FDU prava 25 mensie

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Horná 95, 974 01 Banská Bystrica ako správca majetku AU, podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na prenájom nebytového priestoru za trhové ceny.