FDU prava 25 mensie

Školné

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2020/2021

 
ŠKOLNÉ za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia(§92ods.6zákona o VŠ) pre študentov členských krajín EU: 1200 EUR
 
ŠKOLNÉ pre študentov, ktorí študujú súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov v tom istom stupni (§ 92 ods. 5 zákona o VŠ): 1200 EUR
 
ŠKOLNÉ pre študentov III. stupňa štúdia v externej forme štúdia (§ 92 ods. 3 zákona o VŠ): 800,00 EUR
 
ŠKOLNÉ pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu ani nemajú trvalý pobyt v členskom štáte (§ 92 ods. 8 zákona o VŠ): 2000,00 EUR
 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na I. a III. stupeň študijných programov - podanie prihlášky v tlačenej forme: 50,00 EUR
 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na I. a III. stupeň študijných programov - podanie prihlášky v elektronickej forme: 40,00 EUR
 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na II. stupeň študijných programov - podanie prihlášky v tlačenej forme: 30,00 EUR
 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na II. stupeň študijných programov - podanie prihlášky v elektronickej forme: 20,00 EUR