FDU prava 25 mensie

Profily absolventov

študijný odbor: 8202 Umenie

študijný program: Herectvo
bakalársky stupeň

 
Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.) získa teoretické a praktické poznatky divadelného umenia a zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód na vznik javiskového diela. Absolventi štúdia sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, ako pracovníci kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách amatérskych súborov a dramatických odborov umeleckých škôl a konzervatórií a v širokom spektre umeleckej, výchovno – vzdelávacej a organizačnej činnosti.
 
Teoretické vedomosti
Absolvent – bakalár divadelného umenia:
 • získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie tvorby v divadelnom umení z pohľadu historického a súčasného
 • vie sa orientovať v systéme tvorivých postupov a metód umeleckej tvorby a aplikovať ich v tvorivom procese
 • má schopnosť interpretovať dramatický text, realizovať javiskovú predstavu
 • formulovať teoretické názory vo svojej odbornosti
 • schopnosť skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckého diela a umeleckého výkonu
Praktické zručnosti a schopnosti absolventa
Absolvent – bakalár divadelného umenia získa:
 • tvorivé schopnosti
 • umelecké videnie a schopnosť osobnostnej výpovede
 • interpretačné a realizačné techniky jednotlivých zložiek divadelného umenia
 • javiskovú predstavivosť
 • orientáciu vo vzťahoch k dramatickému textu, priestoru a času
 • poznanie významu pojmu aj funkcie tvorivosti a osobitosti a chápanie nevyhnutnosti ich prítomnosti vo svojej práci
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent – bakalár divadelného umenia dokáže:
 • pracovať efektívne a samostatne ale aj ako člen umeleckého tímu, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

študijný program: Herectvo
magisterský stupeň

 
Absolvent magisterského štúdia je tvorivou osobnosťou v odbore herectva a to vo všetkých oblastiach jeho uplatnenia (divadlo, televízia, film, rozhlas, dabing). Štúdium je uzatvorené realizáciou uceleného umeleckého projektu (divadelného, rozhlasového, filmového a televízneho).
 
Teoretické vedomosti a znalosti procesu tvorby
Absolvent – magister divadelného umenia získa:
schopnosť samostatného tvorivého, analytického a kritického myslenia na princípe rozvinutých talentových predpokladov,
má orientáciu v mnohotvárnych podobách súčasného divadelného umenia a jeho príbuzných odvetviach, schopnosť reflexie divadelných artefaktov z pohľadu najmodernejších humanitných disciplín, predpoklady pre samostatnú umeleckú prácu, ktoré uplatňuje pri realizácií rozsiahlych umeleckých výkonov.
 
Praktické schopnosti a zručnosti, schopnosť vymedziť súvis medzi umeleckým dielom, umeleckým výkonom a divákom, prístup k štúdiu v rámci interkulturálneho kontextu, interpersonálne zručnosti súvisiace s tímovou prácou, široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností, tvorivé hľadanie a objavovanie súvislostí, nových pohľadov a umeleckých postupov, tvorivé interpretačné a realizačné techniky,
schopnosť medzinárodnej spolupráce pri realizácii umeleckej tvorby a pri výskume.
 
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
V rámci špecifík jednotlivých programov:
schopnosť samostatne a efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu, schopnosť udržiavať kontakt s posledným vývojom v divadelnom umení,
orientácia v širších súvislostiach umeleckých a humanitných vied, metodika výučby divadelného umenia.
 

študijný program: Divadelné dramaturgia a réžia
bakalársky stupeň 

 
Absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne sumu vedomostí, nevyhnutnú pre výkon činností súvisiacich s dramaturgiou a réžiou divadelnej inscenácie – je schopný upravovať dramatické texty pre potrebu konkrétnej inscenácie, pôsobiť ako asistent réžie, pozná princípy dramaturgicko-režijnej interpretácie textu pri koncipovaní projektu inscenácie. Popri všeobecnom rozhľade v problematike slovenského a svetového divadla, drámy ako literárnej zložky dramatického diela i literárnom žánri a prieniku do problematiky vnútorných väzieb syntetickej tvorby, ktorými sa dramatické umenia odlišujú od iných umeleckých druhov, dostáva počas troch rokov štúdia príležitosť kultivovať svoje schopnosti vyjadrovať sa k odbornej problematike a podľa pokynov samostatne viesť tvorivý proces. Absolvent bakalárskeho štúdia môže kvalifikovane pôsobiť ako lektor v profesionálnom divadle, výkonný redaktor v nadregionálnych rozhlasoch a televíziách, programový dramaturg a kreatívny pracovník v kultúrnych zariadeniach, kreatívny pracovník reklamných, marketingových a PR agentúr, pracovník štátnej správy a samosprávy v oblasti kultúry, ako spravodajský redaktor pre oblasť dramatickej tvorby v médiách, môže metodicky a režijne viesť aktivity ochotníckych divadelných skupín, pôsobiť ako redaktor v lokálnych televíziách a rozhlasoch.
 
