FDU+logo720

doc. PhDr. Knopová, Elena, PhD.

Docentka Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie

 
Kancelária: č. dverí
Telefón: 048/4320 xxx
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
           Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Narodená 1981, Banská Bystrica
Vzdelanie a kvalifikačný rast:
26. 11. 2014 - samostatná vedecká pracovníčka IIa

Obdobie: 2007 – 2009; III. stupeň vysokoškolského štúdia; Kabinet divadla a filmu SAV a Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave; Philosophiaedoctor (PhD.); Dejiny a teória divadelného umenia

Obdobie: 2005; rigorózne pokračovanie; Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave; Doktor filozofie (PhDr.); Masmediálne štúdiá – masmediálna komunikácia (masová a populárna kultúra, filozofia médií)

Obdobie: 2002 – 2004; II. stupeň vysokoškolského vzdelania; Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave; magister (Mgr.); masmediálne štúdiá – masmediálna komunikácia (masmediálna
komunikácia – teória a dejiny, teória a vývoj filmu, proces vzniku audiovizuálneho komunikátu/ filmová a televízna produkcia, riadenie ľudských zdrojov)

Obdobie: 1999 – 2002; I. stupeň vysokoškolského vzdelania; Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici; bakalár (Bc.); divadelné umenie – divadelná veda (dejiny svetového divadla, dejiny slovenského divadla,
teória divadla a drámy)

Priebeh zamestnaní:
Obdobie: od 2015
Pozícia: samostatný vedecký pracovník IIa, riaditeľka
Zamestnávateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (do r. 2010 Kabinet divadla a filmu)

Obdobie: 2004 - 2015
Pozícia: odborný pracovník,samostatný vedecký pracovníkIIb, zástupkyňa riaditeľky
Zamestnávateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (do r. 2010 Kabinet divadla a filmu)

Obdobie: od 2007
Pozícia: odborná asistentka
Zamestnávateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici (Fakulta dramatických umení)

Vedecko-popularizačné a odborné aktivity:
• Slovenské centrum AICT – Monitoring divadiel na Slovensku v rokoch 2008– 2015: písomné hodnotenie inscenácií divadiel, publikovanie odborných recenzií na internetovej podstránke Divadelného ústavu
• Divadelný ústav Bratislava – festival Nová dráma 2009, 2013 a 2014 (členka dramaturgickej rady): príprava dramaturgickej koncepcie a výber inscenácií do programu, , príprava interných hodnotení a analýz, príprava podkladov a textov pre propagačné materiály festivalu
• Národné osvetové centrum – festival Scénická žatva v rokoch 2009 - 2012 (predsedníčka poroty): sledovanie inscenácií, príprava ich hodnotení a analýz, záverečné zhodnotenie festivalu a úrovne slovenského amatérskeho divadla
• Slovenské komorné divadlo Martin - festival Dotyky a spojenia (členka kritickej platformy v rokoch 2007 – 2015): hodnotenie a analýza vyselektovaných inscenácií sezóny
• Hodnotenie inscenácií ŠD Košice v sezónach 2007/ 2008 až 2013/2014
• Interná hodnotiteľka inscenácií Divadla Jána Palárika v Trnave v rokoch 2012, 2013
• Divadelný ústav Bratislava - cena Hašterica 2010 (predsedníčka poroty) – poradenstvo a spolupráca pri zabezpečení súťaže Hašterica, sledovanie sezón 2008/ 2009 a 2009/ 2010 v samosprávnych a nezávislých slovenských bábkových divadlách a na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU
• Bábkové divadlo na rázcestí – festival Bábkarská Bystrica 2008 (vedúca diskusného fóra) -príprava a vedenie diskusného fóra, sledovanie domácich a zahraničných inscenácií, príprava ich hodnotení a analýz, príprava podkladov a textov pre propagačné materiály festivalu
• Skúsenosť s hodnotením projektov: Členka odborovej komisie grantového systému MK SR, Programu 4 Umenie, Podprogramu 4.1 Divadlo a tanec

Doplňujúce informácie:

Ocenenia:
r. 2012 -Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategóriiVedecko-technický tím rokaza kolektívne dielo Dejiny slovenskej drámy 20. storočia
r. 2010 - Ocenenie prezidenta SR J. E. Ivana Gašparoviča pre mladého vedca SAV do 33 rokov za výsledky svojej vedeckej práce v predchádzajúcich dvoch rokoch
 
Štipendiá:
r. 2010 – 2014 - štipendium podporného fondu Štefana Schwarza (SAV)
r. 2010 – tvorivé štipendium Literárneho fondu (Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy)

Členstvá:
1. Členka Slovenskej sekcie AICT (Medzinárodná asociácia divadelných kritikov)
2. Členka Komisie SAV pre rovnosť príležitostí (od roku 2009)
3. Tajomníčka Vedeckého kolégia SAV pre vedy o jazyku, literatúre a umeniach
(v rokoch 2010 - 2014)
4. Členka Akademického senátu Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len FDU AU)
5. Členka Odborovej rady FDU AU pre doktorandské štúdium v študijnom odbore divadelné umenie
6. Členka odborovej komisie grantového systému MK SR, Programu 4 Umenie, Podprogramu 4.1 Divadlo a tanec
7. Členka Rady Slovenského národného divadla (poradný orgán generálneho riaditeľa SND) v rokoch 2011 – 2013

Knopova foto
 
Prednášané predmety:
Teória drámy I – II H1p
 
Teória drámy 1-2, DDR1p
 
Analýza dramatického textu 1-2, DDR2p
 
Dramaturgicko-režijný
seminár 1-2, DDR2p (+ Spišák)
 
Bakalársky seminár, DDR3pZS
 
Analýza a interpretácia
dramatického textu 1-2, DDR4p
 
Teória divadla – Hodnotové systémy
a divadelná tvorba 1-2, DDR5p
 
Divadlo a dramatický text 1-2, DU 1,p
 
Metodológia divadelnej vedy 1-2, DU 3,p
 
Súčasná slovenská dráma
a divadlo 1, DU 4p, ZS
 
Súčasná dráma v Európe
a na Slovensku 1-2, DU,v
 
Analýza dramatického diela 1-2 H3pv
 
Analýza dramatického diela
(súčasná slovenská dráma)3-4 H3pv