FDU prava 25 mensie

Realizácia spolupráce s Vojenskou políciou

Reálne spojenie dvoch oblastí, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nespojiteľné. Vojenská polícia ako priamy policajný výkon a herectvo ako umenie.
Hlavnou myšlienkou celého projektu spolupráce bolo v rámci výcviku zvýšenie autenticity modelových situácií a vniesť do nich prvok, ktorý by ich čo najviac približoval realite. Voľba bola jasná. Bolo potrebné zamerať sa na tých, ktorí dokážu stvárniť situáciu tak, akoby to bol reálny život. Kto iný ako herec?
Realizácii tejto spolupráce však predchádzalo množstvo odvedenej práce tak zo strany Odboru výcviku a kynológie Vlkanová, ako aj zo strany Fakulty dramatických umení. Snaha obidvoch strán bola spečatená 16. februára 2022 uzatvorením Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Vojenskou políciou a Akadémiou umení v Banskej Bystrici, Fakultou dramatických umení. Spoločne sme teda plánovali účasť študentov herectva na modelových situáciách v rámci výcvikov vykonávaných na Odbore výcviku a kynológie Vlkanová. Nepočítali sme však s tým, že do našich plánov zasiahne vojnový konflikt na Ukrajine a následne opatrenia prijaté v súvislosti s týmto konfliktom. Všetky plánované kurzy a výcviky boli zrušené a našu naplánovanú spoluprácu nebolo možné v tom čase realizovať.

Dňa 22. novembra 2022 sa v Odbore výcviku a kynológie Vlkanová pod vedením nrtm. Bc. Vladimíra Bobuľu konalo Inštruktážno-metodické zamestnanie v oblasti osobnej ochrany, určenej pre príslušníkov Vojenskej polície zaradených do EUBGV4. Cieľom zamestnania bolo precvičiť jednotlivé postupy pri ochrane VIP osoby s dôrazom na dodržiavanie diplomatického protokolu a schopnosti improvizovať počas meniacich sa situácií.
Práve počas tohto zamestnania sa reálne po prvýkrát podarilo do modelových situácií ako figurantov zaradiť študentov herectva FDU AU BB pod odborným vedením prodekanky pre umenie, vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Mgr. art. Sone Kočanovej, ArtD.. Vzhľadom k tomu, že študenti nemali doposiaľ s takouto činnosťou žiadne skúsenosti, ich bezprostredné konanie prispelo veľkou mierou k dosiahnutiu výcvikom sledovaného cieľa. Úlohou študentov herectva bolo vo výcviku simulovať pozíciu chránenej osoby, protokolárne zabezpečenie, ako aj činnosť členov delegácie. Príslušníci zaradení do výcviku tak museli plniť úlohy niekedy až nad rámec vlastných síl, ktoré vznikali prirodzeným konaním figurantov.

Súbežne v tom týždni (23. - 24. novembra 2022) prebiehal v Odbore výcviku a kynológie Vlkanová tiež výcvik v krízovej intervencii. Krízová intervencia je základná psychická a sociálna stabilizácia po tragickom nešťastí v rodine, medzi blízkymi a priateľmi (samovražda, autonehoda, úmrtie,...). Predmetný výcvik bol vykonávaný pre novoprijatých príslušníkov psychologickej služby OSSR a bol zameraný na činnosť intervenčného tímu. Výcvik bol realizovaný v gescii psychológa Vojenskej polície Mgr. Ivana Sopoligu. Keďže súčasťou tohto výcviku sú okrem iného aj modelové situácie, opäť sme za účelom zvýšenia autenticity oslovili študentov herectva, ktorí sa v modelových situáciách zameriavali najmä na emočnú stránku, nakoľko námetom modelových situácií bola činnosť tímu krízovej intervencie po oznámení tragického nešťastia a následne činnosť intervenčného tímu pri poslednej rozlúčke so zosnulým. Účastníci výcviku, príslušníci psychologickej služby OSSR, neboli vopred oboznámení s obsahom, ako bude prebiehať modelová situácia a museli v danej situácii prirodzene reagovať na autentické pohotové reakcie študentov herectva.
V rámci modelových situácii tiež vznikol videozáznam a fotografie, ktoré slúžia na zhodnotenie výcvikov a poskytnutie spätnej väzby obom zúčastneným stranám. Zmysel mala nepochybne tiež spätná väzba, ktorú si zúčastnení vymenili vzápätí po ukončení modelových situácií a mali ich tak možnosť vzájomne analyzovať a prezentovať konštruktívne reflexie.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že uzatvorenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci dvoch zdanlivo nespojiteľných odvetví, bol krok správnym smerom. Veríme, že sa naša spolupráca bude naďalej rozširovať a prehlbovať, pretože je nesporne pre obe strany jedinečným prínosom.