Teoretické vedomosti a znalosti procesu tvorby
Znalosti: dejín slovenského a svetového divadla, poznanie vývinového kontextu estetiky a jednotlivých umeleckých druhov, znalosť teoretickej terminológie a poznanie základných smerov teoretického divadelného bádania, osvojenie si základných znalostí, potrebných pre dramaturgickú prácu, postupov pri úprave textu pre konkrétne podmienky inscenácie, respektíve pre režijnú prácu s konkrétnym súborom.
Kreatívne schopnosti: základy divadelnej réžie, schopnosť samostatne pod pedagogickým vedením pripraviť inscenáciu, základy autorskej práce s textom, schopnosť tvoriť vlastné autorské dialógy, ale i písať odborné a popularizačné texty, kultivovanie schopnosti verbálne artikulovať komplexnú inscenačnú predstavu a jej myšlienkové akcenty. Schopnosť tvorivo pôsobiť v tíme s dramaturgom/režisérom, scénografom a hercami. Praktické poznatky: ovládnutie základov práce vo zvolenej profesii (dramaturg/režisér), schopnosť viesť tím spolutvorcov, poznanie základných mechanizmov profesionálnej divadelnej inštitúcie, spôsobilosť zúčastňovať sa na informovaní verejnosti o činnosti umeleckého súboru. Všetky teoretické i tvorivé zásady sú študentom sprostredkované so zreteľom na ich možné uplatnenie v podmienkach trhovej ekonomiky na pozíciách dramaturg scenárista, redaktor, intendant, artmanažér, producent v masmédiách, tlačových médiách a v kultúrno-spoločenských inštitúciách.
 

študijný program: Divadelné dramaturgia a réžia
magisterský stupeň

 
Magisterské štúdium je koncipované ako príprava poslucháča na samostatnú režijnú a dramaturgickú tvorbu. Úlohou pedagóga je metodické usmerňovanie a pomoc poslucháčovi v situáciách, ktoré prináša tímový charakter tvorby divadelného diela. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia si prehĺbi znalosti v teoretických disciplínach, ktoré sú dôležité pre praktickú divadelnú tvorbu. Dôležitou súčasťou prípravy pre prax je prehlbovanie znalostí a zručností potrebných pre televíznu, rozhlasovú a dabingovú režijnú a dramaturgickú prax. Absolvent magisterského štúdia je pripravený pôsobiť ako režisér alebo dramaturg v profesionálnom divadle, rozhlasoch a televíziách, prípadne ako samostatný programový pracovník v kultúrnych zariadeniach, pracovník štátnej správy a samosprávy v oblasti kultúry, môže viesť aktivity ochotníckych divadelných skupín, pedagogicky pôsobiť na Základných umeleckých školách alebo Konzervatóriách a podobne.
 
Absolvent magisterského štúdia (Mgr. art.) získa teoretické a praktické poznatky, založené na stave súčasného divadelného umenia a rozvíja schopnosti ich tvorivého uplatnenia pri výkone povolania divadelného umelca alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti, medzinárodnej konfrontácie. Samostatne tvorí a podáva umelecký výkon a je schopný vytvoriť umelecké dielo vyplývajúce z absolvovaného študijného programu.
Absolvent magisterského štúdia nachádza uplatnenie v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať v divadle, rozhlase a iných profesionálnych umeleckých telesách, filme a multimédiách, strednom a vysokom umeleckom školstve, žurnalistike a publicistike.
Absolvent magisterského štúdia študijného odboru Divadelné umenie aktívne ovláda jeden cudzí jazyk a je schopný komunikovať aj v ďalšom jazyku


