajoby.

Profil absolventa
Absolvent doktorandského štúdia v programe Filmová a televízna réžia a scenáristika získava vysoko kvalifikované a špecializované kompetencie v oblastiach:
• réžia dokumentárneho filmu,
• scenáristiky hraného i dokumentárneho filmu,
• teórie filmu, televízie a audiovizuálnych médií.
Absolvent dokáže na vysokej umeleckej úrovni aplikovať a využívať získané poznatky, nadobudnuté zručnosti a profesionálne návyky v profesionálnej praxi pri vývoji a samostatnej tvorivej realizácii vlastných autorských umeleckých projektov i pri interpretácii scenárov iných autorov alebo pri profesionálnej realizácii iných projektov, (televíznych) formátov, druhov a žánrov,
Absolvent doktorandského štúdia dokáže prezentovať svoje predstavy najbližším spolupracovníkom, ktorí sa podieľajú na vizualizácii a materializácii myšlienkových predstav pre potreby nakrúcania, riadiť a koordinovať tvorivé úsilie profesií zúčastňujúcich sa nakrúcania a postprodukcie (napríklad spolupráca s kameramanom, zvukárom či strihačom) audiovizuálneho diela.
Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika je schopný študovať zahraničnú odbornú literatúru v origináli a ovláda slovom aj písmom najmenej jeden svetový (cudzí) jazyk. Je schopný nachádzať a objavovať inovačné cesty v procese tvorby umeleckého diela a jeho reflexie, vlastnou tvorbou vytvárať podoby medzných žánrov a experimentovať v oblasti umeleckých foriem, formátov a žánrov a teoreticky zovšeobecniť svoje skúsenosti. Dokáže nájsť optimálne spôsoby audiovizuálnej prezentácie, kinematografického zaznamenávania materializovaných myšlienkových predstav, ich ďalšieho spracovania a zakomponovania do premyslenej štruktúry viacnásobne kódovaných zmyslových- obrazových a zvukových vnemov, ktorá sa vyznačuje svojskou poetikou i vlastným osobitým štýlom, ktorý nie je samoúčelnou exhibíciou, ale nástrojom účinného a efektívneho estetického pôsobenia na konkrétne cieľové skupiny divákov v súlade s umeleckým autorským zámerom.

Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika sa v praxi môže uplatniť z hľadiska zložitosti a psychickej záťaže najnáročnejších tvorivých činnostiach v oblasti umeleckej tvorby a výskumu, riadenia, vzdelávania, tvorby dlhodobých stratégií, a formovania kultúrnej politiky alebo mediálneho priestoru .
Podľa individuálneho talentu, osobných predpokladov a voliteľnej špecializácie je pripravený pracovať najmä na týchto pozíciách:
• režisér, scenárista a dramaturg,
• kreatívny a kultúrny manažér,
• vysokoškolský pedagóg v odbore umenia a médií,
• odborný publicista,
a najmä v týchto oblastiach:
• filmový, audiovizuálny, kreatívny a kultúrny priemysel,
• kinematografia, televízia, média,
• reklama, PR, komunikačné systémy,
• produkcia, distribúcia, kiná, festivaly,
• umelecké, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, rady a komisie.

Absolvent doktorandského štúdia preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú autorskú tvorivú a umeleckú činnosť v oblasti filmu a multimediálnych komunikácií. Zverejňuje jej výsledky v kontexte základných vývojových trendov komunikácie a je pripravený objavovať pôvodné riešenia praktických a teoretických problémov aktuálnej scenáristickej a režijnej tvorby a tým formovať trendy v tejto oblasti.

Ciele vzdelávania a hlavné výstupy vzdelávania
Cieľom doktorandského študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika je poskytnúť vynikajúcim absolventom magisterského štúdia v odbore Umenie a súvisiacich odboroch získanie rozšírených poznatkov založených na súčasnom stave umeleckého a vedeckého poznania a najmä možnosť vlastného príspevku k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania aj tvorivej činnosti v oblasti samostatnej teoretickej a umeleckej činnosti vo filmovom umení.

Definovanie úrovne kvality absolventa
Študijný program je plne kompatibilný s požiadavkami kladenými na absolventa tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

Stupeň náročnosti úloh, ktoré dokáže absolvent samostatne riešiť
Absolvent doktorandského štúdia programu Filmová a televízna réžia a scenáristika dokáže:
• na vysokej umeleckej úrovni aplikovať a využívať získané poznatky, nadobudnuté zručnosti a profesionálne návyky v profesionálnej praxi pri vývoji a samostatnej tvorivej realizácii vlastných autorských umeleckých projektov i pri interpretácii scenárov iných autorov alebo pri profesionálnej realizácii iných projektov, formátov, druhov a žánrov,
• je schopný domýšľať, dotvárať a komplexne vizualizovať mentálne modely a projekty budúcich audiovizuálnych diel a zapísať ich do podoby režijného (technického) scenára
• dokáže sprístupniť a vyložiť svoje predstavy najbližším spolupracovníkom, ktorí sa podieľajú na vizualizácii a materializácii mentálnych predstav pre potreby nakrúcania, riadiť a koordinovať tvorivé úsilie profesií zúčastňujúcich sa nakrúcania a postprodukcie audiovizuálneho diela,
• dokáže nachádzať optimálne spôsoby audiovizuálnej prezentácie, kinematografického zaznamenávania materializovaných mentálnych predstav, ich ďalšieho spracovania, opracovania a zakomponovania do rafinovanej štruktúry viacnásobne kódovaných zmyslových- obrazových a zvukových- vnemov, ktorá sa vyznačuje svojskou poetikou i vlastným osobitým štýlom, ktorý nie je samoúčelnou exhibíciou, ale nástrojom účinného a efektívneho estetického pôsobenia na konkrétne cieľové skupiny divákov v súlade s umeleckým zámerom, funkciou alebo účelom audiovizuálneho diela či produktu i nástrojom prezentácie jeho autorských interpretácii skutočnosti,
• je schopný realizovať filmové a multimediálne diela rôznych žánrov a formátov.
• dokáže uplatňovať vo vlastnej tvorbe v súlade so svojim autorským zámerom experimentálne overené poznatky o pôsobivosti a účinnosti prostriedkov a postupov audiovizuálnych umení vo všetkých fázach prípravy a realizácie audiovizuálneho diela,
• dokáže pružne reagovať na vývoj digitálnych médií a využiť ich v tvorivom procese,
• dokáže koncipovať a zadávať úlohy zamerané na vytváranie autorských konceptov a projektov filmových diel,
• tvorí audiovizuálne diela inšpirované podnetmi z iných umeleckých oblastí a ľudských činností.

V oblasti teórie absolvent doktorandského študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika získa:
• špecializované vedomosti v oblasti teórie, metodológie a dejín filmu, televízie, audiovizuálneho priemyslu a médií,
• rozšírené vedomosti v oblasti humanitných a spoločenských vied a vied o umení a kultúre,
• schopnosť kritickej práce s odbornou literatúrou, prameňmi a informačnými zdrojmi,
• schopnosť kritickej analýzy a interpretácie filmového (umeleckého) diela,
• schopnosť aplikácie teoretických konceptov na umeleckou prax,
• schopnosť kreatívnej a hodnotovej reflexie spoločenskej problematiky.