študijný program: Filmová a televízna réžia a scenáristika
bakalársky stupeň

 
Absolvent bakalárskeho štúdia dokáže samostatne a tvorivo uplatniť svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na vytvorenie originálneho scenára na pôvodný vlastný námet a dokáže v ňom naplniť vlastný autorský zámer. Takisto má vycibrenú schopnosť kritickej reflexie, takže svoje tvorivé podnety a postupy môže sprostredkovať iným . Dokáže koncepčne uvažovať a koordinovať štáb, kde uplatňuje svoje dramaturgické skúsenosti. Je takisto schopný svoje vedomosti, získané z dôverného poznania slovenskej aj svetovej filmovej dokumentárnej aj hranej tvorby , ale aj televízneho prostredia a jeho multižánrového spektra využiť pri tvorbe vlastných audiovizuálnych projektov.
Režisér dokumentárneho filmu je jediným autorom filmového, prípadne iného audiovizuálneho diela. Spolu s kolektívom spoluautorov vyberá a stvárňuje realitu do podoby samostatného audiovizuálneho celku. Hlavným cieľom jeho spolupráce s ostatnými tvorcami je účinnými a efektívnymi prostriedkami filmového jazyka transformovať myšlienkové a príbehové posolstvo o živote človeka a udalostiach prebiehajúcich v reálnom svete, a v pôsobivom, esteticky a emotívne silnom tvare prezentovať v mediálnom priestore.
Absolvent bakalárskeho štúdia uplatňuje samostatne a tvorivo svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na scenáristickú realizáciu vlastného myšlienkového konceptu a naplnenie autorského zámeru, ktorý vyústi do vytvorenia scenára k hranému filmu v dĺžke 1 hodiny. Zároveň absolvent na bakalárskom stupni preukazuje schopnosti teoretickej reflexie a schopnosti sprostredkovať svoje vlastné poznatky a tvorivé postupy iným. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti aj v medzinárodných súvislostiach. Absolvent študijného programu je teoreticky i prakticky pripravený na samostatnú autorskú tvorbu i na funkciu erudovaného scenáristického poradcu.
Absolvent bakalárskeho štúdia je podľa individuálneho talentu, osobných predpokladov a voliteľnej špecializácie je pripravený:
 • má teoretické a praktické skúsenosti so scenáristickou prípravou hraného filmu v dĺžke jednej hodiny, zároveň dokáže tvorivo spracovať literárnu predlohu do podoby filmovej adaptácie
 • je pripravený autorsky sa podieľať na tvorbe dokumentárnych, publicistických a populárno-vedeckých filmov
 • samostatne pripraviť a realizovať dokumentárny film
 • podieľať sa na autorskej práci pri tvorbe dokumentárneho filmu v náročných fyzických aj ekonomicko-organizačných podmienkach, kde je schopný pracovať samostatne
 • tvoriť audiovizuálne diela inšpirované podnetmi z iných umeleckých oblastí a ľudských činností. (artfilm, hudobný klip, populárno-vedecký film a pod.)
 • po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia pôsobiť ako pedagóg odborných predmetov v strednom umeleckom školstve a ako vysokoškolský učiteľ
 • prezentovať vlastné riešenia zadaných úloh, autorských konceptov a projektov filmových diel
 • je pripravený pokračovať v magisterskom štúdiu
 • má teoretické a praktické poznatky z oblasti filmového umenia a zvláda ich použitie pri riadiacej, alebo podnikateľskej činnosti
 • má prehľad o historických a súčasných podobách filmového umenia
 • osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového diela a uplatní sa v povolaniach scenárista, dramaturg, redaktor,
 • po absolvovaní pedagogického minima môže pôsobiť ako učiteľ v základnom umeleckom školstve a v záujmovej umeleckej činnosti
Teoretické vedomosti:
Absolvent - bakalár filmového umenia získa :
- orientáciu v umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby filmu a audiovizuálneho diela a jej reflexie,
- základné vedomosti a orientáciu v dejinách filmu aj iných umení, filozofie, estetiky a kultúry všeobecne,
- základné vedomosti a orientáciu v histórii teoretických názorov na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu,
- základné vedomosti z teórie zmyslového vnímania a techník, prostriedkov a postupov využívania umelých zmyslových podnetov na ovplyvňovanie ľudského vedomia,
- základné znalosti právnych súvislostí.
 

študijný program: Filmová a televízna réžia a scenáristika
magisterský stupeň

Absolvent magisterského štúdia dokáže samostatne a tvorivo uplatniť svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na vytvorenie originálneho scenára na pôvodný vlastný námet a dokáže v ňom naplniť vlastný autorský zámer. Takisto má vycibrenú schopnosť kritickej reflexie, takže svoje tvorivé podnety a postupy môže sprostredkovať iným . Dokáže koncepčne uvažovať a koordinovať štáb, kde uplatňuje svoje dramaturgické skúsenosti. Je takisto schopný svoje vedomosti, získané z dôverného poznania slovenskej aj svetovej filmovej dokumentárnej aj hranej tvorby , ale aj televízneho prostredia a jeho multižánrového spektra využiť pri tvorbe vlastných audiovizuálnych projektov.
Režisér dokumentárneho filmu je jediným autorom filmového, prípadne iného audiovizuálneho diela. Spolu s kolektívom spoluautorov vyberá a stvárňuje realitu do podoby samostatného audiovizuálneho celku. Hlavným cieľom jeho spolupráce s ostatnými tvorcami je účinnými a efektívnymi prostriedkami filmového jazyka transformovať myšlienkové a príbehové posolstvo o živote človeka a udalostiach prebiehajúcich v reálnom svete, a v pôsobivom, esteticky a emotívne silnom tvare prezentovať v mediálnom priestore.
Absolvent magisterského štúdia uplatňuje samostatne a tvorivo svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na scenáristickú realizáciu vlastného myšlienkového konceptu a naplnenie autorského zámeru, ktorý vyústi do vytvorenia scenára k celovečernému hranému filmu. Zároveň absolvent na magisterskom stupni preukazuje schopnosti teoretickej reflexie a schopnosti sprostredkovať svoje vlastné poznatky a tvorivé postupy iným. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti aj v medzinárodných súvislostiach. Absolvent študijného programu je teoreticky i prakticky pripravený na samostatnú autorskú tvorbu i na funkciu erudovaného scenáristického poradcu.
Absolvent – magister filmového umenia a multimédií získa teoretické aj praktické vedomosti, ktoré uplatní najmä v povolaní režiséra a scenáristu v rôznych formách audiovízie. Dokáže:

 • Tvoriť vlastné umelecké dielo – scenár hraného, alebo dokumentárneho filmu a réžiu autorského dokumentárneho diela
 • pracovať na viacerých postoch televíznej a filmovej tvorby a výroby a zdokonaľovať sa pri ich ovládaní,
 • odborné a teoretické zázemie mu umožňuje aktívne reagovať na prudko sa vyvíjajúce tvorivé prostredie v audiovizuálnych médiách,
 • je schopný sledovať a tvorivo reagovať na podnety vychádzajúce z rozvoja audiovizuálnej techniky.
Podľa individuálneho talentu, osobných predpokladov a voliteľnej špecializácie je pripravený:
 • samostatne pripraviť a realizovať dokumentárny film,
 • podieľať sa na autorskej práci pri tvorbe dokumentárneho filmu v náročných fyzických aj ekonomicko-organizačných podmienkach, kde je schopný pracovať samostatne,
 • tvoriť audiovizuálne diela inšpirované podnetmi z iných umeleckých oblastí a ľudských činností. (artfilm, hudobný klip, populárno-vedecký film a pod.),
 • po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia pôsobiť ako pedagóg odborných predmetov v strednom umeleckom školstve a ako vysokoškolský učiteľ.
 • prezentovať vlastné riešenia zadaných úloh, autorských konceptov a projektov filmových diel.

študijný odbor: 8202 Umenie

študijný program: Divadelné umenie
doktorandský stupeň 

 
- umelecky tvorí a prináša nové podnety v oblasti divadelného umenia,
- participuje na umenovednom výskume súčasných tém v oblasti divadelného umenia,
- má schopnosť definovať a zdôvodniť nové prístupy a pohľady na tvorbu,
- má schopnosť teoretickej reflexie špecifických tém umeleckej tvorby,
- aplikuje súvislosti umeleckej tvorby a humanitných a spoločensko-vedných disciplín,
- zúčastňuje sa medzinárodnej spolupráce pri realizácii umeleckej tvorby a pri jej reflexii a výskume,
- rozvíja študijný odbor
 
Možnosti uplatnenia absolventov doktorandského štúdia:
Po absolvovaní štúdia bude držiteľ hodnosti ArtD. v odbore Divadelné umenie schopný pracovať v týchto oblastiach:
- samostatná originálna divadelná tvorba na vysokej profesionálnej úrovni,
- vedenie tvorivého kolektívu pri umelecky náročných aktivitách a projektoch,
- pedagogická činnosť na umeleckých vysokých školách a konzervatóriách,
- samostatná redakčno-moderátorská práca v masmédiách (televízia, rozhlas), v ich redakciách špecializovaných na otázky kultúry a umenia;
- vo vedúcich funkciách v oblasti divadla, ktoré si vyžadujú okrem organizačných a manažérskych schopností aj teoretické znalosti z oblasti divadelného umenia, napríklad pri organizácii významných kultúrnych podujatí, festivalov a pod.;
- v centrálnych orgánoch štátnej správy zaoberajúcich sa riadením v oblasti dramatických umení a umeleckým školstvom;
- v organizáciách tretieho sektora zameraných na oblasť dramatických umení
V programe herectvo:
- herec v divadle, divadelnej skupine, médiách
- umelecký šéf divadla alebo súboru
- pedagóg herectva (konzervatóriá, divadelné fakulty)
V programe réžia:
- režisér v divadle, rozhlase, televízii, filme, dabingu
- umelecký šéf alebo riaditeľ divadla, umeleckého súboru, agentúry a pod.
- pedagóg umeleckých (divadelných) škôl
- umelecký riaditeľ celoslovenských či medzinárodných divadelných festivalov a rozsiahlych umeleckých projektov
V programe dramaturgia:
- dramaturg divadle, divadelnej skupine, médiách (rozhlas, televízia)
- umelecký šéf alebo riaditeľ divadla alebo súboru, agentúry a pod.
- umelecký alebo programový riaditeľ celoslovenských či medzinárodných divadelných festivalov a rozsiahlych umeleckých projektov
- redaktor odborných divadelných časopisov
- vedúci kultúrnej rubriky v periodickej tlači alebo redaktor špecialista pre oblasť reflexie divadelnej tvorby
- pedagóg umeleckých (divadelných) škôl
- dramatik, autor, prekladateľ, scenárista


študijný program: Filmová a televízna réžia a scenáristika
doktorandský stupeň

Absolvent doktorandského štúdia v programe Filmová a televízna réžia a scenáristika dokáže na najvyššej umeleckej úrovni aplikovať a využívať získané poznatky, nadobudnuté zručnosti a profesionálne návyky v profesionálnej praxi pri vývoji a samostatnej tvorivej realizácii vlastných autorských umeleckých projektov i pri interpretácii scenárov iných autorov alebo pri profesionálnej realizácii iných aj umelecky menej ambicióznejších projektov, (televíznych) formátov, druhov a žánrov.
Absolvent doktorandského štúdia dokáže jasne a zrozumiteľne verbálne prezentovať svoje predstavy najbližším spolupracovníkom, ktorí sa podieľajú na vizualizácii a materializácii myšlienkových predstav pre potreby nakrúcania, riadiť a koordinovať tvorivé úsilie profesií zúčastňujúcich sa nakrúcania (napríklad práca s hercom) a postprodukcie audiovizuálneho diela.
Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika je schopný študovať zahraničnú odbornú literatúru v origináli a ovláda slovom aj písmom najmenej jeden svetový (cudzí) jazyk. Do praxe môže vstupovať ako samostatný umelec tvorca, autor alebo spoluautor významných umeleckých projektov, odborný publicista. Je schopný nachádzať a objavovať inovačné cesty v procese tvorby umeleckého diela a jeho reflexie, vlastnou tvorbou vytvárať podoby medzných žánrov a experimentovať v oblasti umeleckých foriem, formátov a žánrov a teoreticky zovšeobecniť svoje skúsenosti. Dokáže nájsť optimálne spôsoby audiovizuálnej prezentácie, kinematografického zaznamenávania materializovaných myšlienkových predstav, ich ďalšieho spracovania a zakomponovania dopremyslenej štruktúry viacnásobne kódovaných zmyslových- obrazových a zvukových- vnemov, ktorá sa vyznačuje svojskou poetikou i vlastným osobitým štýlom, ktorý nie je samoúčelnou exhibíciou, ale nástrojom účinného a efektívneho estetického pôsobenia na konkrétne cieľové skupiny divákov v súlade s umeleckým autorským zámerom.
Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika sa v praxi môže uplatniť z hľadiska zložitosti a psychickej záťaže najnáročnejších tvorivých činnostiach v oblasti umeleckej tvorby a výskumu, riadenia, vzdelávania, tvorby dlhodobých stratégií, a formovania kultúrnej politiky alebo mediálneho priestoru.
Podľa individuálneho talentu, osobných predpokladov a voliteľnej špecializácie je pripravený pracovať:
- vo filme a multimédiách
- v reklame , PR a komunikačných systémoch
- ako vedúci tvorivých tímov
- vysokoškolskej pedagogike umenia
- profesijných umeleckých inštitúciách, radách, komisiách
- odborný publicista
Absolvent doktorandského štúdia preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú autorskú tvorivú a umeleckú činnosť v oblasti filmu a multimediálnych komunikácií. Zverejňuje jej výsledky v kontexte základných vývojových trendov komunikácie a je pripravený objavovať pôvodné riešenia praktických a teoretických problémov aktuálnej scenáristickej a režijnej tvorby a tým formovať trendy v tejto oblasti.